Společné setkání v Mikulčicích.

 

TAKTO ?   

Ótče náš, íže jesí na nebesích, da svjatítsja ímja Tvojé, da priídet cárstvie Tvojé: da búdet vóľa Tvojá, jáko na nebesí i na zemlí. Chľib náš nasúščnyj dážď nám dnés, i ostávi nám dólhi náša, jákože i mý ostavľájem  dolžnikóm nášym: i ne vvedí nás vo iskušénie, no izbávi nás ot lukávaho. Amen. Hóspodi, pomíluj, Hóspodi pomíluj...

----------------------------

A NEBO TAKTO  ?  :)

Svou vládu jednoty stvoř teď…. Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků…. Ať Tvé rady řídí naše životy a očistí naše životy pro spolu- tvoření. Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.  

Jak nacházíme Tvou lásku ve své, tak nebe s přírodou ať zplodí nové stvoření. Tvá jediná touha pak s naší působí jak ve všem světle, tak i ve všech formách. 

Dopřej nám náš denní chléb a vhled pro potřebu, o níž se hlásí rostoucí život.  Vytvoř v nás, pro nás, to, co je jen možné: osviť každý lidský krok k Domovu.  

Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme ostatních…Odpusť naši skrývanou minulost i utajené hanby, jakož i my neustále odpouštíme, co jiní skrývají.  Ulehčí nám tíhu utajených dluhů, jakož i my zbavujeme druhé, povinnosti je splácet.  

Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje….. Nedej, aby  do nás vstoupilo zapomnění, a pokoušela nás falešná zdání. Zlom moc naší nezralosti, vnitřní stagnaci, která brání dobrému ovoci.

V pravdě – síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. Amen. Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků. Vpravdě – díla těchto výroků nechť jsou půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy. Amen…. Od Tebe pocházejí králové a královny korunovaní – principy vlády, kosmické „Já mohu“. Amen. Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět. Amen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      

 

 

"Neboť takové je přikázání Páně, abychom v době, kdy je ohrožena víra, nemlčeli. Pán nám klade na srdce mluvte a nemlčte .........  Z toho důvodu já ubohý, obávaje se Soudu, také mluvím"

  Sv. Theodor Studinský,  PG 90, 1321.         

 

           Stránky pravoslavné církevní obce Hodonín.

                         chrám sv. Metoděje v Hodoníně na hřbitově.

   

                                                                                                                                                                                                    ---------------   

    V  Mutěnicích   se nachází pouze soukromá domovní kaple o. Serafima, která nemá s naší církevní obcí  nic společného.

 

       Mutěnické sdružení neocenilo kulantní a mírumilovný výraz: "Přišli jsme o otce Tomečka". Dobrá, tedy správný výraz je, že od církve pravoslavné utekl. Vzal svých 30 stříbrných odstupného a odešel. Zaplať pán Bůh za ty dary, neboť kromě neinformovaných nešťastníků (ti také dostali co chtěli a co si zasloužili), není nám známo, že by někdo toužil, aby se do církve vrátil. Původní, záměrně mírumilovně volený výraz totiž hlásal: "Přišli jsme o ...a to je dobře"  nechť si pan Tomeček dělá kde chce a co chce, neboť komu nebylo rady, tomu není pomoci. 

     Administrováním pravoslavné církevní obce byl pověřen jerej Alexandr, který zde slouží dočasně. Liturgie se konají v kapli sv. Metoděje  dle rozpisu služeb níže, a nebo také Rozpis služeb zde. Chrám je, pro všechny příchozí a pro zpovědníky otevřen od 8:30 a svatá liturgie začíná v 9:30 hodin. Informace jsou na původních stránkách pravoslavné církve, které neprávem provozovala soukromá osoba se Živnostenský Listem, který ji k tomuto neopravňoval. Jsou již pod kontrolou olomoucko-brněnské eparchie, pod kterou patříme i správně (IČO zakládá církev). Web se upravuje. O. Tomeček však web stránky ani "adresu" neodevzdal, přestože se rozhodl z této církve odejít! Zřejmě v domění sobě vlastnímu, že celý svět je tu pro něj a on rozhone, co je jeho.) Ó, jak pravoslavné.

