neděle 15.04.2018, 19:10 hod.    

 

                                                                                                               

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)


                                                                                                                                                     

 

 

 

Něco o pravoslaví i k pravoslavné  "hudbě".

Pravoslavná hudba východních
křesťanů

V pravoslavných chrámech a klášterech východních křesťanů se při liturgiích a ostatních náboženských shromážděních provozují osobité duchovní zpěvy vyznačující se neobyčejnou krásou a vznešeností. Jsou to jednak sólové zpěvy kněží, kterým sborovým zpěvem odpovídají shromáždění věřící či mnichové. Hudební nástroje (kromě zvonů) se v pravoslavných chrámech nepoužívají - pravoslavná církev zastává názor, že nejlepším "nástrojem" pro velebení Boha je lidský hlas.
Ostatně: "Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh", praví se v úvodu Janova evangelia; tóny vydávané hudebními nástroji působí na lidské city, které nejsou kontrolovány rozumem a odvádějí tak od duchovní reflexe Božího slova.

  Působivou zvláštností pravoslavných liturgických zpěvů bývají extrémně hluboké basy. Evokují hloubku a tajemnost Boží podstaty.
  Pravoslavné duchovní zpěvy se tradičně zpívají nejčastěji v církevně-staroslověnském jazyku *), dále též řecky, někdy dokonce arabsky. V současné době se při pravoslavných bohoslužbách stále častěji používají přeložené texty v místních národních jazycích - pravoslavné církve v jednotlivých zemích jsou autokefální (samostatné).
*) Staroslověnština byla asi do 9.stol. společným jazykem všech Slovanů. Když se pak vyvinuly jednotlivé národní jazyky, zůstala staroslověnština nadále liturgickým jazykem (podobně jako latina v západní církvi až do 2.Vatikánského koncilu).

P r a v o s l a v í - historický vývoj
Pro osvětlení
specifického charakteru pravoslavné hudby a spirituality může být zajímavé stručně zrekapitulovat původ a historický vývoj pravoslaví.
  Křesťanství, jehož ústřední legendou popsanou v Novém zákoně je působení a učení Ježíše Krista, jeho ukřižování a vzkříšení, vzniklo v oblasti předního východu - v Palestině. Ze stejné oblasti pocházejí i dřívější legendy o náboženské historii Izraelského národa, tvořící náplň Starého zákona.
Působením apoštolů Petra a Pavla se křesťanské náboženství z předního Východu rozšířilo do Řecka a do Říma. V Římské říši bylo křesťanství zpočátku pronásledováno - bylo útěchou utlačovaných a ponižovaných. Během prvních třech století se však křesťanství nezadržitelně šířilo. Bylo přitažlivé jednak svým poselstvím o překonání smrti vzkříšením, jednak svými humanistickými a pokrokovými idejemi, stejně jako morálním kodexem. Myšlenka o rovnosti všech lidí byla v té době vskutku revoluční! Křesťanství přestalo být pronásledováno od r.311, kdy císař Konstantin vydal toleranční edikt. Hlavou křesťanské církve se stal římský biskup (původní slovo episkop = dohližitel), později nazývaný papežem (papa = otec), svatým otcem - považoval se za "neomylného" nástupce sv.Petra....
  Círař Konstantin, který přijal křesťanskou víru, nechal vybudovat ve východní řecké části Římské říše - v Byzantské říši - nové hlavní město Konstantinopol (Cařihrad, dnes je to turecký Istanbul), které se stalo v té době největším a nejkulturnějším městem na světě (pomineme-li tehdy v Evropě neznámá města v Číně).
  V průběhu dalších desítiletí a staletí se prohlubovaly rozpory mezi oběma centry - Římem a Konstantinopolí. Tím se postupně Římská říše i křesťanská církev rozštěpily jak jazykově, tak zeměpisně - na latinsky mluvící Řím na západě a řecky mluvící Konstantinopol na východě. Skutečné příčiny rozporů byly nepochybně mocenské, záminkou však byly některé věroučné spory o povaze Svaté Trojice (formulace "filioque" - Svatý Duch vychází nejen z Boha Otce, ale i ze Syna), či uctívání svatých obrazů (ikonoklasmus - obrazoborectví, versus ikonografie - malování a uctívání svatých obrazů).
  K závažné roztržce došlo r.1054, kdy se římský papež a konstaninopolský patriarcha vzájemně exkomunikovali. Tuto roztržku definitivně zpečetilo barbarské přepadení Konstantinopole křižáckými vojsky v r.1204, při němž se papežští "křesťané" k pravoslavným bratřím chovali často hůře, než muslimští nepřátelé. Od té doby se římsko-katolická církev na západě a pravoslavná (ortodoxní) církev na východě oddělily a vyvíjely se nezávisle. Název pravoslavná či ortodoxní (orthodoxia: řec. ortho = správný, pravdivý; doxa = učení, názor, vyznání) pochází z toho, že východní církev se snažila držet tradiční věrouky vycházející z evangelií a nepřijímala některé dodatky a změny prosazované římskou církví, včetně instituce papeže *). Násilné pronikání islámu, které vyvrcholilo dobytím Konstantinopole r.1453, vedlo k rozpadu Byzantské říše; těžiště pravoslavného křesťanství se přesunulo do slovanských zemí východní Evropy a též do některých zemí jižní Evropy - Řecko (význačná je oblast Athos), Bulharsko, Jugoslávie.....
*) Podobně jako římsko-katolická církev, má i pravoslavná církev hierarchickou strukturu. Na rozdíl od autoritativního a "neomylného" papeže je pravoslavný patriarcha považován jen za "prvního mezi rovnými".

Pravoslaví u nás
Do našich zemí přinesli autentické křesťanství osvícení bratři věrozvěstové Cyril (Konstantin) a Metoděj z byzantsko-řecké Soluně při své proslulé misi r.863 do Velkomoravské říše. Tito východní věrozvěsti nepřišli s "ohněm a mečem", rozsévajícím násilí, neštěstí a utrpení (jak to často činili misionáři ze západu), ale se vzdělaností a kulturou, pokorně předávanou svým žákům a lidu slovanských zemí.

  Ještě předtím k nám sporadicky pronikali kněží ze západu, především z Bavorska. Těm však často nešlo ani tak o šíření pravé křesťanské víry, jako spíš o mocenské podmanění našich zemí pod vliv německých císařů (evangelizace "ohněm a mečem"). Kníže Rastislav si toto nebezpečí prozíravě uvědomil a požádal Byzantskou říši (poselstvím vyslaným k byzantskému císaři Michalovi III.) o vyslání křesťanských věrozvěstů a biskupů, kteří by evangelizovali lid Velkomoravské říše v jejich slovanském jazyce a v duchu pravé křesťanské víry, bez postranních mocensko-politických záměrů. Byzantský císař vyhověl a pověřil tímto úkolem vzdělané a osvícené bratry Cyrila a Metoděje, kteří kromě svých dalších vynikajících schopností dobře znali slovanský jazyk. Cyril, který byl velmi erudovaný filolog, vytvořil (na bázi řecké abecedy) pro potřeby slovanských jazyků novou abecedu (hlaholice, cyrilice), která velmi dobře odrážela výslovnost používanou ve slovanských jazycích.
  Mise Cyrila a Metoděje byla velmi úspěšná. Po smrti Metoděje r.885
(Cyril již tehdy nežil), kdy se jeho nástupcem stal vzdělaný a osvícený Gorazd, se však mocenské síly z Německa a Říma rozhodly využít situace ke zničení výsledků Cyrilo-Metodějské mise a nastolení svého panství. Využili k tomu neblaze proslulého zrádného biskupa nitranského Wichinga, jehož ctižádostí bylo získání arcibiskupského stolce. Ten dal intrikami zesadit Gorazda a za pomoci německých vojáků všechny žáky a následovníky Cyrila a Metoděje uvěznit, krutě mučit a nakonec vyhnat ze země. Někteří z nich pak působili v zemích jihovýchodní Evropy (např. sv.Kliment v Bulharsku), kde byli díky své vzdělanosti velice ceněni a rozhodujícím způsobem se zasloužili o evangelizaci těchto zemí v pravoslavném duchu. Díky těmto násilnostem se naše země nakonec přece jen dostaly pod vliv západní katolické církve.
  Slovanský (staroslověnský) jazyk se pak v liturgii používal již jen sporadicky. Bylo to např. v Sázavském klášteře založeném osvíceným opatem sv.Prokopem v 30.letech 11.stol. a pak za doby Karla IV v Emauzském klášteře na Slovanech. Nemělo to však nikdy dlouhého trvání - nakonec zvítězila zpupnost a netolerance katolické církve a slovanští mnichové byli vyhnáni. Obdivuhodné dílo Cyrila a Metoděje však nebylo zapomenuto, žilo v slovanských srdcích dál (u nás se opět živě připomínalo za dob Národního Obrození). Vedlo to v r.1880 k jejich uznání a svatořečení i katolickou církví; v r.1981 pak byli (spolu se sv.Benediktem) prohlášeni za "spolupatrony Evropy".
  
Pod vlivem Národního obrození v 19.století si mnoho osvícených lidí postupně uvědomovalo, kde jsou naše pravé kořeny a začali se živě zajímat o pravoslaví. Tehdejší germánsky a pravicově orientované vládnoucí kruhy však nedovolovaly rozsáhlejší aktivity tohoto druhu, neboť se obávaly rozšíření panslavismu. Bylo možné pouze velmi skromné působení Pravoslavné besedy a Československé obec pravoslavné. Pravoslavná církev u nás mohla začít oficiálně působit až po r.1918, kdy se naše národy jednak vymanily zpod nadvlády a útlaku německého panství, jednak pod vlivem všeobecně proklamované svobody a demokracie mohl začít i svobodný náboženský život. V r. 1921 byl pro Moravu vysvěcen v  Bělehradě v Jugoslávii první český pravoslavný biskup Gorazd (původním jménem Matěj Pavlík). Jméno Gorazd přijal jako symbol kontinuity s Cyrilo-Metodějskou tradicí - Gorazd byl první slovanský biskup jakožto nástupce sv. Metoděje (+885), jak bylo výše uvedeno. V r. 1924 biskup Gorazd spolu s věrnými pravoslavnými utvořili pravoslavnou eparchii pod srbskou jurisdikcí se sídlem v Praze. Pravoslavní věřící v Čechách a na Moravě z vlastních prostředků postavili pak více než deset nových chrámů (rozhodujícím způsobem se o to zasloužil osvícený archimandrita Andrej V. Kolomacký, a to jak architektonickými návrhy a uměleckým ztvárněním, tak vlastníma rukama při stavbě!).
  Zdárně se rozvíjející pravoslavnou církev u nás tragicky postihla 2.světová válka. Fašistická perzekuce se zde, vzhledem k vlasteneckému a slovansky orientovanému duchu pravoslaví, projevila naplno. Biskup Gorazd a stovky dalších pravoslavných věřících byli zavražděni, velké množství jich bylo uvězněno v koncentračních táborech.
  Po válce se mohla pravoslavná církev u nás znovu začít rozvíjet. Bylo zde okolo 20 tisíc pravoslavných věřících z Gorazdovy české a moravskoslezské eparchie, kteří byli pak výrazně posíleni, když se r. 1947 vrátilo do Československa z Volyně asi 40 tisíc Čechů, většinou pravoslavného vyznání (byli to potomci Čechů, kteří emigrovali do Ruska v 2.polovině 19. století z ekonomických důvodů). Bezprostředně po válce vstoupila pravoslavná církev v Československu pod jurisdikci Moskevského patriarchátu, ale jen na krátkou dobu - v r. 1951 udělila ruská pravoslavná církev pravoslavné církvi v Československu autokefalitu (samostatnost).

Pravoslavná spiritualita
Pravoslavné křesťanství má většinu své věrouky společnou s vírou katolickou a protestantskou. Určité rozdíly věrouky a značné rozdíly v liturgii, v praktikování víry a organizaci církve, pramení z téměř 1000-letého oddělení a samostatného vývoje východního a západního křesťanství. Jak bylo již výše zmíněno, pravoslavná církev se více přidržovala tradiční věrouky vycházející z raně-křesťanské interpretace evangelií a nepřijímala dodatky a reformy prosazované římskou církví. Neuznává autoritu římského papeže
(o němž katolická církev tvrdí, že je "neomylným" nástupcem sv.Petra) a nepožaduje celibát kněží. Pravoslavné rozvržení církevního roku se dosud řídí Juliánským kalendářem (zavedeným v době císaře Gaia Julia Cézara), což vzhledem k západnímu Gregoriánskému kalendáři vede k určitým časovým posuvům křesťanských svátků - vánoc, velikonoc a svátků od nich časově odvozených.
  Pravoslavná liturgie je celá založena na duchovním zpěvu, jehož se ve sborových pasážích účastní všichni věřící. A to bez používání hudebních nástrojů - křesťané chválí Boha "živým hlasem" nesoucím slovo, nikoli neživými nástroji. Spolu s Ježíšem Kristem se v pravoslavné církvi nesmírné úctě těší i p.Marie, kterou zde nazývají "Přesvatá Bohorodice".
Pravoslavný kříž 
Symbolem většiny křesťanských církví je kříž, poukazující podle legendy na krutý způsob Kristovy smrti ukřižováním. Pravoslavný kříž se vyvinul z byzantského dvojitého patriarchálního kříže. Má tři břevna:
Horní krátké břevno dvojitého kříže představuje tabulku s nápisem "Ježíž Nazaretský, král Židů" v řeckém, latinském a hebrejském jazyce. Tuto tabulku nechal Pilát přibít na Kristův kříž podle tehdejšího zvyku ukazovat na tabulkách viny odsouzených. Prostřední dlouhé břevno je na roztažené ruce, za něž byl Kristus na kříž přibit. Dolní krátké břevno pravoslavného kříže (jinak sloužící jako opěrka pro nohy) je šikmo natočené, diagonální. Symbolizuje to jakýsi "rozcestník". Zvednutý konec ukazuje k nebi, kam se odebral Kristus a též jeden ze zločinců ukřižovaných spolu s Kristem po pravé straně - ten, který projevil pokání a Kristus mu udělil milost odpuštění a pozval ho do království nebeského. Druhý - snížený - konec břevna ukazuje na peklo, kam odešel druhý zločinec (ukřižovaný z levé strany), který lítost neprojevil.
Pravoslavné Ikony 
Vedle kontemplace a duchovního zpěvu je důležitou součástí pravoslavné spirituality i úcta k ikonám (tzv. ikonolatrie či ikonodulie). Ikona*) je stylizované alegorické (symbolické) zobrazení Krista, p.Marie, apoštolů a dalších světců, či biblických výjevů. Pro provedení ikony je charakteristická plochost (bezprostorovost, nepřítomnost obvyklé perspektivy - "tabulový" obraz, někdy dokonce i obrácená perspektiva), střídmost a statičnost - nadpřirozenost Boha a duchovnost světců je zdůrazněna plošností, určitou geometrizací a ornamentalistikou. Zobrazovaný motiv není zasazen do realistické krajiny, ale do stylizovaného pozadí. Cílem je soustředit pozornost na hlavní téma, které je vytrženo z běžné reality a je jakoby zasazeno do roviny "nadzemské", duchovní. Podle pravoslavné terminologie se ikony nemalují, ale "píší" - ikonopisci se nepovažují za malíře v obvyklém uměleckém smyslu; bývají jimi často kněží a mnichové v pravoslavných monastýrech. Ikona je většinou provedena jako deskový obraz bez rámu. Některé ikony jsou zdobeny drahokamy a kovovými tepanými ornamenty (někdy i zlatými).
*) Řecké slovo eikon původně označovalo obraz ve všeobecném významu. Později se tento pojem významově zúžil na idealizované zobrazení nesoucí náboženský obsah. V podobném zúženém významu se slovo ikona nyní používá pro symbolické obrazce v počítačové grafice.
  Ikona neslouží jako umělecký obraz, ale jako duchovní objekt, ztvárňující evangelní poselství. Symbolika ikony vede hlouběji než obvyklý obraz. Spíše než děj je zobrazena určitá duchovní idea. Ikona není zobrazením tohoto světa, je jakési "okno" do duchovních dimenzí, do věčnosti. Z neutrálního abstraktního pozadí, znázorňujícího věčnost a nekonečnost nebeských prostorů, vystupuje stylizovaná tvář obklopená svatozáří. Světlo je tlumené a jako by vyzařovalo zevnitř. Podle raně-křesťanské spirituality se příchodem Krista prostor a čas rozplývají v nekonečnu - dočasné a konečné je nahrazeno absolutním.
  Dále bývají na ikonách zobrazeny určité atributy světce (kniha, meč, ratolest a pod.) a někdy i iluminovaný textový nápis. Do svatozáře kolem hlavy Kristovy (pantokratos - vševládce) je vepsán kříž, jehož tři ramena jsou opatřena velkými řeckými písmeny se symbolickým významem (viz levý obrázek níže): Omega - "jsoucí, ten který jest"; Omikron - "ten jenž přijíti má"; H - "již přišel"; dohromady tvoří slovo "omn" - všeobecný.
  Pravoslavní křesťané věří, že ikona je posvátný obraz - že v ikoně je příslušný světec duchovně přítomen. V pravoslavných chrámech a monastýrech je uchovávána řada historicky a umělecky cenných ikon, jimž místní tradice přisuzují zázračné působení. Úcta k ikonám se projevuje klaněním, zapalováním svíček před nimi, někdy i líbáním **).
**) V rané historii východní byzantské církve se však vyskytovala přechodná období (především v letech 726-843) tzv. ikonoklasmu (obrazoborectví) - odmítání ikon a jejich ničení. Tvrdilo se, že úcta k ikonám je modloslužebnictví, které Bůh zakazuje (Mojžíšovými ústy) již ve Starém zákoně. V období ikonoklasmu bylo zničeno mnoho umělecky cenných ikon.
Ostatně, v dějinách východní i západní církve se vyskytovalo mnoho ostrých ideologických a teologických sporů, které nám dnes již připadají bezpředmětné, těžko pochopitelné a absurdní. Byl to např. spor mezi monofysitismem (podle něhož Kristus měl pouze božskou přirozenost, nikoli navíc ještě lidskou) a nestoriánstvím (připisující Kristu dvě osoby - božskou a lidskou, přičemž p.Marie byla matkou jen lidské části Krista). Další byl spor o povaze Svaté Trojice, zvaný filioque - otázka, zda Svatý Duch vychází nejen z Boha Otce, ale i ze Syna - z Krista. ..?.

    Ikony Ježíše Krista a Přesvaté Bohorodice                             Ikonostas

Ústředním architektonickým prvkem v pravoslavném chrámu je tzv. ikonostas - stěna se třemi vchody zdobená ikonami. Odděluje oltářní prostor pro kněze (apsidu - symbolizuje nebeské království) od hlavní chrámové lodi (solei) pro věřící (má patrně svůj původ v chrámové oponě, oddělující podle Starého zákona v Jeruzalémském chámu "posvátné" místo pro oběti od ostatního prostoru). V oltářním prostoru za ikonostasem je uprostřed posvátný prestol - hlavní obětní stůl na kterém probíhá obřad proměňování chleba a vína. Dále je zde boční posvátný stůl žertvenik, na němž se chléb a víno připravují pro liturgii (viz níže).
  Postranní průchody v ikonostasu slouží pro jáhny či diakony asistující při liturgii, střední ("carský") vchod pro hlavního celebrujícího kněze a pro průvod s chlebem a vínem pro eucharistii. Na ikonostase je umístěna řada ikon, na kterých jsou znázorněni především Kristus a Marie, dále apoštolové, poslední večeře, světec kterýmu je chrám zasvěcen, andělé a další.
  Sochy Krista a světců, tak časté v katolických chrámech i na veřejných prostranstvích, pravoslavná církev nepoužívá - svou trojrozměrností zdůrazňují tělesnou stránku, zatímco ploché ikony stránku duchovní.
  K chrarakteristickým rysům pravoslavné spirituality patří určitá niternost, radostnost a neokázalost. Pravoslavná církev se ani ve středověku neposkvrnila tak hanebnými zločiny a deformacemi, jako byly inkviziční procesy spojené s upalováním "kacířů", svatokupectví, hrabivost, agresívní uplatňování moci, které byly příznačné pro západní katolickou církev. Další svérázná vlastnost pravoslaví - důsledné zachovávání tradic, včetně těch nejstarších z raného křesťanství, se může nyní jevit jako anachronismus. Paradoxně však právě v moderním světě, vyznačujícím se překotnou dynamikou, zvraty a hodnotovým relativismem, kdy lidem chybí zakotvení v trvalejších a univerzálních hodnotách, může tento rys neměnnosti a kontinuty pravoslaví být pro mnohé lidi přitažlivý.
Literárně je pravoslavná spiritualita reflektována v řadě děl - např. v prvních dvou kapitolách "Bratří Karamazových" F.M.Dostojevského (postava starce Zosimy), nebo v příběhu "Ve svaté noci" A.P.Čechova
(ostatně, má osobní životní zkušenost do určité míry rezonuje s postavou mnicha-převozníka Andreje...).

