Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?

                            Hlavní pasáž Bible, která odpovídá na tuto otázku, je Jan 3:1 – 21. Pán Ježíš Kristus zde mluví s Nikodémem, prominentním farizejem a členem synedria (řídícího orgánu Židů). Nikodém chtěl Ježíši položit otázku, ale musel za ním přijít v noci.
V rozhovoru s Nikodémem Ježíš vysvětluje: „ Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ Nikodém mu odpověděl: „Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit.“ Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řek: Musíte se narodit znovu.“ (Jan 3:3-7).

Termín „znovuzrozen“ doslovně znamená „zrozen shůry“. Nikodém měl skutečnou potřebu. Potřeboval změnu srdce – duchovní proměnu. Nové zrození, znovuzrození, je Božím dílem, a věčný život je tedy darován někomu, kdo uvěřil (2. Korintským 5:17; List Titovi 3:5; 1. Janův 2:29; 3:9; 4:7; 5:1-4,18). Jan 1:12-13 naznačuje, že „ znovuzrození“ také obsahuje myšlenku „stát se Božím dítětem“ skrze víru ve jméno Ježíše Krista.

Tady vyvstane logická otázka: „Proč se člověk musí znovuzrodit?“ Apoštol Pavel v listě Efezským 2:1 říká: „I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy.“ V Listě Římanům 3:23 apoštol píše:

„Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ Člověk se tedy musí znovuzrodit, aby jeho hříchy byly odpuštěny a mohl mít vztah s Bohem.

Jak se to stane, říká Efezským 2:8-9: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ Spasený člověk je člověk znovuzrozený, duchovně proměněný, který je již teď Božím dítětem podle nového narození. Víra v Ježíše Krista, Toho, který zaplatil dluh za hřích, když zemřel na kříži, je to, co máme na mysli slovem „znovuzrozen“ duchovně. „Kdo je v Kristu, je nové stvoření“ (2. Korintským 5:17a).

Jestli jsi nepřijal Pána Ježíše jako svého Spasitele, můžeš zvážit naléhání Ducha sva-tého, když hovoří k tvému srdci. Musíš se narodit znovu. Pomodlíš se modlitbu pokání a staneš se novým stvořením v Kristu dnes? „Těm pak, kteří Ho přijali a věří v Jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha“ (Jan 1:12-13).

Jestli chceš přijmout Ježíše Krista jako svého Spasitele a být znovuzrozen, můžeš se pomodlit tuto modlitbu. Pamatuj, že pouhým odříkáním téhle, ani jiné modlitby nemůžeš být spasen. Spasení od hříchu lze dosáhnout jedině skrze víru v Krista. Tato modlitba je jednoduchý způsob jak vyjádřit Bohu svou víru v Něj i vděčnost za spasení. „Bože, vím, že jsem zhřešil proti Tobě a zasluhuji potrestání. Ale Ježíš Kristus vzal na sebe trest, který jsem si zasloužil já, abych já skrze víru získal odpuštění. Odvracím se od svého hříchu a vkládám svou důvěru v Tebe, že mě spasíš. Děkuji Ti za úžasnou milost a odpuštění. Amen.“