Jak uvedeno níže, "neinformovaní"  vzali z tohoto chrámu nejen to co církve bylo, ale i to, na co přispívali ti, co dříve navštěvovali chrám. Kvůli  nepřesvědčivému  hereckým výkonům odešli. Dnes tento chrám opět navštěvují, ale nenacházejí tam to, na co přispívali. Aby se nestalo, že tato jemná slova nebudou opětovně pochopena, tak správný výraz je: "Nenacházejí tam to, co jim bylo ukradeno". 

      Tento Web vznikl na základě žádosti věřících o informovanost a dle zák. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Pracuje se na něm jen ve volném čase. Pro technickou nezpůsobilost a zastaralost webu, prosíme věcnou a v dobrém míněnou kritiku, adresovat k pověřenému duchovnímu správci hodonínské pravoslavné obce nebo přímo uvést do diskuze na  www.pravoslavi-hodonin.cz  Web je v rekonstrukci. Kontakt na duchovního správce jereje Alexandra, tel.:  776 543 267.

      Pro případné polemiky o tom co může a nemůže  být zveřejňováno na internetu, uvádíme výňatek textu paragrafu 3, odst. 3 uvedeného zákona ( o svobodném přístupu k informacím) : "Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo ..... vystavená na úřední desce, ....... nebo umístěna ve veřejné knihovně".......

   Zde okénko pro zamyšlení se pana Létala. 

   Je protiprávní si v chrámu fotografova přítomné, bez jejich souhlasu, zejména když pachatel dopředu ví, že si to nepřejí (jak se všichni vyjádřili, 23)! Pro každého průměrného nadaného člověka to platí i ve světském životě. Ne však pro pana Létala. Zlou vůli projevil 1.5.2016, dokonce při pasše. Místo toho, aby si všiml a zvěčnil si, v ten den,  zajímavější pravoslavnou událost, věnoval se svému úkolu sledovatele nepravoslavných věcí. V těch okamžicích přivezli blahodárné světlo přímo z Jerusalema. Bylo "neporušené" přivezeno letadlem do Bukurešti, do Satu Máre, autem do Komárna, pak do Trnavy. Ještě v noci je z Trnavy k nám, do našeho hodonínského chrámu svatého Metoděje, přivezl ochotný otec Jakub z Holíče.

     Pan Létal však měl zájem jen o zdokumentování přítomných. Nikoho, ze svých dobře známých bratří, s kterými sedával u společného stolu a kteří mu dávali jíst ( včetně těch z východního Slovenska), nepozdravil. Všichni očekávali, že jako křesťan se přišel do chrámu pomodlit. To se spletli. Ne, on vyfotografoval jen přítomné a ihned odešel. Možná věřil neuváženým informacím z nesprávných zdrojů  svých "rádců" a byl překvapen obsazeností chrámu.  Přestože ho hanba  pleskala z obou stran, byl smrtelně bledý. Zřejmě proto, že plnil úkol, za který se musí hluboce stydět každý člověk, natož křesťan. Jak se k takovému špiclování mohl snížit pravoslavně pokřtěný, není jasné. Ví o tom jeho křtitel? Neví! Požehnal ho k takovému činu. Nepožehnal! Dal se zmanipulovat svými rádci? Zřejmě ano. V jeho "průzkumu přítomných" totiž nebylo zhola nic křesťanského ani pravoslavného. Laická, v dobrém míněná rada těch, které jste zavrhl: "Pro ulehčení Vaší duše, se běžte PRAVDIVĚ vyzpovídat k tomu, který Vás do církve pravoslavné přijal a nenechejte se sebou manipulovat".