Styl pravoslavné liturgie a hudby
Pravoslavná hudba se nejčastěji používá přímo v chrámech, kde tvoří nejen součást, ale často i vlastní náplň pravoslavné liturgie. Prakticky celá liturgie sloužená v pravoslavných chrámech je totiž zpívaná (mluvené slovo se používá pouze při kázání) - jak sólový zpěv celebrujícího kněze, tak sborový zpěv věřících a mnichů (nejčastěji 8 hlasů a více). Klasická byzantská východní liturgie tohoto druhu je "Liturgie sv. Jana Zlatoústého" (řec. Zlatoústý = Chrysostomos), pocházející z 6.století (navazuje na raně-křesťanskou liturgii zapsanou Basilem Velikým). Skládá se ze tří částí:
Proskomidie 
Jsou to přípravné obřady před vlastní liturgií, kterých se neúčastní věřící, ale kněží je provádějí v oltářním prostoru za zavřeným ikonostasem. Na posvátném stole ("žertveník") se připravuje chléb a víno pro eucharistii. Používá se zde kvašený chléb ("Kristus je kvasem veškerého duchovního života"), zvaný prosfora. Vykrajuje se z něj především část ve tvaru beránka (symbolizuje Krista) a pak další části na památku Pany Marie, svatých, dále za zesnulé věřící i živé pravoslavné křesťany. Chléb se pokládá na liturgický talířek s podstavcem (diskos), doprostřed beránek a kolem se skládají ostatní části. Do kalicha se nalévá červené víno a voda.
Liturgie katechumenů 
je první veřejnou částí bohoslužby. Název pochází z toho, že se při ní věřícím připravujícím se na křest (katechumenům) sdělují slova evangelia a církevní nauky. Začíná se zpěvem "Blahoslaveno budiž království Otce i Syna ..." (viz níže), pak ektenie, antifony. Kněz vynese z malého vchodu velkou knihu Evangelium, zpívají se tropary a kondaky (krátké oslavné hymny), trojsvatá píseň, úryvky z evangelia.
Eucharistie 
neboli přijímání je vyvrcholením liturgie. Po Cherubínské písni se koná obřad zvaný velký vchod, při němž sloužící duchovní vycházejí bočními dveřmi z ikonostasu a nesou "ctihodné dary" - chléb a víno (chléb na diskosu a víno v kalichu, předtím připravené na žertveníku při proskomidii). Kráčejí okolo ikonostasu nebo přes celý chrám a po slavnostních modlitbách vcházejí středním vchodem ikonostasu zpět to oltářního prostoru; chléb a víno pokládají na svatý prestol. Obřad velkého vchodu symbolizuje cestu Ježíše Krista s křížem na Golgotu a jeho ukřižování. Následuje vyznání víry v
Niceo-Cařihradském znění. Při eucharistickém kánonu kněz zpívá odkaz Krista při poslední večeři "Vezměte a jezte..." (viz níže), pozdvihuje chléb a víno s vzýváním (epiklese) Svatého Ducha, aby sestoupil a duchovně proměnil předložené dary na tělo a krev Krista. Beránek a ostatní části chleba se pak rozdrobí a vloží do kalichu s vínem. Tento duchovně proměněný chléb a víno nejprve přijímají kněží v oltářní části, pak z ní kněží vycházejí "svatým vchodem" a nesou kalich, z něhož rozdávají přijímání věřícím. Přijímá se podobojí - tělo i krev Kristova - chléb a víno, které se na lžičkách podává věřícím. Eucharistie se smí zúčastnit pouze pokřtění pravoslavní křesťané, kteří se připravili postem, modlitbou a zpovědí. Křesťané věří, že skrze svaté přijímání se duchovně spojují s Kristem, pomáhá jim oprostit se od sobectví a dalších negativních žádostí a hříchu, uvádí je na cestu "zbožštění".
Litugie je ukončena závěrečným požehnáním a propuštěním věřících v pokoji.

Pravoslavné liturgické "ordinárium" (které je svou strukturou v některých ohledech podobné katolickému) se z hudebního hlediska obecně skládá z řady zpívaných částí:

Pravoslavné duchovní zpěvy mají často hymnický charakter, zesilující vlastní význam slov. Kouzlo pravoslavné duchovní hudby zvláště vyniká při liturgii v pravoslavném chrámu, kde je umocněno tajemným prostorem osvětleným mihotavým světlem velkého množství svíček, vůní kadidla, ikonami vyzařujícími duchovní poselství, krásnými liturgickými rouchy a zpěvem zaznívajícím střídavě z různých míst chrámu.
  Spolu se základními liturgickými zpěvy jsou součástí pravoslavné spirituaility i překrásné duchovní písně, jako je "Kolokolčik", "Klášterní legenda", "Večernij zvon", .... V těchto tklivých duchovních písních se vedle niterné křesťanské víry odráží i kouzlo a poezie širých ruských obzorů a stepí, reflektovaných citlivou a poetickou slovanskou duší.
  V předvečer významných svátků (zvláště Velikonočních) se večerní nešpory a raní matutina někdy spojují do tzv. Celonočního bdění - pravoslavné vigilie. ...................
......................
-doplnit

F o n o t é k a :

P.Česnokov: Liturgie sv. Jana Zlatoústého
Zpívá: Moskevský sbor Narození Přesvaté Bohorodice ,
Řídí: Nikolaj Georgievskij , Tenor: Arkadij Leontjev
Voskresno jutrněje - srbská pravoslavná noční vigilie velikonoční
Zpívá: sbor Stevana Mokrjanace , Řídí: Peter Vitovec ,
Sólový zpěv: D.Ž.Todorovič, M.Ilič
Ektenie - st.Petrohradské litanie
Zpívají: kněží a sbor Spaso-Preobreženské katedrály v Petrohradě
Tichvinský severoruský monastýr - duchovní a liturgické zpěvy
Zpívá: mužský soubor Valaam , Řídí: Igor Ušakov
Staroruská celonoční vigilie
Zpívá: Státní akademický ruský sbor SSSR , Řídí: Alexandr Svešnikov
Velká pravoslavná liturgie z baziliky Alexandra Něvského v Sofii
Zpívá: sbor "Svetoslav Obretenov" , Řídí: Georgui Robev
Ruské sborové duchovní skladby
Zpívá: mužský komorní soubor Akafist , Řídí: Andrej V. Malutin
Bůh je mé světlo - ruské duchovní zpěvy
Zpívá: soubor Blagověsť , Řídí: Galina Kolcová
Liturgické zpěvy
Zpívá: mužský sbor St.Petěrburgu , Řídí: V.Afanasjev a V.Vasilenko
Maxim Berezovskij: Eucharistické a liturgické skladby
Zpívá: komorní sbor Vidrodženija , Řídí: Mstislav Jurčenko
D.S.Bortňanskij: 35 pravoslavných vokálních koncertů
Zpívá: Ruský státní symfonický sbor , Řídí: Valerij Poljanskij

"A život příštího století ..." -
katolická a pravoslavná hudba
Zpívá: Lina Mkrtčyjan a Leningradský komorní sbor , Řídí: N.Korněv
Pravoslavné písně
Zpívá: sbor Donských kozáků "Bolšoj Don", Řídí: Petja Houdjakov
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
Zpívá: Řecký Byzantský chór , Řídí: Likurgos Angelopulos
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
Zpívá: rumunský soubor Psalmodia, Řídí: Sebastian Barbo Bukura
Pričesne - rumunské liturgické prosodické zpěvy stylu Ison
Zpívá: Kristian Pomonači a soubor Theofilos
Ranní liturgické zpěvy z hory Athos
Zpívá: soubor Psalmodia , Řídí: Sebastian Barbo Bukura
Večerní liturgické zpěvy z hory Athos
Zpívá: soubor Psalmodia , Řídí: Sebastian Barbo Bukura
Byzantský chorál v arabské verzi
Zpívá: Maria Keyrouz - řeholnice řádu Sester Bazilejských
Melchitské mariánské hymny
Zpívá: Maria Keyrouz - řeholnice řádu Sester Bazilejských
Římsko-byzantská velikonoční liturgie z období 7.-8.století
Zpívá: Ensemble Organum , Řídí: Marcel Peréz
.............
............ - bude doplňováno

Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
Antropický princip aneb kosmický Bůh Gravitace, černé díry Věda a víra
AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann

 

 

 

        Snad nejsme všichni hluší, slepí a nic nám nepomůže? Ani toto zde ? (Poznání svého skutečného stavu?) ani ono zde? (Poznání své duchovní slepoty?).

   Toto níže, BYLO (i je)  PŘED 3 LETY volně přístupné všude NA NETU i na FB.     Pro některé zainteresované "pravoslavné" je však stále problémem akceptovat nejen kánony, ale dokonce i světské právo, kterému je povinnost,  všech občanů všem v ČR i SR, se podřídit. Již několik let si opíjejí představou podvodně a lehce nabytých  peněz. Přitahuje je a oslepuje pochlebování, více než ctění pravdy. Protože někteří z nich mají krátkou paměť a domnívají se, že všechen lid je možno klamat po celou dobu, tak si to, u příležitosti třetího výročí, společně připomeňme ještě jednou. Oni nechtějí si přiznat, že rozkol č.2 - (řekli bychom, že 3) začal u nich na jižní Moravě. Dobře ví kdo ho šíří, ale domnívají se, že po vzoru nacistického válečného zločince Dr. Josepha Goebbelse , šířením a neustálým opakováním lží mezi svými farníky (nyní i na Slovensku) se jejich lži, stanou pravdou. Tyto doby jsou však již dávno, ty tam, ale že by na Slovensku ne?  Tam se prý zákony a pravda tak vážně neberou! Ale pak se situace mění tak, že je  také nebude brát nikdo vážně, dokonce ani sesterské církve. To se již stalo. To si tito nicotní ještě neuvědomili.

 

Viz kopie z netu níže.

 

Přestože  pravda zůstává na věky pravdou a lež lží, přesvědčili jsme se, že někteří Slováci, snad jen z důvodu malé informovanost, neurčité, nevysvětlitelné,  problémy s akceptací tohoto níže zveřejněného a dávno známého faktu.  
Češi sice rozumějí, ale někteří duševně nevyrovnaní rozkolníci, ze zištných i výše uvedených důvodů tvrdí, že tomu tak není.


OPIS ZE SERVERU (kopie z volně přístupných stránek).
LEŽ: Máme metropolitu Rastislava a arcibiskupa Jáchyma.
PRAVDA: Přiznám se, že výkladem toho jsem již unaven. Tak si shrňme fakta. Od vstoupení v platnost nového zákona o církvích v roce 2002 je v naší církvi jediným kanonicky správným způsobem ustavení eparchiálního biskupa volba eparchiálním shromážděním 2/3 většinou. Obecné kánony a Tomosy sice umožňují ustavení synodem, ale ve světle toho, že Ústava (i ta je pramenem kanonického práva, byť pouze pro naši církev) a základní dokument vyžadují volbu eparchiálním shromážděním 2/3 většinou, je nepřípustné ustavovat eparchiální biskupy pouze synodem. Proč? Protože MY SAMI jsme se tak v roce 2002 rozhodli (že musí být volba eparchiálním shromážděním 2/3 většinou) a tudíž jiný způsob neuzná ani český stát. Tento názor přijaly i sesterské církve a akceptují, ba dokonce vyžadují, aby v otázce volby eparchiálního biskupa u nás měla Ústava přednost před obecnými kánony. Ostatně náš ústavní způsob volby zahrnuje způsob ustavování dle obecných kánonů, jelikož po řádném zvolení eparchiálním shromážděním intronizuje eparchiálního biskupa Posvátný synod (což je ve své podstatě přesně ustavení dle obecných kánonů). Ústava tedy v otázce ustavování eparchiálních biskupů kánonům neprotiřečí, nýbrž je doplňuje o další krok v procesu volby, kdy nejprve volí Boží lid a až poté (s ohledem na vůli Božího lidu) svou kanonickou provomoc uskutečňuje synod. To je první důvod, proč je „volba“ vladyky Jáchyma neplatná – nebyl zvolen Božím lidem. Bez eparchiálního shromáždění to tedy nejde, nelze ho nahradit ani pos. synodem, ani sněmem (ten ostatně v otázce volby/ustavování eparchiálních biskupů nemá dle Ústavy vůbec žádnou pravomoc). Druhým a stejně důležitým důvodem je, že vladyka Jáchym porušil základní apoštolská pravidla a bez požehnání a listu svého řádného kanonického eparchiálního biskupa (vladyky Simeona) opustil eparchii a přešel do jiné. Další (spíše pikantní) zajímavostí je, že na synodu volil sám sebe. Vladyka Jáchym proto NENÍ A NIKDY NEBYL ARCIBISKUPEM PRAŽSKÝM, tedy eparchiálním biskupem Pražské pravoslavné eparchie. Ani z pohledu práva kanonického, ani z pohledu práva konfesního (státního církevního). Jeho intronizace byla nulitní (nicotná, nic neznamenající), protože jeho „volba“ byla nekanonická. Toto je rovněž názor sesterských církví (až na ruskou) i českého státu.
Co se týče vladyky Rastislava… Ústava explicitně vyžaduje volbu metropolity ze 2 kandidátů: řádně ustaveného arcibiskupa pražského a řádně ustaveného arcibiskupa prešovského. Jelikož jsme v době sněmu (až dodnes) řádně ustaveného arcibiskupa pražského neměli, tak volba metropolity byla rovněž nulitní (hledí se na ni, jako kdyby vůbec nebyla). I toto je názor sesterských církví, proto také vladyka Rastislav není nikde kromě Ruska vzpomínán.
Čili dodnes nemáme arcibiskupa pražského, ani metropolitu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Kanonická situace je taková, že dodnes je metropolitním správcem vladyka Simeon a sesterské církve považují veškeré kroky biskupů Rastislava, Jáchyma a Juraje za nekanonické (viz komuniké Ekumenického patriarchátu z dubna tohoto roku, které je dostupné na tomto blogu i jinde).

Důstojní otcové, ctěte prosím posvátné kánony i pravoslavnou jednotu, vzpomínejte vladyku Simeona řádně: jako arcibiskupa olomoucko-brněnského, správce metropolitního trůnu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.
A přestaňte prosím přisuzovat biskupům Rastislavovi a Jáchymovi tituly, které jim nepatří a nikdy nepatřily.

V pravoslavné církevní obci  Hodonín, se jediné oficiální a legálním biskupem v činné službě posvěcené svaté liturgie konají  ve vysvěceném chrámu Svatého Metoděje   ZDE.

  Uvádíme výňatek z 15. dílu: " Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci".

Jestliže každý člověk má své osobité vlastnosti, sklony a schopnosti, pak i dosažení jednoho a téhož cíle, se uskutečňuje různými směry. Různými způsoby, vedoucími k němu. Také k dosažení vnitřní modlitby vede mnoho cest, jak čteme v radách svatých otců.

Některé z obecných způsobů jak dosáhnout ÚSPĚCHU v modlitbě i V KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ,
   jsou tyto:
       Absolutní poslušnost (jak praví Simeon Nový Teológ r.949-1022).
       Dobročinnost a askeze.
       Vnější modlitba o modlitbu vnitřní (Pane nauč nás modlit se).
       Působení zvláštní milosti.                                                                                   
  / k úspěchu nevede studování předpisů ani sledování FB/

Jsou i jiné, důležité způsoby, jak přímo získat vnitřní modlitbu.

    Tyto tři nacházíme u svatých otců :
      1) Časté vzývání jména Ježíše Krista.
      2) Soustředění na toto vzývání.
      3) Ponoření se do vlastního nitra (ponoření mysli do srdce).

Protože tyto způsoby, obzvláště rychle a příhodně odhalují království v našem nitru a otvírají pokladnici vnitřní modlitby v našem srdci, je zcela na místě nazývat je klíči k té tajemné arše.

   Klíč první. (Dokončení je v části 15. Upřímného vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.)

   1) Časté, téměř neustálé vzývání jména Ježíše Krista, třeba zpočátku i nesoustředěné, může přivést k pozornosti a proteplení srdce. Poněvadž lidská povaha je schopna osvojit si určité nálady častým užíváním nebo zvykem. Abychom se cokoliv naučili dělat dobře, musíme to dělat velmi často. Svatý Hesichius říká, že časté opakování působí návyk a mění se v přirozenost. Jak je vidět z rad zkušených mužů, vztahuje se to k vnitřní modlitbě takto. Kdo chce dosáhnout vnitřní modlitby, ať často, téměř nepřetržitě opakuje vzývání jméno Boží. To znamená, ústy pronáší Ježíšovu modlitbu. Pane Ježíši Kriste Synu Boží smiluj se nade mnou hříšným nebo zkráceně, Pane Ježíši Kriste Synu Boží smiluj se nade mnou. Jak učí Svatý Řehoř Sinajský a dodává, že zkrácené vzývání je vhodné pro začátečníky, avšak nezavrhuje ani jedno ani druhé. Radí jen, neměnit často slova modlitby kvůli návyku. A aby s ještě více povzbudil k neustálé modlitbě, má si ten kdo se učí, určit pravidlo vzhledem k času, určitý počet vzývání, to znamená, kolik set nebo tisíc modliteb, podle modlitebních uzlíku, odříká za den a noc. Ne ve spěchu, ale zřetelně napíná jazyk i rty. Po nějakém čase rty i jazyk cvičícího, získají takový návyk, jakoby spontánnost, že se budou už bez zvláštního úsilí pohybovat a vyslovovat jméno Boží. Dokonce i bez hlasu. Dále tomu pohybu jazyka bude naslouchat mysl a postupně se bude usebírat z rozptýlenosti a bude přicházet k pozornosti k modlitbě. Nakonec může následovat i sestup mysli do srdce, jak se vyjadřují svatí otcové. To znamená, že rozum navracející se do srdce, je zahřeje teplem Božské lásky a srdce bude již samo svobodně, bez nucení, s nevýslovnou sladkostí, vzývat jméno Ježíše Krista, projevovat před Bohem své dojetí nepřetržitě, jak je řečeno. Spím, ale srdce mé bdí.
      O blahodárnosti častého vzývání jména Ježíše Krista v mysli, se krásně vyjádřil Svatý Hesechius: ,,Jako déšť, pokud je vydatný, změkčuje půdu, tak i Kristovo jméno, pokud ho často vzýváte, činí půdu našeho srdce radostnou a rozveseluje ji.
Tento způsob, založený na zkušenostech a radách Svatých otců je dostačující, k dosažení vytouženého cíle, vnitřní modlitby.
Avšak jsou ještě i způsoby vyšší: ,,Pozornost" (Střežení mysli) a "Uvedení mysli do srdce". Tento prvně uvedený způsob je vhodný zejména pro ty, kteří se ještě nepřiučili pozornosti a nejsou ještě způsobilí úspěšně pracovat se srdcem nebo může být uvedením a přípravou pro následující způsoby. Viz patnáctá část Upřímného vyprávění poutníka......

 Doplňujeme spojení na archiv rádia Proglas  ZDE  , kde lze vyslechnout audio nahrávku "Poutníka". Za tuto možnost Děkujeme!

  Pokud jsou některá původní propojení zde níže nespolehlivá, použijte archiv radia Proglas  ZDE .

1. Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.

2. Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.

3. Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.

 4.     5.     6.     7.     8.     9.     10.     11.      12.      13.      14.  

15.Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci.

16.    17.    18.    19.    20.   21.    22.    23.    24.    25.    26.    27.    28.    29.    30.    31.     32.             

 

 

Zasedání Metropolitní rady PCČZ ze dne 24.2.2017 (žádost metropolitovi, naplnění Ústavy, svolat sněm+Praktikon, M.Horvát smlouva na ch.sv.Kateřinu)

  Šestnáctý pastýřský list olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona.  

  Kopie originálu dopisu biskupů českých zemí metropolitovi Rostislavovi     z 4.8.2017

 14.9.2017 ve Vilémově  zasedala ER , bod III se týká podivuhodného chování metropolity Rostislava. 

  Je vůbec možné, aby si představitel slovenské části církve ještě dnes myslel, že si s dětinskou naivitou těch, co nedodržovali slovenské i české zákony a kánony, může  beztrestně  dělal co se mu zlíbí ? Nejen, že takto znovu vytváří  rozkol, ale zasévá semena koukolu mezi rostoucí českou a slovenskou církev pravoslavnou !  Je nepřijatelné, aby vysoký představitel církve, mohl podporovat ty, kteří v hodonínském chrámu kradli a nadávali božímu lidu, kněžím i biskupovi, že jsou "ďáblové".  Je možné, aby o jejich činech nevěděl, když to ví celá česká PC? Není pijatelné, aby je kryl  a aby nebyli potrestáni?  Vždyť jistě ví o tom, že zpět záměrně nepředali to, co jim bylo svěřeno , co měli opatrovat s péčí řádného hospodáře? Oni však opět "utekli"!  Ke světské pokutě či vězení, bylo potřebné aby ze zákona a dle kánonů, měl přidat trest církevní a ne se s nimi radovat při liturgii!  Ten zvrácený, neupřímný a lživý "jakometropolita" si je hřeje na prsou z ješitnosti jen proto, že se dnes spojili v nepravosti a "uznávají" to co, z nerozvážnosti činí. To je ale povedený církevní představitel. 

Pokud se "jakometropolita" Rostislav domnívá,  že takto a podobně hanebně může  jednat se všemi okolními národy, včetně Matky církve, mýlí se.  V takovém případě by to znamenalo, že k "chlapskému" rozvážnému, dospělému,  pravdivému, a zejména pravoslavnému  jednání ještě nedorostl a měl by si zopakovat pravidla, která se učí žáci již na prvním stupni základní školní docházky. Tak se v kulturním světě nejedná. Nechť tak jedná tam, kde mu to dovolí. Snad to není jen  ve slovenské části církve pravoslavné?  Že by chtěl učinit  to, co politicky již bylo vyřešeno? Rozdělit pravoslaví?  Neumí  se rozhodnout v závažných věcech,  neřeší je a nesplnit to co bylo jeho povinností (tomos). Nesplnil,  co pro zažehnání rozkolu slíbil a písemně stvrdil a BYL POVINEN DODRŽET !  Byl-li by to vrcholný představitel církve, na svém místě, staral by se o sblížení a nepřiléval by oleje zášti do zvětšujícího se ohně rozkolu. Pro svou nevyrovnanou duši a nerozhodnou povahu i pro celou PCČZS by nejlépe učinil, kdyby odešel. Odešel,  se svým lži poradenským sborem někam dospět, a nezanášel rozkol mezi českou a slovenskou část PCČSZ.  Podporuje-li české "odevšad"  uprchlé lháře (kteří překrucují kánony i světské právo) , dává-li "zapreščenije" slovenským kněžím , kteří se podílí na smíru, podporuje-li zloděje církevního majetku, je to to nejhorší, co může pravoslavný  udělat. Znamená to, že není pravoslavný a nemůže zastávat ŽÁDNÉ FUNKCE v PCČSZ..  Tito výše zmínění,  zde v Česku  neuspěli (resp. nikde, kde se nacázeli),  ani zde jim neprošlo takové chování.  Jejich předposlední štace je Slovensko? Prozatím se  utekli  pro podporu na Slovensko !  Máli metropolita Rostislav na to, nechť sám se o tom přesvědčí a pokud nemá, nemá ani v církvi co pohledávat.   Pro nás, Čechy, stále platí slova našeho buditele : "Kdo lže, ten i krade. Nechť podívá se do zrcadla lhář, nechť sám se o tom přesvědčí". Netřeba se bát  slov jako jsou lže, klam a krade, jsou-li pravdivá. Kdo neříká pravdu lže a je lhář. Kdo vezme  věc, která není jeho krade a je zloděj. K pochopení tak základních vlastností není zapotřebí žádné Bible ani církve. To chápe každý normální člověk i ateista!  Tím spíš by to měl chápat a dodržovat každý křesťan v jakékoliv církvi.

I na mnohých starých stránkách, třeba  zde , možno začít s ,,kontrolou pravdy" ! Falešná osoba, modla rozkolníků  zaslepeně pokračuje v podpoře rozkolníků nep : ,,Vrána k vráně sedá, stejný stejného si hledá a vrána vráně oči nevyklove".

Svět nepotřebuje naše chápání, názory ani soudy, neboť to, čeho se mu nedostává a co mu nejvíce chybí, je láska, milosrdenství a důvěra v Boha.  Vzorem VŠEMU božímu lidu by měli být biskupové a kněží. 

 

  Usnesení III.,  Dopis určený metropolitovi Rastislavovi  od členů ER OBE  z 14.9.2017  je na    www.ob-eparchie.cz 

 

                                                                                                                                                              Dogmata římskokatolicé církva očima pravoslaví. 

 

     

           Nechť tito nepřítomní, na poutním setkání, ti kteří pokorně nevzdali čest památce Gorazda II, tito duchovně slepí, (viz zde ) nechť se zamyslí nad  svou "pseudo pravdou". Ti, co o sobě  lživě tvrdili  "něco o věrnosti k církvi pravoslavné". Ne, nezamysleli se.  Místo toho jsou vedeni svou  nevyspělou a slabou vůli  a slepě následují ty, kteří kde všude byli, tam zklamali, nedokončili své poslání a utekli.                          

          pozvanka-hv-2017-7-800

    Nechť tito nepřítomní, kteří pokorně nevzdali čest památce Gorazda II, tito duchovně slepí,  nechť se zamyslí nad  svou "pseudo pravdou". Ti, co o sobě  lživě tvrdili  "něco o věrnosti k církvi pravoslavné". Ne, nezamysleli se.  Místo toho, vedeni svou  nevyspělou a slabou  vůli  následovali ty, kteří kde všude byli, tam zklamali, nedokončili své poslání a utekli. Tito nestálí, ale  stále ,,odvšude  uprchlí",  nemají žádnou svou čest , natož  ČESKOU  národní,  hrdost.  Opět  odešli, tentokráte z církve pravoslavné v domění, že na jiných místech najdou Ducha svatého ! Je to pro ně horší než velké schizma  r . 1054.  Ať nejdříve  sami uváží jak to myslí opravdově se svou "pravoslavnou" vírou a až pak ať se "bouchají v prsa", jakéhože mají "ducha". Jak to myslí OPRAVDOVĚ s odkazem svatých Cyrila, Metoděje, Gorazda a sedmi početníků a dalších následovníků a kohože dnes následují oni. Kdeže zůstala jejich pokora a  jejich,,duch svatý"? Zda u lživých velkohubých proklamací a klikání na Facebooku  jejich ,,vedoucích" nebo u skutků? Zda ta jejich pokora a věrnost  je k  samozvoleným  odpadlíkům, manipulátorům a pomlouvačům  mezinárodního zrna,  a nebo věrnost k  odkazu našich svatých Cyrila a Metoděje a pokračovatelů jejich díla. Zda jim pro světský život  stačí klikat na FB  stránky soukromníka, který v církvi již nepracuje a nadále jim platit vybavení  jejich SJM ( SJM = Společné Jmění Manželů  = dům, zařízení domu, vybavení bytu, kuchyně). Nebudeme zde více uvádět. V  článcích pro všetečné, zvědavé nebo po pravdě toužící, můžete sami  vyhledat  téměř všude na internetu Kopie  třeba i  Zde a nebo   Zde (kde věřící a duchovní podporují sjednocující jednání arcibiskupů). Veškeré volby, které nejsou dle zákona a pravidel kánonů, jsou neplatné.  Po takovémto  neplatném  zvolení,  cokoliv rozhodnou, podepíší,  vydají je taktéž neplatné. Je li to trestné (většinou ano) , je možné je stíhat až 10 let.  Ti, co se toho v Čechách bojí, se stěhují na východ. Dodržovat kánony a zákony  pro mnohé ( nejen  "cizince"),   je španělskou vesnicí a nechtějí se v tom orientovat. Užívají však výhody tohoto státu. Věří a platí  kdejakému samozvanci, soukromníkovi s Bohem. Nechají se tahat za nos vychytralými kněžími. Nepochopili co vše obnáší,  že volba Rostislava je neplatná. Nikdy metropolitou nebyl. Je jen fiktivní, dočasnou podpěrou duchovně nevyzrálým ,,věřícím" i kněžím. Sám to ví a proto tak, pro některé nepochopitelně, jedná.

 Sedmipočetníci byli ( na rozdíl od současných soukromníků s "bohem"), naopak prokazatelně vyhnáni z Velké Moravy, neodešli jako svedená "trucparta"!  Vyhnaní Sedmipočetníci se usadili v Makedoni, kolem Ohridu. Tito současní "rádoby mučedníci" však vyhnáni nebyli, jen  by je rádi ze sebe udělali (resp. je falešně ze sebe dělají). Vypadá to tak, že také by se rádi usadili na Východě, ne však tak daleko a  také ne s takovým úmyslem jako Sedmipočetníci.

 Sedmipočetníci byli, na rozdíl od hodonínských duchovně slepých, skutečně perzekuováni a vyhnáni. V samotném Ohridu bylo postaveno (malých, velkých) 365 kaplí, chrámů a monastýrů. Ku příkladu Sv. Naum, 30 km od Ohridu, na břehu ohridského jezera,  velký monastýr. Je to celý areál. Sv. Petka, sv. Bohorodice, sv. Atanasij.

A jak to  s našimi neslyšícími pravé víry  8.9.2017 dopadlo ? Odkazu našich předků nedbali. Neslyšeli, neviděli, tak jak se v Bibli praví  a jak  zní  poučení z nedávné liturgie v Hodoníně. Byla o uzdravení slepého,kde se mluví o syndromu duchovní slepoty. Velmi poučný text lze najít  na oficiálních stránkách www.pravoslavi-hodonin.cz  hodonínské pravoslavné církve.  Nezaměňujme si to s  mutěnickou, od oficiální světové pravdy  utečenou  skupinkou. Ta se propagačně  (také fiktivně) a lživě pyšní, vystavuje fotografie po světě.  Jako malé, zakomplexované dítě se na fotogragii chlubí před Ferari.  Tak  tato skupina se fotí  před jim cizím majetkem , před oficiálním chrámem  tam, kde neslouží ani nesmějí. Však  "křesty" odbývají v kuchyni SJM, res. v budově podnikatelské prodejny nudlí. 

Aktuálně příhodný a oduševnělý text: "Uzdravení slepého , O duchovní slepotě", se nachází jako první květnový příspěvek na oficiálních stránkách PCO Hodonín v sekci ARCHIV BLOGU nebo Zde Zejména pro ty, co si myslí, že vidí a slyší. :)

 

 

         ​Na oficiálním  serveru pravoslavné církve v sekci Mapy , http://www.ob-eparchie.cz/schematismus/mapa_chramu/   se vloudily nesprávné údaje ve jménech oprávněných osob jednat  za pravoslavnou církev. Vystupovat, žehnat,  křtít, oddávat a vše co tato oficiální  pravoslavná církev  Hodonín ( PCČZS      IČO: 73633712)  má v tomto státě povoleno a TEDY CO JE PLATNÉ, protože mnohé osoby se v pravoslavné církvi již cca 2 roky nenacházejí. Na př. pan Tomeček za pravoslavnou církev v hodonínské kapli neslouží a  po vlastní výpovědi ani nemůže. Tedy vystupovat A ČINIT JAKÉKOLIV ÚKONY za Pravoslavnou církev  nemůže.  Nechť nikoho nesvádí s cesty  jeho soukromá aktivita, kdy na soukromém serveru vystavuje své soukromé, několik let staré, fotografie své osoby,  před a v chrámu v Hodoníně, kde neslouží. Dokonce prodejnu Mutěnice lživě prezentuje jako církev hodonínskou. Stejně tak v monastýru v Hrubé Vrbce neslouží a ani za ni "nezodpovídá" pan Hrdý, alias Joakim. Svévolně z Hr. Vrbky "odešel".
Aktuální jsou stránky oficiální pravoslavné církve na oficiálním  webu http://www.ob-eparchie.cz/schematismus/  ne však tam v linku ,,Mapa pravoslavných chrámů a kaplí v ČR". ​Text vlevo níže​ ​je sice opraven​, údaje v mapě jednotlivých měst ​a osob ​však nikoli​v, jsou neaktuální !​
​Neaktuální Map​a je kopírována ​ze soukromého serveru  http://pravoslavnacirkev.info/adresare/mapa zřejmě bez kontroly osob, které opravdu jsou v činné službě pravoslavné církve a vložen​a na oficiální stránky​ eparchie​ http://www.ob-eparchie.cz/schematismus/mapa_chramu . ​Tak se stalo, že jsou údaje v mapě nesprávné a na oficiálním server jsou​​ ​ údaje ​v tomto místě ​zavádějící​!

Oficiální sever Pravoslavné církevní obce Hodonín se nachází na www.pravoslavi-hodonin.cz

Šíří se falešní kněží, sektáři a množí se manipulativní skupiny se sektářskými sklony odtrženi od pravé (původní) víry, od naší cyrilometodějské tradice nemající s pravoslavím mnoho společného. Sektáři své záměry balí do pozlátka falešného lesku, barev, zpěvu a "přátelské soudržnosti" s  novými cizáckými zvyklostmi odtrženými od Ducha soluňských bratří ! S novými, upravenými dějinami a upraveným právem dle svého, falešného učení. http://www.pravoslavi-hodonin.cz/2017/05/cyril-metodej-info-wikipedie-cyril.html

Vážení a milí v Christu, 
Mnozí z mých bývalých studentů někdejšího olomouckého detašovaného pracoviště Pravoslavné bohoslovecké fakulty Prešovské univerzity jsou v současné době činní v řadách aktivního vedení naší církve. Některé jejich počínání a zvláště pak jejich způsob jednání vůči bližním může vést k dojmu, že část přednášené látky v jejich případě buď upadla v zapomnění, anebo byla pojata zcela opačným způsobem. Aby se předešlo nařčení z nepochopení, ba dokonce ze záměrného překrucování pastoračních metod a cílů pravoslavné církve, uveďme na tomto místě ještě jednou výňatky z někdejšího skripta. Jedná se tu o varování před negativními sektářskými tendencemi, které kvůli lidské slabosti mohou občas proniknout do naší pastorační činnosti. Myslím, že občas je dobré vrátit se ke svým kořenům... 
Bůh ku pomoci! 
                                     Váš jerej Alexander

Detašované pracoviště v Olomouci    Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Prešově 
Předmět "Psychopatologie" 
4. ročník, zimní semestr 2005 / 2006 
________________________________________

Problém sekt a manipulativních skupin

Není vždy snadné rozpoznat `manipulativní skupinu´...

Existuje celá řada seriózních pramenů zabývajících se problematikou sekt. 
Často jsou tyto materiály vydávány pod záštitou státních institucí, což by mělo být zároveň zárukou jejich serióznosti. 
Jako v mnohých jiných momentech života by i zde mělo platit - čím víc o problému dozvím, tím lépe jsem na tom. 
V našich církevních podmínkách se velmi často setkáváme s lidmi náchylnými k závislosti na kultech či jiné působnosti sekt či tzv. "manipulativních skupin". 
V následujícím textu je obsaženo několik materiálů jakož i základních principů, které byly doporučené pro sebeobranu a obranu bližních proti takovému působení. 

Materiály nejsou míněny jako učebnice, těch je naštěstí dostatek. Jsou míněny jako základ podnětné diskuze se studenty DPO-PBF. 

Na zkoušku / zápočet je mj. nezbytné se s touto otázkou zaobírat i samostatně, cestou písemného domácího zadání.
 

Zajímavé je, že právě ti co PBF navštěvovali a měli dokončit, se DNES chovají tak, jako kdyby o této problematice nikdy neslyšeli. ________________________________________ 


 

Charakteristické prvky kultů

1.       Jejich zakladatel, resp. vůdce je uctíván jako bůh, anebo alespoň jako "Mluvčí boha". 
Od svých "věřících" požaduje bezpodmínečnou poslušnost. 

2.       Učení je zároveň "Pravdou", o které nelze diskutovat a která je zároveň jediným spásným receptem. Kdo to nerespektuje, bude nevyhnutně zatracen. Nejen základní učení, ale také každodenní životní úkony, včetně intimních vztahů, jsou přísně reglementovány. 

3.       Manipulace členů je budována na strachu a pocitech viny. 

4.       Mezi vnějším a vnitřním světem existují přísné hranice: Je to mentalita typu "my" versus "oni". Realita je předkládána v černo-bílé perspektivě, konflikty vůči "nevěřícím" příbuzným, stejně jako vůči společnosti jsou předem naprogramovány. Vzhledem k své příslušnosti se členové komunity považují za lepší oproti ostatním. Vystoupení z komunity je totožné se smrtí či zatracením a může vést k prokletí veškerého "odpadlíkova" příbuzenstva. 

5.       Kritikové a bývalí členové komunity jsou mnohdy v ohrožení, jelikož na základě svých zkušeností a zážitků mohou účinně poukázat na nesrovnalost mezi realitou a tím, jak se komunita prezentuje svému vlastnímu kultovnímu společenství. 

_______________________________________ 

Rozdíly mezi tradičními náboženstvími a kulty (sektami)
 
Náboženství respektují autonomii (samostatnost) jedince Kulty vedou k podřízenosti a závislosti
Náboženství se snaží pomoci jedinci uspokojit jeho spirituální potřeby Kulty zneužívají potřebu spirituality
Náboženství tolerují kladení otázek a nezávislé kritické myšlení a často k němu i sama nabádají Kulty odmítají jakékoliv otázky jakož i nezávislé kritické myšlení
Náboženství nabádají k psycho-spirituální integraci osobnosti Kulty rozštěpují osobnost svého příslušníka na "dobré kultovní já" a "špatné bývalé já"
Přijetí do náboženského společenství se zakládá na vnitřních procesech, které vycházejí z integrity vlastní osobnosti Kultovní `obrácení´ může spočívat v nekritickém sebe-odevzdání `vnějším silám´, které ve skutečnosti nemají zájem o konkrétní osobnost
Náboženství považují peníze za jeden z mnoha možných nástrojů k dosažení konkrétních nezištných cílů Kulty považují peníze za mocenský prostředek k dosažení cílů stanovených vůdcem
Náboženství považují pohlavní vztah mezi duchovním a věřícími za eticky nepřípustný Kulty nezřídka podřizují své členy choutkám vůdců
Náboženství se staví s respektem vůči kritice Kulty často zastrašují své kritiky psychicky či právními prostředky
Náboženství si váží rodiny Kulty se většinou staví k rodině nepřátelsky
Naboženství nabádají své kandidáty před přijetím víry k důkladnému rozmyšlení Kulty nabádají k rychlému rozhodnutí bez ohledu na to, zda mají kandidáti dostatek informací

 

_______________________________________ 


„Kulty“ mohou způsobit psychická onemocnění


1.       Odepřením nebo zpochybněním tradiční lékařské péče 

2.       Nařízením jednostranných stravovacích předpisů 

3.       Vyvoláváním pocitů strachu a viny 

4.       Vyvoláváním naděje na uzdravení, štěstí a blahobyt, spolu s vyvoláváním povědomí, že při nesplnění těchto očekávání je vina na samotném jedinci 

5.       Odcizením a vytržením z obvyklého rodinného a kulturního zázemí 

________________________________________ 

Mylné názory ohledně kultů a sekt, na příklad:


1.       Sekty jsou jen "jiná náboženství", a proto všechno to je pouhou záležitostí teologie 

2.       Sekty přece nikomu neškodí a jejich členové jsou tam šťastní 

3.       Když mám správnou víru, nemohou mi sekty udělat nic špatného 

4.       Indoktrinace je možná jen tehdy, když někdo v sektě žije 

5.       Jen `labilní´ jedinci sednou sektám na lep. Takoví by tam dříve nebo později stejně skončili 

6.       Proti sektám pomůže jen modlitba a půst 

7.       Jsou přeci tak hodní... Přece to nemohou být žádní špatní lidé... 

8.       Je nutno být k sektám kompromisní. Už proto, aby nebyl ztracen kontakt s blízkými, kteří jsou členy sekty 

9.       S křesťanskými sektami se co do našich znalostí Bible nemůžeme ani srovnávat! 

10.     Když se pro určitou skupinu angažuje i jistá významná osobnost, pak přeci takové skupině lze důvěřovat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informace, že oficiální   

                        Pravoslavná církevní obec v Hodoníně,

se schází v chrámu svatého Metoděje, který se nachází v Hodoníně na hřbitově.

   Svaté liturgie se začínají v uvedené neděle  v 9:30 hodin.

Osobní zpovědi je vhodné si dohodnout s knězem, aby se nerušily začátky liturgií.

                 Bohoslužby koná  jer. Mgr. Arkadiusz Skibiński  Tel. 733 534 606

                                                      a všichni zájemci z okolí, mají také možnost navštívit monastýr  i bohoslužby v Hrubé Vrbce  ........a td.

 

Konání liturgií :  

15.10.neděle Hr.Vrbka 9:30 hod  19. Neděle po 50nic; o lásce k nepřátelům 
                                                                 hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36

 
  8.10. neděle Hodonín 9:30 hod  18. Neděle po 50nici; zázračný rybolov na hlubině
                                                          hlas 1. — 2.Kor 9,6–11Luk 5,1–11

 
  1.10. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod  17.neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. 
                                                         Neděle po Povýšení
                                                         hlas 8. — Gal 2,16–20Mar 8,34– 9,1 

 
24.9. neděle Hodonín 9:30 hod   16.Neděle po 50nici; o svěřených hřivnách
                                                         Neděle před Povýšením
                                                          hlas 7. — Gal 6,11–18Jan 3,13–17  
                                                                                 2.Kor 6,1–10Mat 25,14–30
 

 
17.9. neděle Hr.Vrbka 9:30 hod   15.Neděle po 50nici;  o největších přikázáních 
                                                            hlas 6. — 2.Kor 4,6–15 Mat 22,35–46

 
10.9. neděle Hodonín 9:30 hod   14. Neděle po 50nici; o Kálově hostině a svatebním šatu
                                                             hlas 5. — 2.Kor 1,21– 2,4Mat 22,1–14
 

20.5.  sobota   Mikulčice 10:00 hod.               Sváteční svatá liturgie   -  Pozvánka do Mikulčic


        a Fotografie z Mikulčic. Oficiální setkání kněží, činných v pravoslavné církvi.

 

 DALŠÍ  FOTOGRAFIE  se  nacházejí  na oficiálních stránkách http://www.ob-eparchie.cz/2017/05/24/cyrilometodejska-poutni-bohosluzba-v-mikulcicich/  

 s ohlédnutím za paschálními svátky v  Mikulově, Kroměříži, Olbramovicích , Miloticích - Jelení,  v monastýru sv. Ludmily v Brně. Žďáru....http://www.ob-eparchie.cz

                                                                                                 

                  6.5.2017    Velkomučedník Jiří Vítězný.

  

Svatý Jiří (Georgios) Vítězonosný

                                               PASCHÁLNÍ  POSELSTVÍ  POSVÁTNÉHO  SYNODU.


                                                                                                                                   Cyrilometodějský pravoslavný český kalendář 2017

 


Ikona Velkého půstu

Ikona Velkého půstu

Jak poznávat svůj skutečný stav 

V dávném pateriku se vypráví, jak jeden monach přišel k velkému asketovi sv. Abelu a zeptal se ho: "Když se neustále cítím být v Boží přítomnosti, je to významná věc? Co bych měl ještě učinit?" Známý starec mu odvětil: "To není nic významného neustále se vidět v přítomnosti Boží." "A co je tedy velkým dílem?" tázal se ohromený monach. Starec mu odpověděl: "Vidět sebe horším, než je jakýkoliv člověk. To je opravdu velká práce." To nazývali svatí otcové bez jakéhokoliv zveličování a krášlení pravým zápasem, hrdinským skutkem (skutečnou askezí). Vpravdě dí první a přední apoštol Pavel: "Kristus přišel spasit hříšníky, z nichž první jsem já." To říká člověk, který přinesl pro celé lidstvo více práce na upevnění církve než kdokoliv jiný. Říká to člověk, který se nad jiné stal hodným podivuhodných vidění a duchovních zjevení. Sv. Jan Zlatoústý opakoval jeho slova, která teď říkáme před každým svatým přijímáním. I tento vynikající světec hleděl sám na sebe jako na nejhoršího ze všech lidí. Postavíme-li se na tuto skálu, nemůže už ďábel otřásat s naší duší. To je cesta, kdy se člověk zřekne každého klamu o sobě, i toho nejmilejšího. Jediná cesta, která nás přibližuje ke Kristu. Jedině při nastoupení na tuto cestu přestává člověk vnášet do tohoto světa hřích. 

Co činit, abychom se připodobnili svatým? Svatí otcové dávají takovou radu. Všichni ji známe. Je velice prostá. Abychom viděli sami sebe takovými, jakými jsme (jak sebe viděli svatí), abychom se upřímně cítili horšími všech lidí (jak se cítili svatí), je potřeba jediná věc - začít plnit Kristova přikázání. Nic víc. Když se vědomě a usilovně snažíme naplnit Kristova přikázání, spatříme, jak jsme slabí, nemohoucí, k ničemu se nehodící. Všechny naše pokusy plnit tato přikázání se rozbíjejí o naši samolibost, naši pýchu a nekonečnou sebelásku. Tyto vlastnosti jsou tím nejstrašnějším a nejohavnějším stavem, do něhož můžeme upadnout. Pocházejí totiž přímo od ďábla, který je ohavný a naučil nás být takovými, jako je on sám. 