    Tvůrci, služebníci tohoto webu, nejsou zaměstnanci žádné placené ani příspěvkové organizace, nejsou  honorováni. Texty a fotografie jsou vytvořeny kolektivní prací bratří, navštěvujících tento chrám již mnoho let a jsou jejich majetkem. Je trestné, bez jejich svolení, je kdekoliv šířit (ukazovat) nebo dokonce publikovat. Uvádíme proto, aby se nenašli další zmanipulovaní nešťastníci, jako pan Létal. Rozdíl mezi vroucně věřícím křesťanem a sektářským fanatikem  

Tento zlovolný čin šmírování, stejně jako donašečství před rokem v Mikulčicích, zřejmě nemohl být z jeho hlavy. Vždytˇchce být knězem a k tomu potřebuje studovat, ne šmírovat a svého zpovědníka (od kterého tušíme, také utekl). Ty útěky a oddělování se je jakási "moravská nákaza". Jeho mladý, narušený ( a snad již zlomený) charakter, zatím není  schopen odolat manipulaci. Všichni vědí, kdo tuto skupinu vede a na koho hlavu při třech soudech padnou tyto skutky (soudy dnešní světské, duchovní a i ten poslední). Jejich činy svědčí o tom, že o hlasitě proklamovanou věrnost k synodu a arc. Rostislavovi jim vůbec nejde. Není to věrnost  Pánu, ale poslušnost sektě, resp. poslušnost pánu sekty! 
Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě. Oni však jeho dítka nemilují. Ani VLASTNÍ ČLENOVÉ skupiny nevědí kam je vede, neboť je nevede v duchu pravdy, lásky a dle evangelií. Jan 8:43 " Proč nerozumíte mé řeči? Proto, že nemůžete slyšet mé slovo. Vy jste z otce Ďábla a chcete činit žádosti svého otce". Proto si vložme do srdce list apoštola Pavla Kolosským kap.2.verš 6-7:

Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.

 

Jeden z,  neznámo kam, vedených nešťastníků je Martin Létal. Kopie z webu mutěnického sdružení  Zde  .. a část jeho slov zde :

   Martin Létal HLAVNĚ ABY NÁM CÍRKEV KONEČNĚ UŽ VRÁTILA OTCE I S FARNOSTÍ (IČO) A CHRÁMEM! JE TO UŽ DO NEBE VOLAJÍCÍ!!! Otče, spasi Vas Hospodi za sebeobětavou službu pro nás všechny, máme Vás moc rádi! Emotikona smile

   Proč takové záměrné rozšiřování lží? Kdo Vás to učí?  VŽDYŤ VÁM KNĚZE NIKDO NESEBRAL, a proč by také bral. Kdo vás nutil odejít a proč? Kvůli řečem ? Ne kvůli skutkům!  Ve vlastních řadách jste si to nevyjasnili. Ve vaší  sešlosti jsou sektářské PRAKTIKY. Neumíte si říci pravdu, jen farizejské pochlebování a vyvyšování se tam, kde nejste doma. Viz vychloubačné, nepravdivé, falešné fotografie před chrámem sv. Metoděje v Hodoníně, který s vaší nešťastnou sešlostí nemá nic společného! Farizejsky, se zištností tvrdíte, že vám někdo něco sebral. To je lež!  Vy jste brali a  sami jste si unáhleně o vše připravili, resp. ten, kdo vás po široké cestě     do záhuby vede.  Bez rozhodnutí příslušného výkonného orgánu církve a v nesouladu s právními předpisy a směrnicemi, jste se odloučili. UTEKLI jste od problému, který jste si sami vytvořili. Neboť jste
Ž 107:11 "Seděli v temnotách, v nejhlubší tmě, uvězněni v soužení i v okovech, stínu smrti; pokoření neboť se vzepřeli řeči Boží a pohrdli úradkem Nejvyššího". Domníváte se, že je to možno dělat po vzoru vám blízkého "biskupa", který vždy neřešil, ale utekl? Koho vám církev sebrala? Snad nemyslíte toho co sám za 30 stříbrných (ŘÁDNÉ ODSTUPNÉ), pravoslavnou církev jako Jidáš zradil a odešel? Jakou že farnost myslíte? Farnost jsou ti co odešli z církve pravoslavné? Vy sami jste od svého IČO odešli! Dokonce jste si i to chtěli nechat. Opět správný výraz (pro ty co jemným mírumilovným nerozumí) je, UKRÁST.  IČO je stále stejné, je zakládala církev, ne farnost.  Vy tvrdíte, že jste farnos. Jaké jste si "založili" IČO ? 