Existuje krásné cvičení, které nám pěkně ukazuje, jací jsme. Večer si přečtěme 5., 6. a 7. kapitolu Matoušova evangelia. Kázání na hoře. Tam se hovoří o tom, co od nás Pán očekává: neodsuzovat, nehněvat se... Vše, co Pán chce v člověku vidět, souhrn všech přikázání. A tak můžeme každý večer roztřídit své skutky, co se povedlo a co se nezdařilo. Uvidíme hrozný obraz - prakticky nic z toho, co je nám Bohem uloženo činit, člověk vlastně nesvede. A když se občas něco povede, bývá to ihned infikováno pýchou či spokojeností se sebou. Kristova přikázání nám ukazují, jak jsme svými činy i myšlenkami i srdcem a vůlí daleko od skutečného dobra. Přestože jsou tato přikázání tak snadná a lehká. Tehdy pochopíme, co znamená pojem "Spasitel". Není to jen jedno ze jmen našeho Pána. Pamatujme na význam tohoto jména: zachránce. A kdo potřebuje záchranu? Ten, kdo si už neví rady, kdo nemá dost sil, kdo je přemáhán, kdo hyne. Bez Spasitele nemůžeme získat království Boží, ba ani stát se dobrými lidmi. 

Pán zná naši nemoc daleko lépe než my. A přeje si vidět v naší duši alespoň nedokonalé pokusy o nápravu. Už to málo, co můžeme vykonat, je nesmírně cenné před Bohem. Každý upřímný pokus zalíbit se Bohu otevírá bránu, kterou k nám přichází záchrana pro věčný život.

                                                                                                                                                                        Aktuální kopie z "Ambonu"

 

5.3.(20.2.)  1.neděle Velkého půstu..

 

                                           5.3.(20.2.)  1.neděle Velkého půstu.              Slavnost vítězství Pravoslaví, obnovení uctívání svatých ikon.

Svt. Lev (Leo), ep. catanský na Sicílii (+ 780) • Ct. Vissarionos Veliký, egyptský divotvorce (466). Ct.mč. Kornel, igumen pskovský (1570); svt.mč. Sadok, ep. perský a 128 mč. s ním (+ 342–4);

 

             

                   Симеон Мироточивый (Стефан Неманя) и прп. Анастасия

                                                                                       Simeon Myrotočivý, Štefan Nemanja, +1166  zemřel 1199.

 

                                   Liturgie 12.února, 9:30 Hodonín, chrám sv. Metoděje.

Притча о блудном сыне

                              Podobenství o marnotratném synu                      a                                     návrat marnotratného syna.

 

 

 

ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista
(Bohozjevení čili Theofanie)

Theofanie. Křest Pána v Jordánu (freska v monastýru Vysokije Dečani):   Monastery Visoki Decani

14.století, Srbsko, Kosovo.

  

                                                                       Theofanie dle pozdějšího autora , Rafaela.

 

Neděle, 8.1.2017,  svatá liturgie v hodonínském Chrámu v 9:30 hodin.

Patrarcha Abraham (Athos, mon. Stavronikita)

Праотец Авраам

 

 

Druhý den svátku Narození Kristova. Významný svatý Sbor přesvaté Bohorodice:
spr. Josef Snoubenec, svatý král a prorok David, sv. ap. Jakub – bratr Páně 
Svt.mč. Euthimios, ep. sardijský (+ 840); svt.mč. Konstantin Ruský (+ 1743); ct. Atheus, divotvorce britský

 

Sbor přesvaté Bohorodice (druhý den svátku Narození Kristova)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liturgie sv. Jana Zlatoústého - sobota 26.11.

Свт.Николай  

Za chrám tento a za vcházející v něj s vírou, zbožností a bázní Boží, k Hospodinu modleme se.

Za vlast naši i její představitele a za pomoc ku přemožení všech nepřátel a odpůrců jejich, k Hospodinu modleme se.

Za všechny ty, kteří patří do této církevní obce hodonínské a nejsou zde pro svoji pohodlnost, slabost víry či lhostejnost k víře v níž byli pokřtěni, aby jim dal Kristus poznání pravé cesty a aby ji OPĚT nalezli ve svém srdci a navrátili se k němu , k Hospodinu modleme se.

Za obnovu tohoto chrámu, všech chrámů po celé Moravě a Slezku, a za všechny ty, kteří při tom pomáhají , k Hospodinu modleme se.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------  

Mnoho lživých nauk vyučuje, že se máme zaměřit jen na dobré, 

ale ignorací zlého, zlo neodstraníme!  Viz v článcích níže.

                                                                                      ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kopie z  ER OBE  2.1.2017

Odpověď na vyjádření vladyky Jáchyma

 

Jeho Vysokopřeosvícenosti
Jáchymovi
arcibiskupovi berounskému

Vážený vladyko, obdrželi jsme Vaši reakci na usnesení č. 15 posledního zasedání ER OBE. Vašeho vyjádření si vážíme, ale zároveň musíme poukázat na mnohé nesrovnalosti, které obsahuje.

Především jsme Vás v tomto usnesení nevinili z toho, že Vy sám sloužíte bohoslužbu, oblečen v liturgickém rouchu apod. Proto nechápeme, proč na toto téma s námi polemizujete.

Při službě v ostravské rozkolné modlitebně jste však byl vědomě přítomen nekanonické události služby čtyř duchovních, konané u svévolně zbudovaného oltáře  (svou přítomností a pořizováním následně Vámi zveřejněné fotodokumentace jste to v podstatě odsouhlasil). To se ve smyslu posvátných kánonů považuje za provádění schismatu.

Oblečen jste tam byl ve rjase, takže všichni přítomní viděli, že je přítomen biskup. Mohli tím být zmateni a uvedeni v omyl, že se jedná o řádnou kanonickou službu. Také zveřejnění fotodokumentace této služby na Vašich internetových facebookových stránkách vyvolává u veřejnosti dojem, že služba byla kanonická, když je o ní zpravodajství na facebookovém webu jednoho z vladyků místní církve. I tyto okolnosti v sobě nesou ducha rozkolu.

Čtyři duchovní, o nichž je řeč, sloužili eucharistii na kanonickém území naší eparchie bez požehnání místního eparchiálního archijereje. Je potěšitelné, že našeho arcibiskupa už začali uznávat a vzpomínají při svých modlitbách jeho jméno, ale samo o sobě to není dostatečné pro uznání kanonicity jejich služby. Všichni víme, že při liturgii nestačí vzpomínat jméno příslušného biskupa, ale je nutno mít pro konání bohoslužby na stanovené farnosti jeho požehnání.

Pokud Vy, vážený vladyko, svou nepřehlédnutelnou přítomností schvalujete bohoslužbu, která se koná bez vůle eparchiálního biskupa, pak to může vzbuzovat dojem, že začínáte vlastně uzurpovat úřad našeho eparchiálního archijereje.

Dalším projevem rozkolnické činnosti, která je proti olomoucko-brněnské eparchii vyvíjena, je skutečnost, že kdosi vydává na facebooku jménem naší eparchie internetovou stránku, která má vzbuzovat dojem, že se jedná o oficiální publikaci OBE. Na této facebookové stránce se objevují materiály produkované rozkolnými duchovními. Je zřejmé, že právě někdo z nich je správcem a vydavatelem tohoto webu. Zde publikované manipulativní materiály poškozují eparchii a očerňují její kanonickou správu (viz např. příspěvek z 30.12.2016 a listiny z 8.10.2016). Tak má vypadat jejich vůle a ochota k návratu do eparchiálního kléru? Alarmující je, že materiály této rozkolné stránky sdílíte Vy na své facebookové stránce (viz váš příspěvek 30.12.2016), a tím ještě dalším způsobem osobně aktivně propagujete rozkol.

Také je známo, že jste byl přítomen při liturgiích sloužených rozkolně v nekanonických bytových modlitebnách, kde dodnes tito duchovní slouží bez vůle a požehnání eparchiálního biskupa.

Všechny tyto skutky nemají nic společného s údajnou “věrností posvátnému synodu”. Žádá snad náš synod tyto čtyři duchovní, aby zde prováděli rozkol? A kromě toho, někteří z propuštěných duchovních se dopustili skutků, o nichž tu nechceme veřejně hovořit, ale určitě bylo nutno je s nimi projednat, aby se mohlo pokročit dál. Jejich odmítnutí nabízených pozvánek k setkání se neslučuje s principy kněžské poslušnosti vůči biskupovi. (Jistě znáte citace kánonů, že kněz nesmí opomíjet svého biskupa či si budovat svévolně oltáře.) Sami tak blokují naplnění šestého bodu konstantinopolské dohody.

Šestý bod konstantinopolské dohody, kterou vzpomínáte, k ničemu z výše uvedeného nedává souhlas, ani nic z toho nepředjímá. Tento bod naopak předpokládá, že se tito duchovní chovají, jak se od pravoslavných duchovních očekává, nepáchají rozkol a jsou ochotni zahájit proces svého návratu. K tomu je eparchiální biskup i ER OBE dlouhodobě zvali, jenže ze strany těchto kněží nebyl o jednání zájem. Jsou to právě rozkolní duchovní, kteří svým počínáním (např. tím, co je uvedeno výše) porušují šestý bod konstantinopolské dohody. Máme obavy, že Vy, vážený vladyko, je v tomto směřování podporujete, což vzbuzuje náš údiv, zvláště jedná-li se o odchovance Trojicko-sergijevské lávry. Prosíme, mějte na paměti, že rozkolná činnost nikdy nemůže být cestou k jednotě a že svou podporou této činnosti těmto duchovním vlastně škodíte.

Výše uvedené, vážený vladyko, je důvodem, proč Vaše veřejné vyjádření nemůžeme považovat za uspokojivé vysvětlení toho, co je předmětem našeho usnesení.

ER OBE

Dodatek

Citace některých posvátných kánonů ohledně poměru kněze ke svému (eparchiálnímu) biskupovi

Pravidlo 31. (apoštolské)
Opovrhne-li některý kněz vlastním biskupem a odděleně koná bohoslužby, a zřídí jiný oltář a při tom neusvědčí u soudu biskupa v ničem, co odporuje zbožnosti a pravdě: budiž zbaven hodnosti jakožto vládychtivý, poněvadž se stal uchvatitelem moci. Buďtež také zbaveni hodnosti ti ostatní z kleru, kteří se k němu připojili. Laici buďtež vyloučeni z církevního obecenství. Toto budiž učiněno po prvním, druhém a třetím napomenutí biskupem.

Pravidlo 39. (apoštolské)
Kněží a jáhni nesmějí činiti nic bez vědomí biskupa, neboť jemu jsou svěřeni lidé Páně, a on bude odpovídati za jejich duše.

Pravidlo 57. (laodicejského sněmu)
Nelze ustanovovati v malých městech a vsích biskupy, nýbrž periodeuty. A již dříve ustanovení nečiní nic bez vůle biskupa města, taktéž i kněží nic nekonají bez vůle biskupa.

Pravidlo 31. (VI. všeobecného sněmu)
Stanovíme, aby duchovní, sloužící nebo křtící v modlitebních síních uvnitř domů, činili tak nejinak, než se schválením místního biskupa. Proto, kdyby některý duchovní nezachovával toto tímto způsobem, budiž svržen.

Pravidlo 10. (karthagenského sněmu)
Jestliže některý kněz odsouzený od svého biskupa povyšuje se jakousi nadutostí a pýchou, a usmyslí si, že je povinen odděleně přinášeti Bohu svaté dary nebo se rozhodne postaviti jiný oltář proti církevní víře a řádu, nebudiž takový ponechán bez trestu. Sněm řekl: Jestliže některý kněz zachvácen pýchou proti svému biskupu způsobí rozkol, budiž anathema.

 

 

14.11.2016

Československá pravoslavná církev pořádá 4 a 1/2 denní  pouť do POČÁJEVA  

malá ukázka zde   https://www.youtube.com/watch?v=W2AYlL_W7Es

a zde   https://www.youtube.com/watch?v=nbytApzDYZE

delší i  s cestou i výkladem je možno dohledat na stejných stránkách jak uvedeno výše

Ты моя Матерь, Царице Небесная. Хор братии Свято-Успенской Почаевской Лавры

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 Tiskové prohlášení Úřadu eparchiální rady

08.11.2016
 

 

TISKOVÉ  PROHLÁŠENÍ


Tvrzení uvedená v Tiskové zprávě, kterou zveřejnila tzv. Křesťanská tisková agentura KTA, se nezakládají na pravdě, resp. hrubě zkreslují stávající situaci.

V uvedený den (tj. 3.11.2016) na ústředí Pravoslavné církve v českých zemích (ul. Šárecká č.p. 36, Praha) rozhodně nedošlo k žádnému zásahu speciální jednotky Policie ČR.

Zmiňovaná budova na adrese: ul. Šárecká, č.p.34 v Praze, je v majetku Pravoslavné církve, nicméně v současné době není tento objekt Pravoslavnou církví nijak využíván, a rozhodně se nejedná o její ústředí.

Uvedený objekt se nyní nachází ve stavu komplexní rekonstrukce, kterou provádí vybraná stavební firma a další subdodavatelské společnosti.

Pravoslavná církev o zaměstnancích těchto stavebních firem nemá žádné informace.

Rekonstrukční práce na tomto objektu jsou prováděny pod odborným dohledem a splňují veškerá zákonná kritéria.


Úřad eparchiální rady

Pražské pravoslavné eparchie

7.11.2016

--------------------------------------------------------

Pondělí  7.11.2016  a 25.12. opraveno.

   Po jižní Moravě se šíří info o nepravdivém vysvětlování situace skupiny z Mutěnic. Tato rozkolná a zmýlená skupina, která není oficiální sdružení a nemá žádnou identitu, se údajně odvolává na svého "psychického" podporovatele, metropolitu Rostislava. Tato skupina z Mutěnic rozšiřuje, že metropolita této skupině požehnal. Není však písemný, ani jinak věrohodný doklad. Že by se metropolita Rostislav chtěl zaplést s rozkolníky a také se stát biskupem rozkolným, že by chtěl veřejně zasahovat do jiné eparchie ve věcech, které přísluší k rozhodování eparchie jiné (Olomoucko-brněnské)?  O neupřímném, nepravdivém a rozkolném učení z Mutěnic  svědčí mimo jiné čin z 14.2.2016. Vyhlašují, že jsou v souladu se svatým Synodem, ale jejich činy jsou opakem. Viz i pozvánka z archivu na oficiálním webu pravoslavné církve s vyobrazením vladyky Rostislava, kdy se spolu se sv. Synodem zúčastnil. Již rok vidět, že jsou a chtějí být i nadále, tito "jakožepravoslavní" v rozkolu s celou PCČZS a v nesouladu s vírou i posvátnými kánony. Zřejmě mají svou "víru" a svou světskou "pravdu". Zřejmě ani nevědí (včetně "vladyky" Jáchyma), že konají službu nekanonickou (ve smyslu posvátných kánonů se považuje za provádění schismatu), viz tisková zpráva z 2.1.2017, výše= odpověď OBE vladykovi Jáchymovi.   (Níže jsou k zamyšlení pojmy, sekta, pravda, víra, rozkol  a mnohé jiné....)

 Jk 2:26 Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?

 Již v únoru 2016 se ukázalo na skutcích prakticky, kdo se s Posvátným Synodem ztotožnil a byl na smíření v  Brně a kdo smíření odmítl a k Posvátnému Synodu se nepřipojil, ač farizejsky, svým "ovečkám" tvrdí opak. Byla a je to skupina z okolí Mutěnic, které takto škodí pan Tomeček (spolu s vladykou Jáchymem porušují kánony a pravidla. Pravidlo 10, 57, a 31 "budiž svržen" ). To je kněz Serafim, který z Pravoslavné Církve odešel. Do Brna se svými záměrně "popletenými ovečkami" k Posvátnému Synodu na smíření nepřijeli, ale v rozporu se skutečností do světa lživě vyhlašují, že jsou Synodu věrní! V NESOULADU S bodem 6. organizoval "lidovou" protestní akci do Bratislavy, kam je nikdo nezval. Tam se opět chovali jako odborářské hnutí, nedůstojně a hrubě v nesouladu s učením Ježíše Krista. 

Kopii části textu moravské OBE, uvádíme níže i fotografie jsou na oficiálním webu www.pravoslavi-hodonin.cz v sekci:,, ARCHIV BLOGU únor", také na webu brněnské eparchie.

                                                    z archijerejské liturgie smíření, v Brně dne 14.2.2016

S  vladykou metropolitou v jednotě spolu sloužili všichni členové Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, tj. arcibiskup olomoucko-brněnský Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup pražský a českých zemí Vysokopřeosvícený vladyka Michal, arcibiskup michalovsko-košický Vysokopřeosvícený vladyka Juraj a biskup šumperský – vikární biskup vladyky Simeona – Přeosvícený vladyka Izaiáš. Spolu s místními vladyky se modlil i vyslanec Matky Církve – Ekumenického patriarchátu, zkušený athoský mnich a nyní vikární biskup ve Francii Přeosvícený vladyka Irinej. 
 
Vedle arcipastýřů sloužilo mnoho presbyterů, jmenovitě duchovní správce brněnského chrámu sv. Václava mitr. prot. Jozef Fejsak, dále mitr. prot. Ondřej Stehlík, mitr. prot. Jan Baudiš a další místní duchovní, ale také hosté ze Slovenské části naší církve – mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Milan Gerka a ostatní přítomní slovenští kněží a diákon. Z hostů také spolusloužil duchovní z Rumunska prot. Andrej Danciu. Této požehnané události se účastnila též řada našich presbyterů svou modlitební přítomností v chrámové lodi.

    Přikládáme informaci, že do chrámu v Hodoníně v minulých letech chodili věřící v domnění, že dary dávají na pravoslavný chrám. Ti věřící, kteří tam dříve navštěvovali liturgie a začali opět až po odchodu ot. Serafima byli překvapeni, že tyto jejich dary v chrámu pravoslavné církve v Hodoníně, nejsou a nic z toho nenacházejí, dokonce ani peníze nebyly vyúčtovány. O tehdejším účetnictví nebylo jim ani nám nic známo. Pan Tomeček, alias kněz Serafim, neměl OD TĚCHTO VĚŘÍCÍCH souhlas k tomu, aby přenesl všechny tyto dary do svého soukromého domu a ani k tomu, aby si za ně nakupoval. Byl placen pravoslavnou církví, neměl své "učedníky" vést dle učení svého světského, ale dle přikázání božích.  „Učiteli, a víme, že správně mluvíš a učíš a nebereš ohled na osobu, ale podle pravdy učíš Boží cestě,nepřijímáš tvář (= nikomu nestraníš). Je nám dovoleno dát daň císaři, nebo ne?“ Ježíš jim řekl: „Odevzdejte to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

     Podle jakých svých skutků učí? Ne podle Marka 12:17, ani podle Matouše 22:17 a 21 a ani podle Lukáše 20:25 ? Jaké je to učení z Mutěnic, které  při odchodu z církve neodevzdá svému zaměstnavateli co měl a za co byl placen? Má být hnán k zodpovědnosti ještě na zemi! Osvojoval si neprávem práva zakladatele církve. Také jako placený zaměstnanec používal server církve PCČZS, církve, která není jeho vlastnictvím. Zaměstnanec církve nemůže být zakladatelem církve, může jen s pověřením církve činit úkony, ke kterým má pověření. Rozváže-li, zaměstnanec pracovní poměr s organizací, je trestné dále využívat výhody organizace ( server, relikvie, dary s jasným určením kam mají směřovat....)  a dokonce si přisvojovat práva bývalého zaměstnavatele a nyní se za ni  vydávat! To by bylo, a zřejmě v Mutěnicích tomu tak je, podnikaní s Pánem BOHEM NA ŽIVNOSTENSKÝ LIST. Samozřejmě sektářům to nevadí, však křesťanům jakékoliv církve ano. I když byl odchod po dohodě a s vyplaceným odstupným. Není možné brát SI S CHRÁMU to, co cizí jest. Údajně se při předávání "funkce" našli i 4 křiví svědkové. Pokud učí dle světských zákonů, i dle nich bude souzen.

Ten, který po dohodě odešel z lůna této pravoslavné církve, nemající s PCČSZ žiž nic společného si dovolil žádatl vulgárním způsobem, aby z oficiálních serverů, byly odstraněny, ověřené a schválené informace o dění na hodonínsku a i o "učení" z Mutěnic. I o tom, kde v okolí se konají liturgie oficiální pravoslavné církve (5 možností k navštívení liturgie) ! Na oficiálním serveru se tak nenacházejí informace o skutečném a aktuálním dění na jižní Moravě. Nepřeje VZÁJEMNOSTI nepřeje souladu mezi českými obcemi ani mezi česko slovenskými pravoslavnými obcemi.  Př. 19:18     i   " Vyuč chlapce na počátku jeho cesty, neodvrátí se od ní, ani když zestárne". a 25 "Kárej rozumného, ten získá poznání".

    Nejblíže Hodonínu se konají liturgie 2-3 x týdně v 8 km vzdáleném chrámu v Holíči. Další jsou v Hrubé vrbce (34 km), v Mikulově, Znojmě, Dolních Kounicích, Brně .....

                 

     

                               Foto dveří chrámu sv. Metoděje v Hodoníně.

 

 

           "NĚCO informací" z Mutěnic (viz níže), rozšiřované i na Slovensku v časopise  "Istina". Děje se tak i přes to, že "vedení" si správná vysvětlení a objasnění, která v článku popírají mělo najít z veřejných zdrojů a to nejen z oficiálních stránek PCČZS. Copak Slovensko se řídí dle tak zvaného JPP (jedna paní povídala) nebo rádia Jerevan a neuznává oficiální zdroje české části PC?