       Ani chrám sv. Metoděje nikdo nikomu nesebral, ani Vám ne.  Stojí stále na stejném místě a louží všem!  Jak jste se, pane Létale 1.5.2016, sám byl přesvědčit. I Vy jste UTEKL !! Proč? Modlit se k jinému Bohu? To máte ve skupině nějak nakažlivé metody. Vždyť vás v chrámu mohlo být i s vámi 2 x 12 apoštolů. Nebo jste utekl pro to, že si myslíte, že věřící v tomto vysvěceném chrámu sv. Metoděje se modlí k jinému Bohu než Vy v soukromí v Mutěnicích?

       Co je do nebe volající, pane Létale? Pokud do nebe něco volá, tak jsou to nešťastné činy mutěnického sdružení. Kdo vedl tuto skupinu záměrně  tak, aby odešla? Tedy kdo je pachatelem, že skupina si platí soukromého kněze s ŽL a neodvádí nic církvi pravoslavné? Které církvi tedy platíte? Neplatíte církvi žádné, protože v žádné nejste. Nebo snad již patříte pod Podvorie? Pod kterou církev patříte? A pokud někdo vzpomíná příjmy, tak takový čistý příjem jako měla původní PCO Hodonín, má tato pravoslavná církevní obec řádově i dnes.

     Z důvodů půlroční neochoty otce Tomečka sestavit a předložit svému zaměstnavateli, církvi pravoslavné, věrohodné účetnictví, se spekuluje o tom, že stát byl krácen o daně a církev pravoslavná o příjmy. Což je čin pro který je možno "udělit spytování o oikonomii"  (je li ve velkém rozsahu) 5 až 10 let. Chce-li někdo zabránit těmto spekulacím, není nic jednoduššího jako dokladoval řádně, průhledně, správně a věrně vedeným finančním deníkem. Ten, může být pokládán za věrohodný, jen je-li věrně vedený dle zákona 563/91 Sb o účetnictví v platném znění. Množí se pochybnosti o tom, jak bylo účetnictví vedeno a jak dlouho šlo o tunelování církve, o křivých svědectvích některých nešťastníků, při evidenci majetku církve ve prospěch soukromého majetku podnikatele. I laik si, dle docházky, dovede spočítat, kolik činila tržba v chrámu a činí i v soukromí. Kdopak volil pokladníka a kdo jím byl? Ti co v minulosti i  dnes chodí do chrámu to neví. Neprůhledné a neprůkazné hospodaření v jakémkoliv společenství, nikdy nevede ke zdárným koncům.

      Toto je jen část z toho jak se narušuje soudržnost církve, jak se provádí rozkol. Takovíto lidé tvrdili, že jdou do Prahy dělat "pořádky". Tak takovýmto pořádkům jste "jednomyslně zachovali věrnost", pane Létale?  Nezachovali jste věrnost arc. Rostislava a posv. synodu!  Jejich přáním totiž bylo usmíření, to jste nepostřehli? Oni a synod, to písemně stvrdili i v Bratislavě již 11.únoru 2016!