Níže, je kopie nepodepsaného článku otisknutého na Slovensku v júnovom čísle měsíčníku "Bratrstvo pravoslávnej mládeže" Istina z Prešova. Pan šéfredaktor  Maroš Hopka  tvrdí v júnovom čísle, že články jsou Církevně schválené a jsou v souladu s učením Církve! To je nějaká podivná mládežnická CÍRKEVNÍ organizace, když se chce jen tak "na oko" ukazovat v dobrém světle, ale pod povrchem je skutečnost úplně jiná. Proč tento jediný článek z celého časopisu nebyl podepsán a kdo vám ho dodal? Jinak není možno uvést skutečnosti na pravou míru. Nebude to jen tak opět náhodou z hlavy pana T a zařizoval mládežník pan L ? Ti  NEJSOU členy pravoslavné církve! Členové této sekty z vlastního rozhodnutí následovali svého gurua a odešli. Jak mohou zveřejňovat svá osobní a nepravdivá tvrzení v časopise církevním, který  o sobě tvrdí, že je církevně schválený!  Je nepochopitelné, proč prešovská PC toleruje nové rozkolníky, kteří až po smíru, který byl na víc ještě "zpečetěn" v únoru 2016 v Brně, za přítomnosti metropolity Rostislava, opět rozšiřují takovéto nepravdivé články. Novorozkolníci o sobě tvrdí, že se usmířili, ale přestože to tvrdí se usmíření v Brně (všichni věrně :) ) neúčastnili! A toto níže rozšiřují na Slovensku,

       VIZ ZDE 

Naopak pascha se oslavovala v OFICIÁLNÍM CHRÁMU SV. METODĚJE v Hodoníně a pan Létal tam byl!  Tedy věděl kde se pascha slavila. Nepřišel, jako správný křesťan v tak  významný den, se do chrámu pomodlit.  K nevoli a bez povolení přítomných, přišel, je vyfotografovat a ihned odešel.  Šel se zřejmě do modlit (jak v článku a na fotce vidět) a odnést "Corpus delicti" do soukromé budovy v Mutěnicích, která se dle informací mnohých věřících, stavěla jako pravoslavný chrám, ale je nyní zapsána jako soukromý majetek manželů tomečkových. Šéfredaktor v Istině  uvádí nepravdy a vymýšlí nové dějiny. Netřeba uvádět všechny detaily, ale takovému bludu, že již 111 let se v Mutěnicích konají křty, nikdo na Moravě nevěří. Pan T obdržel 30 jidášských stříbrných (převzal odstupné) a odešel z církve (předčasně 22.10,2016 odevzdal JEN KLÍČ  od chrámu  MěV) a j. Mimo jiného není pravdou ani to, že bylo založeno nějaké jiné společenství! (ÍČO nebo zakládací listina.  PCČZS NENÍ ŽÁDNÉ SPOLEČENSTVÍ, stejně tak PCO v Hodoníně. Obě  jsou řádně vedeny v registu  dle zákonů  ČR! Zůstalo stejné IČO (to dokonce i to si chtěli "utečenci" ponechat), zůstaly stejné prostory. Společenstvím se nemohou nazývat ani ti co odešli od svého církevního  IČO. Nemají ani název ani IČO. Ani v tomto neříkají pravdu. Je to lživá sekta. Viz níže

     Také body, které bylo nutno splnit (aby se mohli dožadovat bodu 6) sektáři z Mutěnic nedodrželi a nadále podvádějí sebe i Ducha Svatého..... Detaily se nacházely nejen na oficiálním webu Pravoslavná církevní obec v Hodoníně (některé jsou níže). Kdo měl zájem si je přečetl (i na Ministerstvu Kultury).

--------

K zamyšlení nad falešným učením, nad pravdou (a jejími vlastnostmi), chybnými důkazy, falešným mlčením a nevšímáním si zla mohou částečně posloužit následující řádky, kterých ZÁKLAD (význam) není v praxi mnohdy chápán.

Biblické „nesuď“ se  netýká odhalování bludných učení.  Souzení NENÍ totéž co rozsuzování.

Bůh požaduje, abychom falešná učení nepřehlíželi, ale naopak je odmítli a vyloučili ze svého středu ty, kteří taková učení přinášejí (případně abychom takové bludaře vůbec mezi sebe nepřijímali). Protože však tento postoj vyžaduje úsilí a odvahu, mnohým je milejší mlčet, vézt se s davem a nestarat se o to, co přijímají, hlavně že se to tváří „křesťansky“.

                          Církevní sdružení či organizace se znaky níže uvedenými je sektou.

CHYBNÉ DŮKAZY, ŽE „NAŠE CÍRKEV“ JE URČITĚ TA „SPRÁVNÁ“

 

Mnozí jsou přesvědčeni, že jejich Církevní Organizace MUSÍ BÝT vedena správně proto, že:

JE TO NAIVNÍ PŘEDSTAVA. Už jen proto, že „evangelizovat“ (ve smyslu šířit nějakou zajímavou informaci) budou lháři VŽDY s větším úspěchem (tedy s větším množstvím úlovků), než ti, co kážou Boží evangelium.

Opačnými naukami znepřátelené Organizace učí sice proti sobě, ale všude jejich členové „CÍTÍ“ TO SAMÉ. Každá si šíří své evangelium podle svých představ o pravdě, podle různých nauk a podle svých lidských tradic. Naopak máme Biblickou jistotu, že falešné evangelium časem zcela převáží Pravdu, i když se bude vydávat za pravou zbožnost. Všeobecně dobrá atmosféra v Církevní Organizaci jakéhokoliv druhu je tedy důkazem pouze toho, že převládající většině lidí vyhovuje jejich konkrétní učení.

Pocity lidí v Organizaci nemají NIC společného s její pravdivostí!

Kdo má rád iluze, tomu je příjemnější povídání o iluzi více než cokoliv jiného. Rád iluzi poslouchá a má rád všechny, kdo jí poslouchají s ním. Rád iluzi šíří dál. Získává různé množství následovníků podle toho, kolika lidem se jeho nauka zrovna líbí. Kdo má rád Pravdu, ten zase má rád místa, kde se o Pravdě mluví.

Pravda i lež se lidmi přednáší stejným způsobem. Trpělivě a neúnavně. Ale…

Lidské srdce je velice zrádné. Kdo je v jedné lži, upadá rád do dalších. Pravěpodobnost, že by upadnul náhodou do Pravdy, je statisticky velmi malá. Pastýř ve lži má proto klidné spaní, jeho dílo se málokdy pokazí.

Proto má kázání Pravdy velký problém, neboť se musí vyjádřit rychle a přesně. Kázání Pravdy nemůže mít žádné možnosti dvojího výkladu, sloužícího oběma pánům. Ani Ježíš a jeho apoštolové se nezdržovali nějakým polovičatým způsobem naznačování toho, co je Boží a co jeBohu odporné. Navíc naznačování bezbožnosti nevýrazným způsobem dává neustále možnost couvnout k další lživé nauce.

Zvýšením sladkosti výrazů a jemnosti podání je možné dosáhnout pouze momentálního ošálení přesvědčovaného

Přijetí Boží Pravdy se nedá urychlit nebo usnadnit speciálně upravenou rétorikou a vybraným chováním. Vřelým, láskyplným a pečlivě vybraným podáním je možné člověka emocionálně uchvátit a v daný moment ho přesvědčit, aby uvěřil téměř čemukoliv. (Specialisté na prodej hrnců a vysavačů vám to rádi předvedou v praxi.)

Pravdu ani nemá smysl říkat nějak zaobaleně a manipulativně. Vždy stačí krátké, strohé a jasné pojmy, které přesně pojmenují Boží a Bohu odporné věci. Tak nás učí Bible. Stejně po čase vzpomínka na emocionální nátlak toho, co přesvědčoval, pomine, a poučený člověk začne myšlenku zkoumat kriticky. Ti co přijali pod tlakem emocí něco, co nechtěli, celé učení stejně zahodí.

Satan umí sladké a líbivé přesvědčování předvádět také. Je to mistr nad mistry v klamání. Pokud přesvědčuje, je jako sladký anděl. Běda však, když ho odhalíte! To vám dá velmi rychle vztekem najevo, že jste ho poznali.

----------------------------------------------------

IGNORACE ZLÉHO ZLO NEODSTRANÍ

 

Mnoho lživých nauk vyučuje, že se máme zaměřit jen na dobré. 

Vyhledávat dobro, lásku, pokoj, krásu, uspokojovat se dobrými věcmi a nemyslet na nic zlého, jinak prý zlo přivoláme a nebude se nám dařit. Tento princip využívá například Tajemství/The Secret. Takovým myšlením se ale snadno dostanete pod prokletí. Lidé mají přirozený strach ze zlých věcí a tak rádi přijmou myšlenku, že nemluvení o zlu a potlačení myšlenek na zlé je ochrání. To ale sám Satan se snaží lidem namluvit, že rozkrývání zlých věcí dělá zlu reklamu a slouží mu. Vydírá lidi strachem a nutí je, aby zlé věci opatrně obcházeli, ideálně o něm samém ani nemluvili. Dokonce tvrdí, že Ďábel neexistuje. Popírají 1p 5:8 a 9: " Postavte se proti němu pevni ve víře. Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil".

Můžeme zlo opravdu přelstít tím, že o něm přestaneme mluvit?

Připomíná to dětské naivní hry, kdy si děti se zakrytýma očima myslí, že je nikdo nevidí. Zlu naopak velmi pomůže, když se o něm přestane otevřeně hovořit.

íklad ze života: V zemi se rozmáhá drogový gang a je třeba proti němu zakročit. Proto se lidé rozhodnou, že se o čemkoliv spojeném s gangem přestanou zmiňovat a myslet na ně a budou jeho celé působení ignorovat. Komu tato skutečnost prospěje? Samozřejmě gangu, který díky tomu bude mít otevřenou cestu k páchání zločinu.

Výsledkem mlčení o zlu je, že se stáváme otroky zla a pomáháme jeho rozmachu. Ignorací zla přestáváme být obranyschopní a nemáme šanci se ubránit. Ignorace zla a manipulování mysli k cílenému myšlení na dobro dokonce může nakonec vést i k příjímání zla jako domnělého dobra.

 

--------------------------------------------------------

PŘIPRAVTE SE NA TO, ŽE NADCHÁZEJÍCÍ ZLO BUDE VYSTUPOVAT JAKO DOBRO

 

Cílem je (jak je u Satana běžné) lidi oklamat tak, aby nic nepoznali, až přijde skutečný Bezbožník.

Satan pracuje na tom, aby lidi naučil, že zlo se vždy projevuje zjevně a otevřeně. Nemůže zastavit ty, kdo vyučují o příchodu Bezbožníka a jeho celosvětové vládě, snaží se lidskou mysl zpracovat tak, aby se utvořila asociace: co je hezké (dobré, příjemné, mírumilovné), to nemůže být od Satana

Zejména skrze obrazy přijímané lidským podvědomím skrze filmy, PC hry apod. utváří v lidské mysli obraz Bezbožníka, (který už brzy nastolí svou světovládu), jako odporné stvůry, která se bude projevovat zcela v souladu se svým charakterem.

Cílem je (jak je u Satana běžné), lidi oklamat tak, aby nic nepoznali, až přijde skutečný Bezbožník. Protože díky pacifikaci fikcí lidé ztratí schopnost rozlišovat, které zrakové vjemy jsou realita a které fikce, budou pod vlivem médií stále očekávat příchod nějaké zrůdné a zlé entity (v případě, že si vůbec uvědomí, že má Bezbožník přijít). Skutečný Bezbožník ale přijde jako bytost, která na světě nastolí falešný mír a pokoj a pro lidi, kteří mu nebudou odporovat, bude jeho vláda dobrá. Lidé, kteří budou důsledně a lživě vyučeni, že příjemné věci nejsou od Satana, tak nebudou schopni tohoto světovládce správně identifikovat jako Bezbožníka ohavnost, zcela podlehnou jeho klamu a bez odporu také přijmou označení znamením šelmy.

 

----------------------------------------------------------------

 

Lež, vlastnosti lži

 

 

Lživé zdroje informací poznáme podle toho, že vyučují různé teorie, které si protiřečí a setrvávají v obecenství s ostatními šiřiteli nepravd. Úlohou lhářů je šířit Nepravosti, a proto každý podobný šiřitel nepravd je spojenec Lhářů.  Naopak ten, kdo usvědčuje lháře ze lži, je nepřítel Lháře.

Lež sama sebe VŽDY pojmenovává slovem „PRAVDA“, neboť lež je lží hlavně proto, že potřebuje klamat.

Lež a Nepravost je tu proto, aby byl skrze ni celý svět sveden, neboť si sám vyvolí lež následovat. Toto je soud nad tímto světem.

Pro hledající, kteří nectí Pravdu, celý svět zaplaví konspirační teorie, freepress aNepravost obecně. Každý milovník Nepravosti se dočte úplně cokoliv a vše bude vážně podáváno jako by to byla pravda.

Na OdkrytePravdy.cz se běžně stává, že šiřitelé bludů píšou, že OdkrytePravdy šíří jen bludy. Pozoruhodné! Pokud bychom šířili skutečné bludy jako oni, měli bychom přeci být jejich kamarády. Pokud šíříme blud, měli bychom přeci být bludaři vyzdvihování a oslavování. Rovněž mnoho bludařů by muselo kopírovat články z OdkrytePravdy.cz na své weby, což se neděje.

Šiřitelé nepravd hlásají také:

----------------------------------------------------------

 

Pravda, vlastnosti Pravdy

 

Jedna z největších otázek Světa se zabývá definicí co je Pravda

Pravda podle těla (tělesná pravda, tělesné smýšlení) a Pravda skutečná se většinou liší. Pojem „pravda“ vnímaná tělesným smýšlením může být úplně jiná, než skutečná Pravda.

Pokud přemýšlíme tělesným rozumem, tak se pojem „pravda“ mění podle toho, kolik lidí nějaké věci věří, tedy jaká je společenská nálada.

Operování s pojmem “pravda”  má smysl tehdy, existuje-li absolutní norma. Pocity člověka nemohou být směrodatné pokud jde o rozsouzení, co je Pravda a co ne. Jestliže pro člověka není pravý Bůh Stvořitel absolutní normou, pak se takový člověk ocitá v chaosu, kdy se snaží vše rozsuzovat podle vlastních emocí, dojmů a principů tělesného rozumu. Je to ale jako by nestál na pevné zemi, ale na pohyblivém písku. Lidské pocity a emoce jsou totiž ovlivněny momentálními potřebami těla.

Vztah pravdy a lži: Mějme pořád na paměti, že LEŽ a KLAM sama sebe vždy pojmenuje slovem „PRAVDA“. Vždyť přeci lže, a za pravdu se záměrně schovává.Lež přeci není tak hloupá, aby se pojmenovala pravým jménem „LEŽ“. Pod označením „Pravda“ se tedy skrývá Pravda i Lež, podle jednoduché statistiky dokonce lež mnohem častěji.

Pravda se NEMĚNÍ podle toho, jak MNOHO lidí tomu věří!

Je nesmyslné si myslet, že i absolutní Pravda je také proměnlivá jako tělesné iluze. Přesto mnoho lidí, kteří nepřijali lásku k Pravdě, přesně takto proměnlivě absolutní Pravdu vnímají, i když je to zcela proti nejobyčejnějšímu selskému rozumu.

Přitom platí, že:

Pravda VŮBEC NENÍ ZÁVISLÁ NA MNOŽSVÍ LIDÍ, KTEŘÍ NĚČEMU VĚŘÍ. I kdyby NĚČEMU nevěřil NIKDO, přesto to může být Pravda! Naproti tomu v tělesném smýšlení, pokud by se taková pravda zrovna nikomu nelíbila, nikdy by se nestala oblíbenou.

Někdo myslí, že se podle množství lidí, kteří něčemu věří dá ZMĚNIT absolutní Pravda. Například když všichni na Titaniku budou věřit pravdě, že se nepotopí, tak že se nepotopí. To je nesmysl. Učení démonů, jako například „zákon přitažlivosti“ The Secret, však bude lživě tvrdit, že to tak funguje. Tam se naopak dozvíme, že pravda se dá modifikovat množstvím lidí, kteří jí věří. Je to ale samozřejmě jenSatanovo klam a lež. Učení, u kterého se Satan člověku vysmívá za jeho hloupost a naivitu.

Pravda není kromě toho, že je pravdivá, nijak zvlášť LÉPE znějící, než lhaní. Ba naopak, rozumem můžeme vidět, že lež se dokáže libovolně přizpůsobit každému člověku a proto obelhaný člověk vždy obdrží to „co se mu nejvíc líbí“. Proto pro něho bude lež po většinu lidí vždy „hezčí, příjemnější“ než Pravda.

Typická reakce věta člověka, který nepřijal lásku k Pravdě zní: „A co je vlastně tak zajímavého na té vaší pravdě?“ Na takovou větu už se nedá nic rozumného odpovědět. Zjevně dotyčný nechápe, že řekl NESMYSLNOU otázku. Pojem Pravda je pro něj jen otázkou osobního vkusu (zamilované iluze) a výběru z mnoha variant nabízených lží.

U skutečné Pravdy NEMÁ SMYSL zvyšovat její „důvěryhodnost“ dodatečným obalem

Jelikož se člověk ve svém životě setkává většinou se lží, přetvářkou a pokrytectvím, docela si zvykl na to, že světem sdělovaná „pravda“ je vždy obalena do doplňujících informací. Tyto vylepšující doplňky mají za úkol zvyšovat důvěryhodnost informačního zdroje. Svět dokonce požaduje, aby ten co říká nějakou zásadní informaci byl takzvaně DŮVĚRYHODNÝ. Jinými slovy, aby jsme si o něm mysleli, že PŘECI NEMŮŽE LHÁT. Nebo, aby veřejnosti nebyl znám důvod, PROČ by měl dotyčný lhát. To ale samozřejmě VŮBEC nesouvisí s tím, zda dotyčný LŽE a nebo NELŽE.

Zvyšování „důvěryhodnosti“ dodatečnými informacemi má smysl jen pro manipulaci. Pak je otázka, jaký je účel takové manipulace. V praxi víme, že všechny velké podvody byly dosaženy OKLAMÁNÍM někoho, kdo si myslel, že pravda je jiná

Počítá se s tím, že člověk uvažuje tělesně a zná případy, kdy někdo potřebuje někoho přesvědčit aby něco udělal, tak mu k informaci, které se dotyčný brání, přidává další „doplňující“ informace. Například někdo běží a volá na lidi: „Rychle pryč, vybouchne tu plyn!“ Ale nikdo mu moc nevěří a všichni jdou dál. Tak volající doplňuje: „Já sem technik od plynáren“ a „už se mi to jednou stalo, je fakt nutné, aby jste utíkali pryč“. Tohle sice vypadá, že dodatečné informace zdůvěryhodňují pravdu, ale ve skutečnosti je to jen hra okamžitých emocí, která může být pravdivá a nebo to může být jen šalba toho člověka, co vykřikuje že je „plynař“. Prostě, ty jeho dodatečné informace sice přinutily lidi okolo „utíkat“, ale nemá to NIC společného s tím, jestli to byla a nebo nebyla PRAVDA. Prostě, bylo to jen lidské vykřikování. Taky to mohl jen být zloděj, který chtěl vyprázdnit ulici aby mohl vykrást obchod.

Emocionálně upravená pravda se jmenuje „milosrdná lež“

Je to vždy forma manipulace, která může být míněna dobře i špatně. V tělesném způsobu uvažování nastává běžně situace, že člověk hluboce emocionálně pohnutý za pravdu vydává lež, protože vnitřně cítí, že tak obelhávanému člověku udělá dobře. To je známý pojem „milosrdná lež“.

Tělesně uvažují křesťané, kteří rozuzují primárně pravdu podle „dodatečných, obalových“ informací, které s pravdou NEsouvisí. Přitom velmi zapomínají na to, že i to, čemu údajně věří, tyto dopňující zkrášlující informace nemá. (Nevíme například nic o detailech osobního života biblických postav.)

Tělesně uvažující lidé se nechají snadno nachytat na „důvěryhodnost zvyšující údaje“

Tělesně uvažující křesťané se soustředí, stejně jako při světském uvažování, na osobní data a osobní informace těch, od kterých informaci či proroctví slyšeli. Tento způsob je ale zcela k nepotřebě, jelikož je možné takto uvažující křesťany (nebo obecně pravdu hledající) lidi velice snadno OBELHAT a MANIPULOVAT. Stačí jim totiž ke lži přidat důvěru vzbuzující „dodatečné dobře znějící argumenty“, a oni se nechají nachytat, protože je chybně pochopí jako pečeť zaručené důvěryhodnosti. Křesťan musí spoléhat na Ducha Svatého, ducha Pravdy, kterého nám zde zanechal Ježíš Kristus.

Přepnutí na tělesné uvažování člověka chrání před nepříjemným tlakem Pravdy

Je to pohodlné řešení nepříjemného vnitřního rozporu o důvěryhodnosti vlastního přesvědčení. Pokud hledající narazí na jasný argument, že jeho dosavadní přesvědčení JE CHYBNÉ a pochopí to, vždy mu zbývá možnost začít uvažovat tělesně. Může tělesnými argumenty záměrně a vědomě popřít Pravdu. Toto je ale rouhání proti Duchu Svatému, duchu Pravdy!

Může si sám v sobě vytvořit umělou nedůvěru k tomu, kdo mu pověděl nežádoucí Pravdu, a spolu se zavrženým člověkem vědomě zavrhnout i onu Pravdu. Toto je rouhání proti Duchu Svatému. Nastává tehdy, když člověk vyhledává tělesné argumenty jak umlčet Pravdu, kterou poznal.

Toto je i důvod, proč Odkrytélzi.cz nejsou osobním blogem ani osobní prezentací, ale prezentují jen texty určené k rozsuzování. Nekonečné rozebírání osobních dat lidí (tedy bulvár) může každý svobodně provozovat na portálech, které jsou určeny k diskutování a výměně názorů.

Pojem „hledání pravdy“ je předmětem základního sebeklamu

Mnoho lidí tvrdí: „Já chci poznat skutečnou pravdu za každou cenu“. Ale většina tím myslí: „já si chci definovat, co je mému srdci blízké“. U většiny lidí se tak hledání pravdy stane jen nekonečným sháněním argumentů, jak obhájit to, čemu chce věřit jejich srdce. Takoví lidé před tím vyznali, že jsou si vědomi, že pravda se nebude řídit jejich představami. Přesto ignorují důkazy, které vypovídají o jejich nepravdě afanaticky se přidržují jistoty svého srdce. Své vlastní zamilované iluze.

Jako malý příklad uveďme například lidi, kteří důvěřují „Vědě“

V hypotézách o vzniku Vesmíru a života evolucí a přitom zcela přehlížejí fakt, že „Věda“ nemá pro nic z toho žádné vysvětlení ani o tom vůbec nic neví. Postačí jim fakt, že se „Věda“ velmi vážně tváří a vědci se zachmuřelým čelem dělají, že na tom velmi intenzivně pracují a pravda už je „téměř na dosah“. Viz spolky Skeptiků.

Pravda je konečná a absolutní veličina, vůbec se neřídí tím, jaký na ní máte názor

Neexistuje subjektivní pravda, pouze různé reakce na jednu skutečnost. Také neexistuje souběžně více pravd. To, co se často označuje slovem pravda, ale není to reálné, se nazývá ILUZE. Tedy Lež pokládaná mylně za Pravdu. Pokud potkáme někoho, kdo má Pravdu, nutně bude vykazovat známky netolerance vůči jiným informacím. Nemůžeme jej tedy nikdy donutit, aby spojil své názory s názory jinými.