     A další vaše farizejské protiřečení! Všichni  "věrní" z Mutěnic, věděli o pozvánce k usmíření s textem : "... k archijerejské liturgii v Brně dne 14.února, za přítomnosti posvátného synodu a arcibiskupa Rostislava" Jednomyslně jste se nezúčastnili.  TITO věřící, a celý  BOŽÍ LID, jsou zodpovědní za poslání a svědectví ve světě (jak praví Ústava PCČZS). I do Brna "organizovali" jednomyslnou nepřítomnost, aby nebyl nikdo  na oslavách smíření v Brně? Jako v minulém roce oslavy C+M v Mikulčicích? Vždyť jste věděli, že "vaši"  STVRDILI, že rozkol skončil! Místo, aby jste hledali lásku a způsoby k společné řeči, hledali jste důvody k rozepřím. Ten zástupný problém jste našli ve vl. Simeonovi?  Pravoslavná církev nemá nic společného s vaším trucpodnikem ani s "estébáckým" evidováním přítomných.  O jaké věrnosti, pane Létale Vy a mutěnické sdružení a jeho vedení, mluvíte? Věrnost komu? Tomu, co vás vede po široké cestě do záhuby?  Veřejně jste hlásali, dávali na obdiv, jak jste všichni "jednomyslně zachovali" věrnost synodu a arc. Rostislavovi. To bylo jen představení pro ty, kteří dají na řeči a nechají se tahat za nos. Ve skutečnosti jste opět učinili opak! Možno říci, že nemáte : "Ani víru ani skutky, jen řeči"

      Kde jste zůstali dnes 21.5.2015. Našim předkům jste věrnost neprojevili, "jednomyslně věrni" zůstali dalšímu ze svých rozkolů?  I početná skupina bulharských věřících se přišla poklonit památce Cyrila a Metoděje. Vy, mutěničtí "jednomyslně věrní", jste nevěrní našim předkům. Posilujete se v nevíře a v nepravdě. Tak jak to dělají padlí andělé.

      Potom je bláhové se dovolávat bod 6 "Smlouvy o smíření". Opět jen řeči , ne skutky. Dovolávat se bodu 6 se mohou ti, co byli neprávem postiženi a to před r. 2016, ne ti co činí nepravosti nyní !

       Tato poznámka je dokončena ve stejné barvě ve středu webu, mezi zprávou o bohoslužbě v Brně 14.2. a před fotografiemi tam  sloužících a přítomných.

Zde konec okénka pro pana Létala :)  

 

 

Oficiální rozhodnutí, prohlášení, zápisy, Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jsou přetištěny z originálů z oficiálních webů a prohlášení vedených s požehnáním OBE a PE, bez jakýchkoliv úprav. Snažíme se, aby informace byly v souladu s naší Matkou Církví (Cařihradem),  viz autokefalita. V opačném případě prosíme o upozornění a chybu opravíme.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

          Co znamená být znovuzrozeným křesťanem?

         Na cestě k Pasše:      Nedělní postní triod (kopie, autor o. Miloš Mrázek)

         Informace, z 17.dubna, ot. Serafim se předvádí v hodonínském chrámu a nechá "svůj soukromý" Boží lid v omylu klikat. To může dělat kněz? 

          Stránka o nové,  mutěnické  "církvi".  Mutěničtí  směřují k dalšími neštěstí?  Tvrdí co neviděli, a jen slyšeli od, jen pro ně, "důvěryhodné  osoby" ?

         Snad těchto pár ne zrovna příjemných zvěstí bude  jim k prozření.

         Sedmipočetníci-svatí-učedníci-svatých

        Konání služeb v chrámu svatého Metoděje

                              Pravoslavná církevní obce Hodonín.

        

    Část I.

        Pro  špatnou čitelnost textu v kopii klamavé stránky na údajném  "mutěnického církevního společenství",  uvádíme níže text uvnitř jejich stránky, který stojí za povšimnutí.  Originál této stránky se nachází na stránkách, které se neprávem  nazývají  : "Pravoslavná církevní obec v Hodoníně" a uvádějí, že jsou církevním společenstvím, zřejmě rádo by údajné pravoslavné církve. Tu zradili a odešli z ní. Nepravdivý text této skupiny, tvrdí  na FB  toto : 

        Pravoslavná farnost svatého Metoděje NTT změnila působiště.... NTT Chrám, který jsme měli půjčený od Města Hodonín, NTT  byl předán NTT nazpět majiteli a bohoslužby se konají v domácí Kapli NTT na Masarykově 175 v Mutěnicích u Hodonína. Naše farnost jednomyslně NTT zachovala věrnost Posvátnému synodu NTT Pravoslavné Církve v českých zemích a na Slovensku v čele s řádně NTT zvoleným metropolitou Rastislavem a odmítla se podílet NTT na dva roky probíhajícím rozkolu. Upozorňujeme, že nám byly bez našeho vědomí NTT odebrány internetové stránky prezentující život našeho církevního společenství NTT, které oslavilo 10 let od svého vzniku. Obsah našich stránek byl vymazán a nyní je pod naší doménou NTT prezentován duchovní život „naší farnosti“ cizími věřícími, NTT kteří ani nejsou členy naší církevní obce a dojíždějí ze Slovenska. NTT

    NTT  znamená = Není Tomu Tak, jak se některým "mutěnickým" může zdát ! 

  Vysvětlivky k NTT:  Snad  budou ?  ZDE. Ale možná, že některým, slepým a hluchým není možno křesťanským objasněním pomoci. jk 2:14 : "Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?"  K podobně postiženým promlouval i Petr v 1 list Petrův 2:20. : "Neboť jaká to bude sláva,budou-li snášet rány za to, že hřeší? Oni nejsou s Bohem, nesnáší  utrpení protože jednají dobře, to by byla milost před Bohem. Ale trpět za zlé skutky je potřeba v tichosti, v koutku zpytovat svědomí a nedávat to na obdiv" . Neboť : Mt 6:5 „A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci; neboť se rádi modlí, stojíce v synagogách a na rozích ulic, aby je viděli lidé. Amen, pravím vám: Již mají svou odměnu".                                                       

 zde    Rozpis služeb  (opravdu v Hodoníně)

 zde     Problém sekt a manipulativních skupin.  

 zde     Strastiplná cesta k usmíření v církvi.

                Pravoslavná farnost sv. biskupa Metoděje nezměnila své působiště. Chrám byl vysvěcen církví pro církev, ne pro soukromou osobu. Chrám předal městu jako původnímu majiteli  o.Tomeček předčasně,  22.10.2015. Smlouva končila až v prosinci 2015. Nájemní smlouvu na chrám neprodloužil. Pravoslavná církev smlouvu prodloužila, určila nového kněze, nadále se v chrámu konají svaté liturgie. Autor výše uvedeného textu (v obrázku na stránkách onoho "mutěnického společenství") snad ani není křesťanem, natož pravoslavným, neboť jinak by věděl a ctil  Písmu Svatém, kde  psáno,  v listu apoštola Pavla ke Kolosským kap.3. verš 11: "Potom už není Řek a Žid, obřezaný a neobřezaný, barbar, divoch, otrok a svobodný – ale všechno a ve všech Kristus".

                 Pravoslavná církev není žádná strana s pevně daným členstvím, která rozlišuje na naše a cizí členy. Jsme církev, která přijímá každého přicházejícího z kterékoliv země či obce, pokud jde za Kristem. Autor popleteného textu ani nezaregistroval, že  rozkol byl již ukončen a svatý synod (bez toho, který již dříve z Moravy utekl)  v jednotě sloužil svatou liturgii 14. února v Brně. Zajímavě  zorganizované mezi utečenci tak, že se na ni nezúčastnil nikdo s těch, co odešli do Mutěnic. Ti co s církve odešli se zřejmě domnívají, že tak jako sebrali materiální hodnoty, tak si odnesou i Pravdu a Ducha Svatého. Tohoto, řekněme jinými slovy "Mírového zasedání", se zúčastnili se ti co zůstali věrni vysvěcenému chrám, eparchii, Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku, Cařihradu a Cyrilu a Metodějovi, v jehož jménu byla kaple na hřbitově v Hodoníně vysvěcena na chrám sv.Metoděje. Zústali věrně žít v Kristu Ježíši neboť jeho přijali jako pána! Dle slov ap.Pavle ke Kolosským, zde již uváděných, která pokračují :"V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.."