Pokud si dotazovaný NEbude jist, jestli má Pravdu, bude tolerantní a bude se zaobírat i dalšími názory. Dokáže-li spolupracovat ve společenství, kde se za Pravdu považují různé iluze, tak je jisté, že si je sám vědom, že nemá Pravdu. Je lapen v nesmyslné teorii, že pravda neexistuje, nebo že existuje mnoho souběžných pravd a podobně. Tyto teorie jsou i pro nejjednodušší selský rozum nesmyslné, přesto jsou hojně rozšířené, neboť vyhovují Satanovi. Před vyučováním lživé teorie vždy přichází učení o „nutnosti nového náhledu na pravdu“

Lživé teorii tedy vždy předchází nějaké nové učení o „jiném vnímání pravdy“, aby lež mohla být dostatečně bez odporu přijata. Lhář musí předpřipravit v myšlení oklamávaných dostatečné podpůrné argumenty pro svou lživou teorii. Pomocí nejrůznějších výmyslů, proč pravda není absolutní, ale pouze relativní pojem, se tak Satanovi a jeho démonům daří hojně vyučovat lež, která je tolerována jako souběžně platné různé pravdy pro různé lidi. Svět, jehož knížetem je Satan, je na slovo „Pravda“ vysoce alergický

V encyklopediích je proto tak jednoznačný pojem, jako je pravda, vysvětlován s tendencí úplně zkomplikovat tuto základní věc do nesrozumitelné definice. Ta bude našeptávat do lidského podvědomí, že pravda prakticky neexistuje. Přesto každý jedinec definici a podstatu Pravdy dokonale zná a NEpotřebuje tedy filozofického výkladu.

  • Když dítě přinese ze školy pětku, nikdo zřejmě nepoužije jinou teorii pravdy k tomu, aby se mu pětka zdála jako trojka.
  • Když bude v obchodě zavřeno, nikdo nebude řešit, jestli to podle jiné definice pravdy náhodou neznamená, že je vlastně otevřeno.
  • Když vám náklaďák rozválcuje mobil, také nebudete hledat filozofii, podle které je ten mobil vlastně bez škrábance.

Boj proti následkům přijetí skutečné Pravdy tedy je možný pouze takto:

  • Ignorováním Pravdy, jejím vynechání a hraný výsměch
  • Zavedením teorie „že každý má svou vlastní pravdu“ a svým lidem vnutit ty nepravdivé
  • Zavedením teorie „že pravda neexistuje“
  • Zavedením teorie „že všechno je jedno“
  • Zavedením myšlenky „že nikdo neví nic“
  • Zavedením teorie „že každý člověk je samostatný vesmír a je sám sobě bohem

Bláhový je ten, kdo se domnívá, že hledá Pravdu, a přitom jen hledá odpovědi na otázky, vztahující se k nějakému běžnému subjektu nebo osobě. Ten, kdo hledá úplnou Pravdu, musí ji vždy poměřovat k úplné, konečné autoritě, tedy k Bohu.

Pravda mezi Iluzemi nijak nevyčnívá a ani nemůže. Její jedinou zajímavostí je pouze fakt, že je pravdivá

Kdo hledá pravdu pro sebe, nebo pro svoji komunitu, ten nehledá Pravdu. Hledá jen odpovědi a důsledky, které ze skutečností plynou pro něj nebo pro jeho komunitu. Hledá jen Iluzi, ve které se on sám či jeho komunita budou dobře cítit. Hledáním iluze a prosazováním vhodně vybrané iluze vyhovující všem, se každý člověk VELMI ZALÍBÍ LIDEM.

V reálu se hledání pravdy vždy nakonec transformuje v hledání Dobra a Zla, tedy co je dobré, a co je špatné. Opět je bláhové se domnívat, že když budu hledat, co je dobré a co zlé pro mě nebo pro mou komunitu, že tím naleznu skutečnou Pravdu. Nikoliv. Opět naleznu jen to, co se zalíbí mě a mým blízkým. Rozeznání toho, co je dobré a co je zlé v konečném důsledku, je nutné ponechat nejvyšší autoritě Boha Otce, tak jak se nám zjevuje skrze Bibli a skrze proroky z Ducha Svatého.

Víte proč je důležité, aby lidé přistupující k Bohu milovali Pravdu více než své vlastní zamilované Iluze? Protože iluzí je nekonečné množství, ale Nebe je jen jedno a v něm jen jedna Boží Pravda. Pokud někdo vymyslel své vlastní nebe, po kterém touží, byl by nešťastný v tom Pravém

příbuzný článek:

http://odkrytepravdy.cz/odkryte-lzi-v-okultizmu/podobenstvi-o-trojstrannem-bilboardu-2/

http://odkrytepravdy.cz/nezarazene/co-ti-lide-vlastne-cekaji/ět

ě, světová pravda, univerzální pravda, konečná pravda, pravda o Bohu, ppříoznání pravdy, pravda a UFO, zatajování pravdy, manipulace pravdy, manipulace s pravdou, pravda a tajemství, hledání skutečnosti, skutečná pravda, odhalená pravda, odhalené pravdy, pravdivé terorie, Bůh a pravda, pravda o Satanovi, pravda o démonech


 

 

 

 

 

    Upraveno 21..7.  12:45 hod.  Stránky  se průběžně upravují. 

Společné setkání v Mikulčicích, u příležitosti oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pravoslavní kněží v činné službě.                                                                                         Návštěvníci až z Bulharska před sochou Cyrila a Metoděje.

  Tam jsme se přišli "pomodlit" a potěšit vzácnou bohoslužbou. Zároveň uctít památku slovanských věrozvěstů. Ne že bylo kněžích jako na Athosu, ale přece jen je účinek ve sborovosti znatelně větší.

Česky nebo Slovensky to snad umíme všichni  a  TAKTO (Církevně slovansky  se to sluší, při sváteční příležitosti. Nejen s úctou k našemu původu, ale také "Kolik jazyků znáš, tolikráte jsi člověkem") :

Ótče náš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvie Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľib náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem  dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénie, no izbávi nás ot lukávaho. Amen. Hóspodi, pomíluj, Hóspodi pomíluj...

-------------------------------------------------------------------------------------

Další promarněná příležitost ke smíření -  Úvaha po poutní bohoslužbě v Mikulčicích (kopie z volně přístupného mediálního prostoru).

Jediným kazem na tiché a hluboké kráse této letošní události byla nepřítomnost skupinky urputně odporujících některých našich duchovních. Byla tím opět promeškána další příležitost k setkání a k usmíření. Zřejmě si neuvědomují, že smíření je podle našeho evangelia základním předpokladem křesťanské opravdovosti? Pro kněze to není dobrovolná věc, ale duchovní povinnost. Platí zde dokonce příkaz, že bez toho, aby kněz učinil vše pro své usmíření, nesmí podle posvátných pravidel sloužit liturgii. Jinak odhání Ducha Svatého. Pokud tito duchovní nemají nic, čím by usvědčili vladyku Simeona z kanonických či ústavních nebo mravních přestupků, aby se tím mohl zabývat církevní soud, nemají právo odmítat se s ním smířit a přímo v posvátném textu liturgie se v tradičním úvodním komentáři zakazuje takovému knězi, knězi se zatvrzelým srdcem, konat bohoslužbu.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rozpis služeb v chrámu svatého Metoděje v Hodoníně. 

                                    Stránky o pravoslavné církevní obci v Hodoníně.

                   

          Chrám sv. Metoděje v Hodoníně na hřbitově, kde se konají svaté liturgie pravoslavné církve.                                          

       V  Mutěnicích se nachází pouze soukromý dům, který se stavěl jako pravoslavná fara a nyní je zapsaná v listu vlastnictví, světe div se, jako Společné Jmění Manželů!

            V tomto soukromém rodinném prostoru se vykonávají soukromé "bohoslužby", které  nemají s církevní obcí Hodonín (ani jinou), nic společného. List vlastnictví na Tomeček Vladan a Tomečková Daniela, Masarikova 175, 6961 Mutěnice,   č. 1386  zde.   (Stačí doplnit Katastrální území  = Mutěnice a Parcelní číslo = 232). Na LV 1386 manželů tomečkových je zapsáno také 7 parcel a 2 stavby. Stavba č. 175 není součástí práva stavby. Parcela nemá evidované BPEJ a nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti a j .....)

 

"Neboť takové je přikázání Páně, abychom v době, kdy je ohrožena víra, nemlčeli. Pán nám klade na srdce mluvte a nemlčte .........  Z toho důvodu já ubohý, obávaje se Soudu, také mluvím"

  Sv. Theodor Studinský,  PG 90, 1321.         

--------------------------------------------------------------------- vloženo několik odkazů na jiné stránky

        Stavba chrámu v Uh.Brodě  (Na MěV po tel. dotazu neznale informují, že se tam staví nějaká mešita, přitom oni vydávají stavební povolení)

         Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?

         Na cestě k Pasše:      Nedělní postní triod (kopie, autor o. Miloš Mrázek)

         Informace, z 17.dubna, ot. Serafim se předvádí v hodonínském chrámu a nechá "svůj soukromý" Boží lid v omylu klikat. Tak činí kněz? 

          Stránka o nové,  mutěnické  "církvi".  Mutěničtí  směřují k dalšími neštěstí?    Snad těchto pár ne zrovna příjemných zvěstí bude  jim k prozření.

         Sedmipočetníci-svatí-učedníci-svatých

        Konání služeb v chrámu svatého Metoděje

------------------------------------------------------------------------------- pokračování

       Mutěnická, odpadlá skupina ( zatím ani sdružení ), neocenilo kulantní a mírumilovný výraz na tomto webu, který zněl: "Přišli jsme o otce Tomečka". Dobrá, tedy přesnější výraz vystihující situaci zní: "Vzal 30 jidášských stříbrných odstupného a s této církve utekl."  Zaplať pán Bůh za ty dary. Ten náš původní, záměrně kulantně mírumilovný výraz měl být pochopen a hlásal totiž: "Mutěničtí se domnívají, že přišli o otce Tomečka, ale ti ho přece mají a to je dobře. Nechť si pan Tomeček dělá kde chce a co chce. Komu nebylo rady, tomu nebylo pomoci!" Zachriáš 7:11 a 7:13-14

 Kromě jednostranně informovaných a sektářsky vedených  nešťastníků, plátců živnostníka (ti také dostali co chtěli, co si zasloužili), není nám známo, že by někdo strádal a toužil, aby se do Hodonína vrátil.

     Administrováním pravoslavné církevní obce Hodonín byl, od 1.6.2016 nově pověřen a na Min. Kultury zřizovatelem zaevidován, otec Alexandr Ceban. Viz  zde ( a zadat  Pravoslavná církevní obec v Hodoníně )  Liturgie se konají v kapli sv. Metoděje  dle rozpisu služeb níže, a nebo také Rozpis služeb zde. Chrám je, pro všechny příchozí a pro zpovědníky otevřen v neděli od 8:30 a svatá liturgie začíná v 9:30 hodin. Informace jsou na původních stránkách pravoslavné církve, které neprávem provozovala soukromá osoba se Živnostenský Listem, který ji k tomuto neopravňoval. Jsou již pod kontrolou olomoucko-brněnské eparchie, pod kterou patříme i co se týká správy (IČO zakládá zřizovatel CO, ne nějaká farnost viz níže). O. Tomeček však web stránky ani "adresu domény" neodevzdal, přestože se rozhodl z této církve odejít!

     "Mutěničtí, neinformovaní"  vzali z tohoto chrámu to co církve bylo! To nebyl pro soukromníka církví nashromážděný majetek. Pokud byl darován, měl mít na vše doklad pro zdanění, který ani od těch co dnes navštěvují chrám nedostal. Jiný od 4 osob byl dodatečně vytvořen. Bylo vzato i to, na co přispívali ti, co dříve navštěvovali tento chrám a pro nespokojenost odešli. Dnes tento chrám opět navštěvují, ale chybí tam to, na co přispívali. Přesnější výraz zní: "Nenacházejí tam to, co jim bylo ukradeno". 

      Tento Web vznikl na základě žádosti věřících o informovanost a dle zák. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Pracuje se na něm jen ve volném čase a k tomu co může a nemůže  být zveřejňováno na internetu, uvádíme výňatek textu paragrafu 3, odst. 3 zákona O svobodném přístupu k informacím : "Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo ..... vystavená na úřední desce, ....... nebo umístěna ve veřejné knihovně".... Tvůrci, služebníci tohoto webu, nejsou zaměstnanci církve, nejsou  honorováni. Texty a fotografie jsou jejich majetkem. Jsou vytvořeny kolektivní prací bratří, nejen těch co navštěvují tento chrám již mnoho let.  Je trestné, bez jejich svolení, je kdekoliv šířit (ukazovat) nebo dokonce publikovat.

SEKTA  =  Rozdíl mezi vroucně věřícím křesťanem a sektářským fanatikem  

Malé nahlédnutí pod pokličku mutěnického sdružení zda je vůbec možné, aby si přisvojili honosný název, církevní obec?  

        Je protiprávní si fotografovat kohokoliv, bez jeho souhlasu (to již znají i bezprizorní v Africe). V chrámu se to, za účelem jiným než "církevním", nesluší. Zvláště když pachatel dopředu ví, že si to přítomní nepřejí (jak se vyjádřili přítomní= 23). Taková činnost je trestná! Neplatí to zřejmě pro zvěda, či špeha "jednomyslně zachovávajícího věrnost" pana Létala. (Jejich výraz z webu viz níže). Takto nekřesťansky se zlou vůli se projevil i 1.5.2016, dokonce při největším svátku, pasše. Místo, aby si s dovolením zvěčnil zajímavější událost, věnoval se svému úkolu "odpadlého sledovatele". V tu dobu bylo do chrámu dovezeno blahodatné světlo přímo z Jerusalema. Bylo "neporušené" přivezeno zvláštním letadlem do rumunské Bukurešti a do Satu Máre, autem do Komárna a pak do Trnavy. Ještě v noci je z Trnavy do hodonínského chrámu svatého Metoděje, přivezl otec Jakub z Holíče. Pan Létal měl však zájem jen o zdokumentování přítomných. Nikoho, ze svých dobře známých bratří, s kterými on i jiní, sedávali u společného stolu a kteří mu dávali jíst (včetně těch z východního Slovenska), nepozdravil. Kde se  v něm vzala ta zášť a zloba? Od koho se nakazil? V ten sváteční den přítomní očekávali, že se přišel do chrámu pomodlit a snad i vyzpovídat. Ne, on si vyfotografoval jen přítomné a ihned odešel. Možná věřil neuváženým informacím z nesprávných zdrojů  svých "rádců" a byl překvapen nebývalou obsazeností chrámu a přestože ho hanba pleskala z obou stran, byl smrtelně bledý. Zřejmě proto, že plnil úkol, za který se musí stydět každý člověk, natož člověk, kterého by mutěničtí rádi prezentovali jako věřícího. K špiclování se snížit pravoslavně pokřtěný? Kdopak z Mutěnic ho vyslal? A proč, vždyť to k ničemu nebylo. Kolik to bylo stříbrných? Svěřil se svému křtiteli z Brna?  Nesvěřil!  Požehnal mu k takovému činu? Nepožehnal! Ke špiclování, k "sledování přítomných" se dal zmanipulovat svými "farizejskými rádci"? Zřejmě ano.

        Pro ulehčení duše, je lépe zanechat takovéto ponižující jednání. Vhodné je se jít vyzpovídat. Možná rovnou k tomu, který ho k myšlence pravoslaví přivedl a také přijal, ne u těch kteří Boží lid využívají a s ním manipulují.

         Šmírování a donašečství, stejně jako před rokem v Mikulčicích, nemohlo být z jeho hlavy. Vždyť chtěl být knězem a zřejmě se mylně domníval, že bude-li "jednomyslně věrný" (pro změnu tentokráte osobě člověka), vyřeší své duchovní dilema. K tomu, při troše rozumu, je však také potřebná pokora a studovat, ne šmírovat. Viz studie (glosa) o sektě. Utekl ze studií? Od svého zpovědníka, také utekl. Útěky a oddělování se, je jakási "nákaza" doby. Jeho mladý, neustálený charakter zřejmě nebyl  dostatečně odolný manipulaci.  Všichni vědí, kteří tuto skupinu vedou a na které hlavy při třech soudech padnou tyto skutky (soudy dnešní světské, soudy duchovní a i ten poslední soud). Jejich činy svědčí o tom, že o původní, hlasitě proklamovanou věrnost k synodu a arc. Rostislavovi jim vůbec nejde. Není to věrnost  Pánu, ale poslušnost, jak píší jednomyslná věrnsť  sektě, resp. poslušnost pánu sekty! 
Na rozdíl od nich, Myronosice a apoštolové následovali Boha, zatímco ostatní nějakého člověka. Člověk je jenom člověk a i biskup je křesťan jenom do té míry, do jaké upřímně věří v Boha, do jaké má hlubokou pokoru před Bohem a lidmi (obrazy Božími). Ani biskup, ani kněz není Bohem.
        Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Oni však jeho dítka nemilují. Ani vlastní členové tohoto sdružení nerozumějí jeho řeči, nevědí kam je "guru" vede, neboť je nevede v duchu pravdy, lásky a dle evangelií.

Jak uvádí Jan v 8:43  "Proč nerozumíte mé řeči? Proto, že nemůžete slyšet mé slovo. Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce".

Proto si všichni vložme do srdce ponaučení apoštola Pavla Kolosským kap.2.verš 6-7:

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

 

Kam a jak jsou vedeni nešťastníci z Mutěnic svědčí, mimo jiné, i činy Martina Létala, "zachovávajícího věrnost", který na webu  mutěnického sdružení uvádí:  Zde  ..  a část z jeho slov uvádíme:

   Martin Létal píše:  " HLAVNĚ ABY NÁM CÍRKEV KONEČNĚ UŽ VRÁTILA OTCE I S FARNOSTÍ (IČO) A CHRÁMEM! JE TO UŽ DO NEBE VOLAJÍCÍ!!! Otče, spasi Vas Hospodi za sebeobětavou službu pro nás všechny, máme Vás moc rádi! Emotikona smile"

        I toto stojí za povšimnutí jak to v mutěnickém sdružení chodí. Proč takové záměrné manipulace a rozšiřování lží? Kdo to organisuje, podporuje, kdo je to učí? Jaká evangelia to jsou?  Jaká, že oběť kněze? Že pracoval a bral za to mzdu? Ve jménu čeho se obětoval? Ve jménu čeho rozdělil církevní obec? Ve jménu čeho stále proti někomu bojují.  Kdo vám měl sebrat kněze? Kněze Vám nikdo nesebral. Jednak to není možné (tak jako od kamaráda se můžete oddělit jen sami)  a jednak on odešel a vy s ním! Odešli jste spolu. Máte co jste chtěli. Sami si to vyjasněte. Ve vaší  sešlosti jsou zvláštní praktiky, nepodporujte se ve zlém. Dodržujte evangelia, nahlédněte do stanov PCČZS a pokud nemáte fakta k církevnímu soudu nepomlouvejte. Vypisováním na FB a vyvěšováním svých postav před hodonínským chrámem nic nevyřešíte. Sami sobě lžete, sami sebe podvádíte. Ta nešťastné sešlost nemá s církevní obcí v Hodoníně nic společného! Není pravdou, že vám PCO Hodonín něco sebrala. Naopak pravdou je, že pokud někdo něco sebral, podívejte se do svých řad, byli jste to vy. Vy jste z chrámu pobrali i co vaše nebylo. Vy jste brali a sami jste se o vše připravili, neboť bez rozhodnutí příslušného výkonného orgánu církve pravoslavné, (která je autokefální a je součástí jedné svaté, všeobecné a apoštolské Církve Kristovy) a v nesouladu s právními předpisy a směrnicemi, jste se odloučili= utekli. Neboť jste Ž 107:11 "Seděli v temnotách, v nejhlubší tmě, uvězněni v soužení i v okovech, stínu smrti; pokoření neboť se vzepřeli řeči Boží a pohrdli úradkem Nejvyššího" 

          Koho vám církev sebrala? Snad nemyslíte toho co sám za 30 stříbrných pravoslavnou církev Kristovu opustil. Přesněji, za řádné a zákonné odstupné tří platů.

          Vy pane Létale  jste také vzal 30 stříbrných, přesněji tři církevní platy odstupného (viz tabulky průměrných platů v církvi, kde tři platy činí cca 22 000 Kč na jednoho). Tedy při  8-10 hod bohoslužby to bylo slušných 2 200 Kč na hodinu? A to nevzpomínáme dary.
Bratře Létale, jak je vidět, Vy jste chodil do chrámu se modlit za peníze. Věřící naopak přenášeli peníze do chrámu a chodili do něho z lásky k Bohu a k Jeho svaté pravoslavné církvi. Dále do něj chodí. Vy jste jim i to co přinesli, ryze po mutěnicko-sektářsky (a vy to zřejmě nazýváte křesťansky), sebrali. Vzali, přisvojili jste si i to, co vám dali a vytvořili, ti nespolehliví
Ukrajinci (jak bylo řečeno). O omluvě není nic slyšet. O navrácení jim více než 100.000,- Kč také není slyšet.

           Jakou farnost myslíte? Farnost jsou ti odloučení utečenci z církve?  Ne, to jsou jen platitelé živnostníka. Ten má svůj ŽL  i IČO. Vy sami, pod jeho zvráceným výkladem Bible, jste od svého IČO odešli! Dokonce jste si ho chtěli ponechat = UKRÁST. To je jako kdyby řidič, který dal výpověď svému zaměstnavateli, vzal si odstupné a k tomu si nechal autobus i s lidmi? Takové právo v ČR neznáme.

       Také naše IČO je stále stejné,73633712. Je přiděluje na základě žádosti zřizovatele (Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích,  Olomouc, 77900, IČO 00441848 ) Min. Kultury a ty zmaty na tomto ministerstvu, s podobných důvodů neznalosti, již jednou proběhly. Mutěničtí by si měli již konečně doplnit právní vědomí. Tam, odkud je většina té sešlosti, tam se na právo, kánony a ústavu nehledí? Nezákonné utečence nelze pokládat za farnost. Součástí pravoslavné církevní obce (PCO) může být oddělené středisko věřících. To však spadá pod mateřskou duchovní správu PCO a její duchovní správce je představeným všech duchovních, kteří působí v duchovní správě církevní obce(viz ústava), té však mutěničtí opět jednomyslně zachovávají, a světe div se NEvěrnost).