 

          Ve jménu klidu a míru a s důrazem na oikonomii, se všechny strany dohodly, že má  ZAVLÁDNOUT  MÍR  A  KLID, ale na FB stránkách, které nejsou oficiálními mírumilovnými  pravoslavnými stránkami, se nadále "bojuje". Nacházejí se tam "manipulativní" fotografie záměrně spojené s hodonínským chrámem sv. Metoděje a snažící se zmást veřejnost. Totiž ti, co jsou v nerozkolné  minulosti vyfotografováni před a v chrámu,  v něm neslouží, ani se tam nemodlí se. Včetně kněze a biskupa před chrámem. Biskup odešel bez povolení a kněz si vzal 30 stříbrných = odstupné a také odešel se svého působiště. Tedy Není Tomu Tak jak na svých soukromých stránkách mutěnické společenství tvrdí! Světsky je to podvodné jednání, lež.

Pan Tomeček cestuje po krajích moravských i slovenských a roznáší své světské informace. Soudí kde koho, včetně církve  pravoslavné a nyní by se chtěl dožadovat oikonomie, kterou dříve sám zavrhl (a využít JEN bod 6 "mírové" smlouvy o usmíření,však ke "křížku" do Brna, 14.2.2016 nejel a víru v dobro, lásku a naději i nyní zavrhl). Na Moravě se říká, že psí hlas do nebe nejde, že ho Bůh neslyší, ale k lidem takové hlasy jdou a to velmi rychle a silně, a to až na "Východ".  Byl-li by knězem, tedy otcem Tomečkem jistě by žádné "řeči" nerozšiřoval. Neoficiální stránky  na FB  prezentuje jako stránky rádoby hodonínské pravoslavné farnosti (NTT), přestože se nikdo z věřících (českých) ani takovýto "kněz" v Hodoníně nenachází. Metěnické sdružení si zvolilo jednoduchou a  širokou cestu  a z orthodoxní  církve o své vůli v prelesti odešli, následujíce Svou pravdu. Pravdu "jen svého" kněze, pravdu "jen svého" synodu , domnívajíce se,  že jdou  za Kristem Ježíšem. Slovo Pravda nemožno nahradit slovem věrnost sobě, věrnost svému světskému rozhodování. Ve skutečnosti však nevědí komu věřit a koho následovat a v širším kontextu nedovedou dohlédnout tam, kam tato jejich široká cesta vede.  Mt 7:13 "Vejděte těsnou branou, protože široká brána a prostorná cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kteří jí vcházejí"  Ž 35:6  "....je jejich cesta temná a kluzká a je anděl Hospodinův pronásleduje...a do té pasti, kterou nastražil se lapí sám, ať padne do té zkázy"

Těsnou bránu možno chápat v této souvislosti tak, že se jedná o potíže i finanční,  a širokou cestu, jako velký (nezdaněný?) příjem z cizích, nadnárodních zdrojů.