       Ani chrám sv. Metoděje v Hodoníně nikdo nikomu nesebral a již vůbec nelze mluvit o nějakém "vyhánění mutěnických z chrámu". Chrám stojí stále na stejném místě a slouží všem! Však v minulosti sloužil jen některým. Otec Tomeček chrám dobrovolně a předčasně dne 22.10.2015 odevzdal městu, přestože smlouva byla do konce roku. Město je cca po týdnu, odevzdalo zákonné pravoslavné církevní obci, která byla a je oficiálně zaregistrována. Nikdy nepřestala existovat. Ta pak smlouvu prodloužila. Jak se mutěničtí, v podobě pana Létala, byli 1.5.2016 přesvědčit. Osočování proto není na místě. Stejně tak i Vy jste se podlehl nakažlyvým svodům a utekl nejen z PCO, ale dokonce od svého kněze a to tenkráte i 1.5.  a nyní nesprávně osočujete ty co vás přijímali do církve. Obhajováním "ala strážní věž", neboť jehovisté si dle Bible snaží obhájit kde co.

        Kam jste odešli hledat Ducha Svatého? Postavili jste si svou modlu? Nebo jste tak učinil pro to, že věřící ve vysvěceném hodonínském chrámu sv. Metoděje se modlí k jinému Bohu než Vy v soukromé kuchyni v Mutěnicích?

       Co je do nebe volající, pane Létale? Skupina klamaných byla a je vedena  tak, aby odešla, aby nevzdávala čest  památce Cyrila a Metoděje v místě vykopávek v Mikulčicích, aby nepřišla na smíření do Brna...... Tak tyto činy jsou do nebe volající. A plodem, výsledkem takové činnosti, je, že skupina podporuje (platí) soukromého kněze s Živnostenským Listem a neodvádí nic SVÉ církvi pravoslavné. Bratře Létale jenom se zeptejte pana Lemka z Prahy, kolik jeho dělníci pracovali na výstavbě soukromého domu o kterém jste neprávem tvrdili, že je farou a klamali jste záměrně i pana Lemka. Teď, pokud máte svědomí, by jste měli zaplatit za práci jeho dělníků, i za jeho práci, i za stavební materiál, který poskytl na stavbu soukromého domu v domnění, že to církvi.

         A pokud někdo vzpomíná příjmy, tak takový čistý příjem jako měla PCO Hodonín, má tato pravoslavná církevní obec řádově i dnes.

        Které církvi Vy platíte? Neplatíte církvi žádné, protože v žádné nejste. Platíte do kapsy soukromníkovi a z důvodů půlroční neochoty otce Tomečka sestavit a předložit svému zaměstnavateli, církvi pravoslavné a finančnímu úřadu věrohodné účetnictví, se spekuluje o tom, že stát byl krácen o daně a církev pravoslavná o příjmy. Což je čin, pro který je možno "udělit zpytování o oikonomii"  (je li ve velkém rozsahu), 5 až 10 let. Chce-li někdo zabránit těmto spekulacím, není nic jednoduššího, jako vše dokladoval řádně, průhledně, správně a věrně vedeným finančním deníkem. Ten, může být však pokládán za věrohodný, jen tehdy, jen je-li správně, průhledně a věrně vedený dle zákona 563/91 Sb o účetnictví v platném znění. Množí se pochybnosti o tom, jak bylo účetnictví vedeno a jak dlouho šlo o tunelování církve. Dokonce podezření o křivých svědectvích některých zřejmě záměrně špatně informovaných nešťastnic a  při evidenci majetku církve ve prospěch soukromého majetku podnikatele (tunelování). Kolik věřících z Hodonína  a kteří volili pokladníka? Kdo jím byl?  Teoreticky to mohla být jen jedna osoba a ta sebe volit nemůže. (To udělal neprávem jeden kněz, který se chtěl stát biskupem.)

         Ti i mnozí, co v minulosti i dnes chodí do chrámu, nevědí nic o pokladníkovi, nic o volbě, nic o dodržování Ústavy PCČSZ. Neprůhledné a neprůkazné hospodaření v jakémkoliv společenství, nikdy nevede ke zdárným koncům.(Nehledě k tomu, že se musí pro kontrolu uchovávat mnoho let, 5-10.)

      Toto je jen částečná ukázka toho, jak se v Hodoníně narušuje soudržnost Božího lidu, jak se podporuje rozkol, jak se tvoří sekta. Takovíto lidé v minulosti tvrdili, že jdou do Prahy dělat "pořádky". Tak takovýmto pořádkům mutěničtí chtěli  "jednomyslně zachovat věrnost". To tvrdí mutěnický web. Vy také, pane Létale?  Nezachovali jste věrnost arc. Rostislavovi a posvátnému synodu! Jejich přáním bylo usmíření, to jste nepostřehli? Oni a synod, to písemně stvrdili i v Bratislavě již 11.únoru 2016!

     A i ti "všichni jednomyslně zachovávající věrnost" z Mutěnic, věděli o pozvánce k usmíření na 14.února do Brna k archijerejské liturgii za přítomnosti posvátného synodu a arcibiskupa Rostislava. Také tehdy jste si "jednomyslně zachovali věrnost" ovšem v nezúčastnění se a ani na fotografiích tam není nikoho z vás vidět. Však farizejsky v Praze na inauguraci jiného "nezvoleného"  biskupa jste se sektářsky věrně účastnil a fotili. Přiznali tak, že  jste "jednomyslně zachovali věrnost"  podvodné volbě.  Ne věrnosti pravdě, ne ústavě, ale člověku. Zřejmě by se v Brně od jiných bratří i od posvátného synodu a arc. Rostislava  dozvěděli něco jiného než v Mutěnicích?

Místo, aby jste hledali lásku a způsoby k společné řeči, hledali jste důvody k rozepřím. Ten zástupný problém jste našli teoreticky ve vl. Simeonovi? To se řeší církevním soudem. Ne pomluvami o nedoložené sobeckosti.

            PCO v Hodoníně nemá nic společného s vaším trucpodnikem ani s "estébáckým" evidováním přítomných v chrámu. Volený pokladník má uvést v pokladničním deníku (dle čl 20/1 a 2 ) kolik bylo po liturgii v pokladně. Neeviduje se kdo byl přítomen, ale evidují se dary. Kněz zapisuje i další příjmy, a a do inventáře i hmotné dary (a to nemluvíme o poviné evedenci pro FÚ).

         O jaké věrnosti, pane Létale Vy a mutěnické sdružení a jeho vedení, mluvíte? Věrnost a sláva komu? Člověku? Tomu, co vás vede po široké cestě?   Jb 30:14, Př 4:19, Ž 1:6, Ž 35:6, a   Mat. 7:13 Vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Dobrý strom nese dobré ovoce.

Není snad lépe být dle  Ž 119:1, :"Blahoslaveni jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná, ti kteří žijí podle zákona Hospodinova"  Bezúhonní nejsou ti, co lžou.  Ani ti, jejichž cesta je křivolaká. Ani ti, kterým charakter dovoluje brát to, na co si nevydělali. Veřejně jste dávali na obdiv, jak jste všichni "jednomyslně zachovali věrnost"  nejdříve nezvolenému biskupovi ......pak věrnost podobně zvolenému synodu ........pak arc. Rostislavovi o kterém ze zápisů i z mediálního prostoru všichni již tenkráte věděli své. Nyní jste opět jednomyslně zachovali co? Snad ne opět nechcete říci věrnost. Neboť nyní se vám nelíbí ani arcibiskup Rostislav. O něm nově tvrdíte, že vás zradil.  To je jen komediální představení pro nevěřící a pro ty, kteří dají na povrchní řeči a nežádají skutky. Ve skutečnosti jste opět učinili opak! Nemáte : "Ani víru ani skutky", jen divadlo v mediálním prostoru, a špatný herecký výkon role odejítého kněze.

      Podobné divadlo jste předvedli 21.5.2015 svým mutěniským, ale nic zbožného našim předkům v Mikulčicích? Jim  jste věrnost našim předkům neprojevili.  "Jednomyslně věrni" jste zůstali dalšímu ze svých nerozvážných, mladických rozkolníků. I početná skupina bulharských věřících se přišla poklonit památce Cyrila a Metoděje. Vy, mutěničtí, hlásající "jednomyslnou věrnost", jste nevěrní našim předkům a i metropolitovi Rostislavovi jste vydrželi být věrni jen dva tři měsíce. Posilujete se v nelásce, v nevíře a v nepravdě, jste věrní sektářskému myšlení.

      Proto je bláhové se dovolávat bod 6 "Smlouvy o smíření". To mohou ti, co byli neprávem postiženi a to před r. 2016, ne ti co činí nepravosti nyní ! Hmm a proč by jste se až nyní (dle posledních výroků)  chtěli vrátit do církve? Že by to bylo jen kvůli penězům a získání IČO?  

      Nenaučili jste se podvolit žádné (ani světské ani duchovní) autoritě. Vedení neumí nést svůj úděl, svůj kříž.

Evangelista Lukáš v 14:27 praví. : "Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklady, má-li na dokončení stavby? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, a říkali by : Ten člověk začal stavět, ale nemohl dokončit." Mutěničtí tak nesou kříž popleteného člověka, který neví kam jde a co staví.
           Ukázali, že jejich víra a věrnost je v něco jiného (resp. v někoho světského). Že jejich hlásání věrnosti posvátnému synodu a metropolitovi Rostislavovi neexistuje a byla jen do doby, která se jim hodila pro tehdejší argumentaci. Jak příznačné pro ty milé věrné moravské přátele, kteří by položili za "něj" i život. Však za  biskupa, nebo za kněze, se život pokládá jen v sektě.
          Nejde o pana Létala, kněze, biskupa, či kritické pravoslavné věřící, opovážlivé tvůrce těchto stránek. Jde o zanášení nemravných zvyklostí, neprávních postupů do celé naší ČR, a jak tvrdí náš prezident: "Tato země není pro všechny, jen pro ty, kteří dodržují naše zákony".Jde o poukázání na možné podvádění a neevidování finančních toků. Ať je to již směrem do ČR nebo "ven". Jde o rakovinu, která se množí v našem právním řádu tím, že zůstává nepovšimnuta, tím, že se někteří "příchozí" domnívají, že u nás v ČR není třeba se řídit zákony. 

Je třeba nemlčet neboť:

"Neboť takové je přikázání Páně, abychom v době, kdy je ohrožena víra, nemlčeli. Pán nám klade na srdce mluvte a nemlčte .........  Z toho důvodu já ubohý, obávaje se Soudu, také mluvím"

  Sv. Theodor Studinský,  PG 90, 1321.  

 

 

 

 

Oficiální rozhodnutí, prohlášení, zápisy, Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jsou přetištěny z originálů z oficiálních webů a prohlášení vedených s požehnáním OBE a PE, bez jakýchkoliv úprav. Snažíme se, aby informace byly v souladu s naší Matkou Církví (Cařihradem),  viz autokefalita. V opačném případě prosíme o upozornění a chybu opravíme.

 

        Stavba chrámu v Uh.Brodě  (Na MěV po tel. dotazu neznale informují, že se tam staví nějaká mešita, přitom oni vydávají stavební povolení)

         Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?

         Na cestě k Pasše:      Nedělní postní triod (kopie, autor o. Miloš Mrázek)

         Informace, z 17.dubna, ot. Serafim se předvádí v hodonínském chrámu a nechá "svůj soukromý" Boží lid v omylu klikat. Tak činí kněz? 

          Stránka o nové,  mutěnické  "církvi".  Mutěničtí  směřují k dalšími neštěstí?    Snad těchto pár ne zrovna příjemných zvěstí bude  jim k prozření.

         Sedmipočetníci-svatí-učedníci-svatých

        Konání služeb v chrámu svatého Metoděje

 

                   Chrám pravoslavné církevní obce Hodonín.

        

    Část II.

        Pro  špatnou čitelnost textu v kopii klamavé stránky na údajném  "mutěnického církevního společenství",  uvádíme níže text uvnitř jejich stránky, který stojí za povšimnutí.  Originál této stránky se nachází na stránkách, které se neprávem  nazývají  : "Pravoslavná církevní obec v Hodoníně" a uvádějí, že jsou církevním společenstvím, zřejmě rádo by údajné pravoslavné církve. Tu zradili a odešli z ní. Nepravdivý text této skupiny, tvrdí  na FB  toto : 

        Pravoslavná farnost svatého Metoděje NTT změnila působiště.... NTT Chrám, který jsme měli půjčený od Města Hodonín, NTT  byl předán NTT nazpět majiteli a bohoslužby se konají v domácí Kapli NTT na Masarykově 175 v Mutěnicích u Hodonína. Naše farnost jednomyslně NTT zachovala věrnost Posvátnému synodu NTT Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku v čele s řádně NTT zvoleným metropolitou Rastislavem a odmítla se podílet NTT na dva roky probíhajícím rozkolu. Upozorňujeme, že nám byly bez našeho vědomí NTT odebrány internetové stránky prezentující život našeho církevního společenství NTT, které oslavilo 10 let od svého vzniku. Obsah našich stránek byl vymazán a nyní je pod naší doménou NTT prezentován duchovní život „naší farnosti“ cizími věřícími, NTT kteří ani nejsou členy naší církevní obce a dojíždějí ze Slovenska. NTT

    NTT  znamená = Není Tomu Tak, jak se některým "mutěnickým" může zdát ! 

  Vysvětlivky k NTT:    ZDE. 

Než jsme se odhodlali doplnit vysvětlení proč Není Tomu Tak, již jejich text neplatí a sami UZNALI ZEJMÉNA V TVRZENÍ O VĚRNOSTI, ŽE NENÍ TOMU TAK  jak psali.  JEJICH VÍRA VE SVOU VĚRNOST NEVYDRŽELA A SKUTKY UKÁZALY, ŽE NEJSOU VĚRNI NIKOMU. Tedy ani synodu ani met.Rostislavovi.

 jk 2:14 : "Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?"  K podobně postiženým promlouval i Petr v 1 list Petrův 2:20. : "Neboť jaká to bude sláva,budou-li snášet rány za to, že hřeší? Oni nejsou s Bohem, nesnáší  utrpení protože jednají dobře, to by byla milost před Bohem. Ale trpět za zlé skutky je potřeba v tichosti, v koutku zpytovat svědomí a nedávat to na obdiv" . Neboť : Mt 6:5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Již mají svou odměnu".                                                       

 zde    Rozpis služeb  (v Hodoníně)

 zde     Problém sekt a manipulativních skupin.  

 zde     Strastiplná cesta k usmíření v církvi.

            dále již část původní.

                Pravoslavná farnost sv. biskupa Metoděje nezměnila své působiště. Chrám byl vysvěcen církví pro církev, ne pro soukromou osobu. Chrám předal městu jako původnímu majiteli  o.Tomeček předčasně,  22.10.2015. Smlouva končila až v prosinci 2015. Nájemní smlouvu na chrám neprodloužil. Pravoslavná církev smlouvu prodloužila, určila nového kněze, nadále se v chrámu konají svaté liturgie. Autor výše uvedeného textu (v obrázku na stránkách onoho "mutěnického společenství") snad ani není křesťanem, natož pravoslavným, neboť jinak by věděl a ctil  Písmo Svatém, kde  psáno,  v listu apoštola Pavla ke Kolosským kap.3. verš 11: "Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus".

                 Pravoslavná církev není žádná strana s pevně daným členstvím, která rozlišuje na naše a cizí členy. Jsme církev, která přijímá každého přicházejícího z kterékoliv země či obce, pokud jde za Kristem. Autor popleteného textu zřejmě neví mnoho o oikonomii a ani nezaregistroval, že rozkol byl již ukončen a svatý synod (bez toho, který již dříve z Moravy utekl)  v jednotě sloužil svatou liturgii 14. února v Brně. Zajímavě  zorganizované mezi utečenci tak, že se na ni nezúčastnil nikdo s těch, co odešli do Mutěnic. Ti co s církve odešli se zřejmě domnívají, že tak jako sebrali materiální hodnoty, tak si odnesou i Pravdu a Ducha Svatého. Tohoto, řekněme jinými slovy "Mírového zasedání", se zúčastnili se ti co zůstali věrni vysvěcenému chrám, eparchii, Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, Cařihradu a Cyrilu a Metodějovi, v jehož jménu byla kaple na hřbitově v Hodoníně vysvěcena na chrám sv.Metoděje. Zústali věrně žít v Kristu Ježíši neboť jeho přijali jako pána! Dle slov ap.Pavle ke Kolosským, zde již uváděných, která pokračují :"V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.."

 

          Ve jménu klidu a míru a s důrazem na oikonomii, se všechny strany dohodly, že má  ZAVLÁDNOUT  MÍR  A  KLID, ale na FB stránkách, které nejsou oficiálními mírumilovnými  pravoslavnými stránkami, se nadále "bojuje". Nacházejí se tam "manipulativní" fotografie záměrně spojené s hodonínským chrámem sv. Metoděje a snažící se zmást veřejnost. Totiž ti, co jsou v nerozkolné  minulosti vyfotografováni před a v chrámu,  v něm neslouží, ani se tam nemodlí se. Včetně kněze a biskupa před chrámem. Biskup odešel bez povolení a kněz si vzal 30 stříbrných = odstupné a také odešel se svého působiště. Tedy Není Tomu Tak jak na svých soukromých stránkách mutěnické společenství tvrdí! Světsky je to podvodné jednání, lež.

Pan Tomeček cestuje po krajích moravských i slovenských a roznáší své světské informace. Soudí kde koho, včetně církve  pravoslavné a nyní by se chtěl dožadovat oikonomie, kterou dříve sám zavrhl (a využít JEN bod 6 "mírové" smlouvy o usmíření,však ke "křížku" do Brna, 14.2.2016 nejel a víru v dobro, lásku a naději i nyní zavrhl). Na Moravě se říká, že psí hlas do nebe nejde, že ho Bůh neslyší, ale k lidem takové hlasy jdou a to velmi rychle a silně, a to až na "Východ".  Byl-li by knězem, tedy otcem Tomečkem jistě by žádné "řeči" nerozšiřoval. Neoficiální stránky  na FB  prezentuje jako stránky rádoby hodonínské pravoslavné farnosti (NTT), přestože se nikdo z věřících (českých) ani takovýto "kněz" v Hodoníně nenachází. Metěnické sdružení si zvolilo jednoduchou a  širokou cestu  a z orthodoxní  církve o své vůli v prelesti odešli, následujíce Svou pravdu. Pravdu "jen svého" kněze, domnívajíce se,  že jdou  za Kristem Ježíšem. Slovo Pravda nemožno nahradit slovem věrnost sobě, věrnost svému světskému rozhodování. Ve skutečnosti však nevědí komu věřit a koho následovat a v širším kontextu nedovedou dohlédnout tam, kam tato jejich široká cesta vede.  Mt 7:13 "Vejděte těsnou branou, protože široká brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří jí vcházejí"  Ž 35:6  "....je jejich cesta temná a kluzká a je anděl Hospodinův pronásleduje...a do té pasti, kterou nastražil se lapí sám, ať padne do té zkázy"

Těsnou bránu možno chápat v této souvislosti tak, že se může jednat o samozřejmé překonávání potíže i finanční. Širokou cestu, jako velký, pohodlný (nezdaněný?) bezpracný příjem z cizích, nadnárodních zdrojů.

Pro nic netušící, vzdálenější veřejnost, mediální prostor na FB mutěnickém, plní starými fotografiemi jak pózují před hodonínským chrámem i v něm, což mohli v minulosti léta činit, pro neskonalou tolerantnost (oikonomii) Olomoucko-brněnské eparchie, kterou právě za tuto "tolerantnost", později pomlouvali, že ihned nečiní (což by bylo proti oikonomii a bylo by nerozvážné). Zdá se, že se časy i názory mění i v Mutěnicích. Přestože v hodonínském chrámu o. Tomeček neslouží, dává do "mediálního prostoru" klamné fotografie v domnění, že si může opět dovolit to co dříve, tedy veřejně podvádět. Mutěnické "sdružení" je zřejmě psychicky závislá a lehce  manipulovatelná skupina. Neboť necítí a není jim trapně, že byli využiti k takovým hanebným a nedůstojným hrátkám. Půl roku, do 14.3.2016 nebyl o. Tomeček schopen "vše předal". Tvrdí, že vše, ale měl by si vzít vzor ze starších a zasloužilých v naší církvi. Archimandritu Savu Nerudu nebo třeba protojereje Alexandra Nováka. To by si pak nepletl odnášení s přinášením. Nepletl by si účetní  evidenci s volným nakládáním peněz jiných bratří, bez dodržování hlavních ústavních zásad a zákona o účetnictví v pravoslavné církvi, které platí v ČR. Kdyby si nepletl právní subjektivitu církevní obce, nemohly by se na mutěnickém FB objevovat takové laické nesmysly zaslepených "oveček" (zdůvodněno výše). Pokud však slepý vede slepého, padnou do jámy oba.  Každý z věřících či náhodných poutníků, může navštěvovat chrám, který se mu líbí a darovat chrámu také co se mu zlíbí. (Pokud daruje do Chrámu, tak ne konkrétní osobě). Tito rádo by hodonínští "vedoucí" ( nikdo z nich nemá bydliště Hodonín)  si přivlastňují a zveličují údajné vlastní zásluhy z minulosti, které však patří církvi pravoslavné, Olomoucko - brněnské.  Výtky, že v hodonínském chrámu je věřících méně a jsou "cizí",  jsou bezduché a nepravoslavné. Cizí národnost jsou třeba Rusové ......ale cizí národnost nejsou Češi ani Slováci, jak se snaží mutěničtí přes FB vnutit svým převážně Ruským ovečkám (což by nevadilo, pokud by se přizpůsobovali českým zákonům, zejména ve financování chrámu),  které pak houfně a posměšně na FB, v domnění že slouží pravdivé věci, klikají. Tak jsou vychováváni. Kněz pravoslavné církve nevyčítá jiným co v horším sám činil.  O.Tomeček totiž roky sloužil jen pro dvě opravdu cizí, později 4, které do dnes neumí řádně česky (a navštěvují sporadicky Mutěnice i dnes). Na tom by nebylo nic zlého, pokud by to dnes nikdo z nich  nezneužíval k manipulaci a k posměchu. Nejen že :"Nečiň jiným to, co nechceš, aby druzí činili tobě.", ale nabádání ke zlému je jednání hříšné. To svědčí o tom, co je to za společenství a kam směřuje. Ti co roznášejí takové myšlenky zřejmě nejsou věřící pravoslavní, jinak by znali slova Ježíše Krista. Nezáleží na tom, kolik věřících se sejde. Slova Matouše 18:20 jsou: "kde dva nebo tři ve jménu mém....". Také nezáleží zda je v chrámu vše vyšperkované a ze zlata, ba právě naopak. Důležitější je, zda je v něm cítit Ducha pravdy, víry, naděje a lásky. Lásky ke všem bližním, mír a pohoda. A jistě, že je jich o to méně kolik jich uvěřilo otci Tomečkovi. Ti, kteří vedou tento rozkolný nepožehnaný web s mnohými nepravdami, nepřinášejí pohodu, ale sváry a rozkol. Neuvádějí, že se do Hodonína vracejí čeští bratři a sestry, kteří v minulosti byli "zklamáni" z dřívějšího "způsobu vedení farnosti" a proto přestali takové liturgie navštěvovat. Neuvádějí na svých stránkách ani to, že "nepohodlní" byli ve chrámu znechucováni a vyháněni. Neuvádějí, že v Hodoníně se v jimi  "odneseném chrámu" pomalu obnovuje, nová církev, založená na českých a slovenských bratřích. Ta již nedělá národnostní ani jiné rozdíly mezi bratřími a vítá Rusa, Žida, Řeka, ředitele i dělníka. Nic neodnáší, ale podobně jako protojerej Alexandr Novák, církvi přináší (velmi povznášející příklad obětavosti českého člověka zde) . Neuvádějí, že je postavena na základech odkazu Cyrila a Metoděje (na rozdíl od mutěnického sdružení) a ctí jejich každoroční oslavy v Mikulčicích. Neuvádějí, že se již nestaví na manipulaci, polopravdě, osobních animozitách,  na neprofesionálním jednání ani na sektářství a v chrámu se nepolitizuje. Neuvádějí, že co církve bylo si přivlastnili a pokládají za své (a opět, si měli vzít příklad z nedávno zesnulého pr.A.Nováka). I v občanském právu jsou přírůstky pokládány za majetek patřící k původnímu základu. Spadlé jablko patří ke stromu. Neuvádějí, že zapomněli na celek, tedy na TĚLO církve. Neuvádějí, že činnost, za kterou jako kněží byli placeni a kterou prováděli pro církev, prezentovali pyšně jako svou zásluhu, stejně tak webové stránky ( také IČO, název, duchovní vlastnictví, dary, materiál.....) pravoslavné církve, olomoucko-brněnské eparchie, pokládali za své zásluhy i majetek svůj. Jistěže se na tom podíleli, však jako zaměstnanci církve. Když šofér odejde z pracovního poměru, nemůže si sebou vzít autobus v kterém vozil zákazníky i s nimi!  Nic na tom nemění, že je tvořili, neboť byli za práci pro církev placeni! Šiřitelé těchto neoficiálních stránek se vzdálili pravdě natolik, že své stránky nazývají "Pravoslavná církevní obec Hodonín", jako kdyby byly hodonínské. Dvouletou oikonomii od starších ( tolerantnost, rozvážnost,  zdrženlivost ), která jim byla poskytnuta od OBE, oni nechápali a zavrhli ji. Pro svou mladickou nezkušenost, sobě tak potřebnou oikonomii, oni prezentovali neinformovaným věřícím jako nerozhodnost a slabost. Dle nich, bylo třeba jejich věci neodkladně, překotně a raději neprávně, než později, řešit. Tím mysleli své rychlé zvolení.....(co kdyby později neprošlo)   viz ono zbytečně upospíchané jednání svolané laickým výkladem závazných pravidel  samozvanců tedy těch, co neměli legitimní právo ji svolávat. A dnes opět titíž upospíchaně, nedospěle a svévolně odešel(-lí) z lůna církve. Odešli bez potřebného svolení, bez požehnání. Odvrátili se od své církev a jejich tisíciletých zásad, od Cařihradu  jako Matky církve a dokonce od vlastní Olomoucko-brněnské eparchie. Zradili ty, kteří je v minulosti přijali  do svých řad, podporovali na studiích a z láskou vzali mezi sebe. Oni, pro své výhody, o sobě zamlčeli rozhodující skutečnosti potřebné pro to, aby jako kněží mohli být přijati a se ctí vykonávat nelehkou  a zodpovědnou službu. Odešli od těch, kteří je v minulosti učili, vysvětili a duchovně sytili. Ani přes onu, jim nabídnutou, dvouletou možnost odkladu k pochopení oné oikonomie ...ekonomie spásy ("zákon domu"), ani po nabádání mnohých kněží a bratří, v souvislostech nechápou smysl mnohých přikázání. Právě oni by měli tato přikázání svým vzorem a s pokorou šířit mezi Boží lid. Hlavním  předpokladem pro takovou službu je pravdivost a láska, kterou však někteří  rozdělují na pravdu svou a těch druhých. Není pýchou, když bratřím z Mutěnic připomeneme  skutky duchovního milosrdenství. Povinností všech, tedy i naší  je : " Nevědomé poučovati, chybující napravovati, bezradným dobrou radu dávati, zarmoucené těšiti, za příkoří se nemstíti, urážky odpouštěti".  Proti Duchu svatému  hřeší , kdo : "K spasitelnému napomínání má srdce zatvrzelé,  kdo se protiví poznané pravdě, kdo v nekajícnosti servává..." ;   Jakýkoliv vůdce, či pastýř,  který vede své ovečky jiným směrem, učí svá pravidla,  nedbal na kánony, nedbá ani na slova Ježíše Krista,  nedbá na poučení z Bible a pokud  SVÝM VZOREM neučí správně,  Nový zákon o tom praví, že jejich vůdce ďábel bude uvržen do jezera ,,,..., správně je dle Zjevení 20:10 : "Jejich svůdce ďábel bude uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků". Abychom si uvědomili, že jsou důležité skutky ne planá řečnění ( zejména když je to kněz), poučuje nás  jk 2:14 "Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?" 1 list Petrův 2:20 "Neboť jaká to bude sláva,budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Tedy bratra (byť kněze) snáší-li trest za své špatné jednání netřeba oslavovat!"
Kdo však zachovává Jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm.   Jak praví v NZ,  1L Jak 2,22  "Vidíš, že víra (působila spolu s jeho skutky) a že v těch skutcích se stala víra dokonalou. Tak se naplnilo Písmo", neboť  víra bez skutků je mrtva.
 

Na   www.pravoslavi-hodonin.cz  možno směřovat veškeré dotazy a podněty (stížnosti, diskuse) ke zlepšení webu i bratrských vztahů, protože tento web korespondenci technicky neumožňuje. Můžete využít tuto druhou možnost.

 

       V jednotě za účasti mnoha věřících a našich presbyterů proběhla dne 14.12. v Brně archijerejská liturgie. Této požehnané události se účastnili kněží i všichni  biskupové v činné službě. Opět bez mutěnických, kteří se tak holedbali svou vírou a věrností synodu. Co je platné, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho ta víra zachránit. (List Jk 2:14)

      S vladykou metropolitou v jednotě spolusloužili všichni členové Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a  i vyslanec Matky Církve – Ekumenického patriarchátu, zkušený athoský mnich a nyní vikární biskup ve Francii Přeosvícený vladyka Irinej. Vedle arcipastýřů sloužilo mnoho presbyterů, jmenovitě duchovní správce brněnského chrámu sv. Václava mitr. prot. Jozef Fejsak, dále mitr. prot. Ondřej Stehlík, mitr. prot. Jan Baudiš a další místní duchovní, ale také hosté ze Slovenské části naší církve – mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Milan Gerka a ostatní přítomní slovenští kněží a diákon. Z hostů také spolusloužil duchovní z Rumunska prot. Andrej Danciu.

A kdepak se nám opět schovávají ti utečení "věrní" z Mutěnic ? Nebo že by zlé jazyky měly pravdu, že jsou víry (myšleno víry k Ježíši Kristu) slabé,  že se neumí podvolit ničemu a nikomu?  Ukázali tak v praxi, že víra je bez skutků mrtvá. Že  ta hlásaná věrnost synodu a metropolitovi Rostislavovi, není až tak dokonalá i v ten den byla  mrtvá. Byla jen na rozích vystavovaná!  Byla to jen  věrnost své lidské, měnící se pravdě. Již příznačné pro tyto milé věrné moravské přátele, kteří by položili za "něj" i život je, že nějak dlouhodobě se jim vyhýbá zdárný závěr, dokončení stavby. Již evangelista Lukáš v  14:27 praví. : "Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklady, má-li na dokončení stavby? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, a říkali by : Ten člověk začal stavět, ale nemohl dokončit."

Strom se pozná  po ovoci, které nese a na špatné vinici  se neurodí dobré hrozny.

                 

                

                     

      Náš otec Konstantin 14.12.2016 v Brně na archijerejské liturgii usmíření  a oslavách požehnaných devadesátých  narozenin vladyky Simeona.

 

   

            

 

 

     

Stránky o pravoslavné církevní obce Hodonín.

     Část II.

        

 

         

                                                                         "Vyprázdněný chrám"

         

         

 

         Ty, co "vyprázdnili" tento chrám, nezajímá to co vědí všichni ti, kteří na církev a tento chrám nemálo let přispívali a dnes, ne jejich zásluhou, navštěvují  "vyprázdněný chrám". Chrám v kterém chybí to co do něj přinesli, je bez toho na čem se spolupodíleli! Nezapomněli sektáři náhodou na to, že  Duch Svatý se z chrámu odnést nedá? Nezapomněli, že smíření je podle našeho evangelia základním předpokladem křesťanské opravdovosti. Pro kněze to není dobrovolná věc, ale duchovní povinnost. Platí zde dokonce příkaz, že bez toho, aby kněz učinil vše pro své usmíření, nesmí podle posvátných pravidel sloužit liturgii. Jinak odhání Ducha Svatého. Pokud tito duchovní nemají nic, čím by usvědčili vladyku Simeona z kanonických či ústavních nebo mravních přestupků, aby se tím mohl zabývat církevní soud, nemají právo odmítat se s ním smířit a přímo v posvátném textu liturgie se v tradičním úvodním komentáři zakazuje takovému knězi se zatvrzelým srdcem konat bohoslužbu.
 Bůh není modlou, kterou si jako zlaté tele na Chorébu mohou odnést a klanět se líté modle v soukromí. To země se otevřela a pohltila Dátana a přikryla spolek Abí ramův proti jejich spolku vzplanul oheň, plamen spálil ničemy. Ž 106:17

            Rozdíl mezi věřícím křesťanem a sektářským člověkem je možno nalézt zde .

Pojem sekta označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Volněji o sektě zde.  Možno také si vyhledat učivo theologie olomoucké fakulty, kterou tam měli kněží vystudovat a které bylo na mnohých serverech, jen kvůli tomuto současnému stavu a nebezpečí, zveřejňováno. Jinak, snad lépe, to jako velké "dnešní" nebezpečí rozvíjí Klára Samková  Zde-

Jak je možno vidět i výše, mnozí z těch co dříve navštěvovali tento chrám, nehledají spásu, nemají vědomost o tom, co se v naší církvi stalo a co dnes se v ní děje. Možná také proto, že někteří dokonce ani nerozuměli řádně Česky a věří jen tomu, co od kněze slyší. Přes veškerou lásku a úctu k duchovním otcům víme, že do chrámů se nechodí za knězem nebo kvůli kněžím, ale pro spáse své Duše.

             

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                      Níže, některé snímky z liturgií v církevní obci v Hodoníně.              

               

Věřící, dojíždějící sem ze vzdálenosti větší než 100 km ( ze Slovenska).

 

 

                  

                    Protojerej Konstantin, dojíždí za námi do Hodonína až z Brna.

                             

                  

 

                   

                      Věřící, až z více než 100 km vzdáleností ( ze Slovenska i místní z Moravy).

            Chrám, jako všechny,  je přístupný všem lidem i všem národnostem a nejsou upřednostňovány žádné, je to chrám boží.

                  

 

               

                     Záběr na nově se rozbíhající liturgie (tři zdejší Moravané a Slovák ze 100 km vzdáleného bydliště).

2015

                   

                       Otec Konstantin v Hodoníně.

 

 

                    

                                Otec Konstantin v Dolních Kounicích.

 

 

                     

                                                    slovenská děvčata zpívající písně české i slovenské

 

 

                        

                                                                                                     i písně Srbské.

 

 

                     

                  Dětská radost se nedá slovy vyjádřit, třeba ji vidět, zažít, cítit. Nedá se odnést ani přinést, nedá se odcizit.

                        Nadšení se nedá změřit množstvím ani vyvážit zlatem, nedá se nikomu nařídit, lásku je třeba cítit.

 

 

                       

                                                                      Opět protojerej Konstantin Ryška.

                        

 

                        

 

                      

 

 

         

 
                                    
Společná svatá liturgie vladyků Simeona, Michala a Izaiáše
                

                         Nečekaná radost

                        

                                Liturgie všech českých pravoslavných biskupů, kteří zastávají funkci v církevní správě

              

Dne 22. prosince 2015 Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, sloužil Svatou Liturgii v monastýru Sv. Václava a Ludmily v Loděnici u příležitosti svátku Ikony „Neočekávaná radost“. Spolu s metropolitním správcem sloužili Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, a Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský – pomocný biskup Olomoucko-brněnské eparchie.

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon ve svém proslovu dojatě zdůraznil požehnanou jednotu naší autokefální Církve, která bude zcela naplněna díky sněmu kněží a laiků, jenž zvolí nového metropolitu, po třech letech od rezignace posledního metropolity – Jeho Blaženosti Kryštofa. Jeho Vysokopřeosvícenost Michal vyjádřil Přesvaté Bohorodici svůj hluboký vděk za obnovenou jednotu v lásce a modlitbách. Oba vladykové zmínili symbolický význam, že se tomu tak stalo o svátku ikony Přesvaté Bohorodice „Neočekávaná radost“.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    "Objasňující" oběžník (kopie originálu str.1., str.2., str.3.,  str.4.,) arcibiskupa Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Michala.

   Byť byly výzvy vl. Simeona i tento oběžník  psány v nedaleké minulosti a mnohé se od té doby již změnilo, jsou platné. Dávné snahy o spolupráci jsou i zde opětovně jasně deklarovány. Ale, zdá se, že hlasy nebyly vyslyšeny a veškeré ustupování ze strany české delegace, mělo pramalý význam. V budoucnu se mohou právě těm "neústupčivým" vrátit jako bumerang již na tomto světě. Nikdy již nebudou moci změnit, to co se rozhodli učinit. Nehledě k zamlčování důležitých skutečností na tamních www stránkách. Ku příkladu oběžník, přestože je určen duchovním a věřícím Pražské pravoslavné eparchie, měli by ho znát všichni i z jiných eparchií,  zejména na Slovensku. Právě poslední dobou se odtud ozývají hlasy, z kterých je zřejmé, že nemají v úmyslu podporovat společnou ČS církev, ba naopak. Snad ti, co vedou duchovní i boží lid uváží, že budoucnost společné církve závisí vlastně jen na jedné straně a na tom, kdo je vede. A může to být tentokráte ta druhá strana, která ztratí trpělivost ustupovat. 

  K zamyšlení nad celkovou situací pak stojí článek  zde (výklad=1108)

     

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Viz též webové stránky Pravoslavné církevní obce ve Znojmě
                                                       Příspěvek (pozvánka) byl publikován  | Rubrika: Život eparchie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

 

               

         Svatá liturgie posvátného synodu, vladyky Simeona, Michala a Izaiáše.  (nečekaná radost)

          Pozvánka na 14.2. na archijerejskou pouť do Brna, v čele s arcibiskupem Rostislavem.

          Rozcestník pravoslavných stránek na internetu.  

          Olomoucko-brněnská eparchie.         

          Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně.            

          Pravoslavný web log   Ambon

          Návštěva   svatého Dionýsiose olympského.  Olymp-brána do nebe.   Video ČT.

          

 

                   

    Průčelí  hřbitova v Hodoníně. V pozadí (ve stínu stromů, několik málo metrů za vchodem) chrám svatého Metoděje.

 

 

 

                       

                                                 Kaple na hřbitově v Hodoníně  - (chrám svatého Metoděje).

 

                    

                     

                   Nedávno opravené obvodové zdivo městského hřbitova v okresním městě Hodonín.

                    

 

                    

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

  KOPIE ORIGINÁLU  11.2.2016

  Usnesení Posvátného synodu PCČZS:

 

 

      Pro mnohé  polemiky na všemožných webech, přikládáme několik originálů. Snad se zmírní nejasnosti v tom,  že je velký rozdíl mezi tím co kdo řekne a co lze očekávat od Protokolu a co od tiskové zprávy, nazvané komuniké.  V tomto případě je to jen malá rozdílnost obsahu, která při rychlém uspěchaném čtení některým může uniknout.  Tak může vzniknout velmi podstatný názorový rozdíl, zda byl či nebyl uznán. Však podstata je stejná.

      Originál je však vždy originálem a ten je jen jeden. Stejně tak jako Synod a nebo jedna Matka církev.  


 

       Protokol (Praktikon).  Originál  dohodnutého protokolu podepsaného kompetentními ze slovenské a české strany. 

 

        Protokol v českém jazyce. (Překlad Protokolu (Praktikonu) i s uvedením kdo za koho podepsal, viz originál).

      

         Překlad originálu

 

        Tisková zpráva (kommunique) z 13.1. k jednání v Istambulu zde : Zpráva k situaci   

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 

                  Vladykové Michal a Izaiáš s Ekumenickým patriarchou Jeho Všesvatostí Bartolomějem v jeho pracovně. 

     

          PRAVOSLAVNÁ  CÍRKEV  V  ČESKÝCH  ZEMÍCH  A  NA  SLOVENSKU  - POSVÁTNÝ  SYNOD.

                                         Šárecká 36. 160 00 Praha 6, Czech Republic.

                                          Posvátný synod  uvádí zde  zápis ze svého zasedání.  ze dne 17.12.2015.

           Pro některé, co nesledovali dění v PCČZAS nebo byli znejistěni klamnými neoficiálními, nepožehnanými servery, uvádíme ve zkratce a zjednodušeně. O závěrech tohoto zasedání Posvátný synod shledal důvodným obeznámit  Matku Církev a všechny Církve sesterské.  ( Posvátný synod byl a je jen jeden a je a byl uznaný celosvětově ( sesterskými církvemi), Min.Kultury ČR i v ČR (arcibiskupem pražským a českých zemí) a td., viz záznamy na Fanaru). Na minulosti se nedá již nic změnit a k poučení je zapotřebí i dobrá paměť, ta patří k těm stálým věcem jichž je a bude třeba. (K.Č.1938)

 Nic zásadního se zatím nemění ani zasedáním v Cařihradě, 12. a 13.ledna 2016. Pro lepší pochopení, zejména vzdálenějších eparchií, uvádíme výňatek objasňující to podstatné, co předcházelo podepsání onoho Protokolu : " Delegace z eparchií z ČR v čele s vladykou Michalem navrhovala přísně kanonický způsob řešení naší krize, tj. sněm a řádnou volbu primase (metropolity), avšak s ohledem na neochotu delegace z eparchií ze SR o tomto vůbec uvažovat, delegace z eparchií ČR z úcty k Matce Církvi a - v souladu s přáním Jeho Všesvatosti Bartoloměje, Ekumenického Patriarchy, a s Jeho požehnáním - po jednání přistoupila na návrh řešení krize, který předložila Matka Církev - Ekumenický Patriarchát, tj. oikonomii (shovívavost). Tento návrh Ekumenického Patriarchátu, obsahující dohromady 5 závažných bodů, delegace z eparchií ze SR před podpisem doplnila o další bod a bez jeho přijetí odmítala dohodu podepsat. Pro záchranu jednoty a autokefality naší církve delegace z eparchií z ČR přijala i tento bod. Delegace z eparchií ČR z lásky a důvěry k Matce Církvi tuto dohodu přijímá s pokorou".          zde Zdroj z Ekumenickho patriarchtu.

  

    15.01.2016

Řecký originál (PRAKTIKON) i s podpisy zde (kliknutím na odkaz).

Český překlad verze v PDF zde. 

  Protokol z jednání v Ekumenickém patriarchátu ve dnech 12.-13. ledna 2016 v Istanbulu  s podpisy zde ..

 12. a 13. ledna 2016 na Patriarchátu pod předsednictvím Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity pergamského Jana a za účasti Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity silivrijského Maxima a archimandrity Bartoloměje (Samarase), generálního tajemníka Posvátného Synodu, probíhala zasedání zvláštní komise, jež se na pokyn Synodu setkala nejprve s každou zvlášť a následně s oběma zmocněnými delegacemi protiřečících si stran Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedenými Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou pražským Michalem (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii),  zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity olomoucko-brněnského Simeona, a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou michalovsko-košickým Jiřím, zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava. Cílem zasedání bylo hledání řešení trápícího tuto církev problému uznání kdysi proběhlého zvolení Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava jejím primasem (pozn. překladatele: tj. metropolitou ve smyslu terminologie naší Ústavy), které ze známých kanonických důvodů nebylo uznáno Ekumenickým Patriarchátem a dalšími Pravoslavnými Církvemi, jakož ani první ze jmenovaných protiřečících si stran, která o tom zpravila Ekumenický Patriarchát. 

Po výměně názorů mezi Patriarší komisí a výše jmenovanými delegacemi bylo přijato řešení, že na základě oikonomie (pozn. překladatele: tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů) je uznání volby Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava primasem této církve možné pouze v případě splnění níže uvedených podmínek:

1) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2) Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 27. srpna 1998). 

3) Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5) Na základě oikonomie (pozn. překladatele tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu, budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku.

a) jeromonach Michal Dandár metropolitou pražským

b) archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského, s titulem biskupa šumperského

 6) Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.


Jménem Ekumenického patriarchátu:

archimandritou Bartolomějem (Samarasem)
Generálním tajemníkem Posvátného Synodu

Jménem Církve v českých zemích a na Slovensku:

Metropolitou pražským Michalem  (zástupcem strany, v jejímž čele stojí metropolita olomoucko-brněnský Simeon)

 

 

 

                                    ---------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                           KONEC webu.