Pro nic netušící, vzdálenější veřejnost, mediální prostor na FB mutěnickém, plní starými fotografiemi jak pózují před hodonínským chrámem i v něm, což mohli v minulosti léta činit, pro neskonalou tolerantnost (oikonomii) Olomoucko-brněnské eparchie, kterou právě za tuto "tolerantnost", později pomlouvali že ihned nečiní (což by bylo proti oikonomii a bylo by nerozvážné). Zdá se, že se časy i názory mění i v Mutěnicích. Přestože v hodonínském chrámu o. Tomeček neslouží, dává do "mediálního prostoru" klamné fotografie v domnění, že si může opět dovolit to co dříve, tedy veřejně podvádět. Mutěnické "sdružení" je zřejmě psychicky závislá a lehce  manipulovatelná skupina. Neboť necítí a není jim trapně, že byli využiti k takovým hanebným a nedůstojným hrátkám. Do 14.3.2016 nebyl o. Tomeček schopen "vše předal". Tvrdí, že vše, ale měl by si vzít vzor ze starších a zasloužilých v naší církvi, třeba protojereje Alexandra Nováka. To by si pak nepletl odnášení s přinášením. Nepletl by si účetní  evidenci s volným nakládáním peněz jiných bratří, bez dodržování hlavních ústavních zásad a zákona o účetnictví v pravoslavné církvi, které platí v ČR. Kdyby si nepletl právní subjektivitu církevní obce, nemohly by se na mutěnickém FB objevovat takové laické nesmysly zaslepených "oveček". Pokud však slepý vede slepého, padnou do jámy oba.  Každý z věřících či náhodných poutníků, může navštěvovat chrám, který se mu líbí a darovat chrámu také co se mu zlíbí. (Pokud Chrámu, tak ne konkrétní osobě). Tito hodonínští "vedoucí" ( NIKDO Z NICH  není z Hodonína)  si přivlastňují a zveličují údajné vlastní zásluhy z minulosti, které však patří církvi pravoslavné, Olomoucko - brněnské.  Výtky, že v hodonínském chrámu je věřících méně a jsou "cizí",  jsou bezduché a nepravoslavné. Cizí národnost jsou třeba Rusové ......ale cizí národnost nejsou Češi ani Slováci, jak se snaží mutěničtí přes FB vnutit svým převážně Ruským ovečkám (což by nevadilo, pokud by se přizpůsobovali českým zákonům, zejména ve financování chrámu),  které pak houfně a posměšně na FB, v domnění že slouží pravdivé věci, klikají. Tak jsou vychováváni. Vyčítá jiným co v horším sám činil.  O.Tomeček totiž roky sloužil jen pro dvě opravdu cizí, později 4, které do dnes neumí řádně česky (a navštěvují sporadicky Mutěnice i dnes). Na tom by nebylo nic zlého, pokud by to dnes nikdo z nich  nezneužíval k manipulaci a k posměchu. Nejen že :"Nečiň jiným to, co nechceš, aby druzí činili tobě.", ale nabádání ke zlému je jednání hříšné. To svědčí o tom, co je to za společenství a kam směřuje. Ti co roznášejí takové myšlenky zřejmě nejsou věřící pravoslavní, jinak by znali slova Ježíše Krista. Nezáleží na tom, kolik věřících se sejde. Slova Matouše 18:20 jsou: "kde dva nebo tři ve jménu mém....". Také nezáleží zda je v chrámu vše vyšperkované a ze zlata, ba právě naopak. Důležitější je, zda je v něm cítit Ducha pravdy, víry, naděje a lásky. Lásky ke všem bližním, mír a pohoda. A jistě, že je jich o to méně kolik se jich nechalo zmanipulovat. Ti, kteří vedou tento rozkolný nepožehnaný web s mnohými nepravdami, nepřinášejí pohodu, ale sváry a rozkol. Neuvádějí, že se do Hodonína vracejí čeští bratři a sestry, kteří v minulosti byli "zklamáni" z dřívějšího "způsobu vedení farnosti" a proto přestali takové liturgie navštěvovat. Neuvádějí na svých stránkách ani to, že "nepohodlní" byli ve chrámu znechucováni a vyháněni. Neuvádějí, že v Hodoníně se v jimi  "odneseném chrámu" pomalu obnovuje, nová církev, založená na českých a slovenských bratřích. Ta již nedělá národnostní ani jiné rozdíly mezi bratřími a vítá Rusa, Žida, Řeka, ředitele i dělníka. Nic neodnáší, ale podobně jako protojerej Alexandr Novák, církvi přináší (velmi povznášející příklad obětavosti českého člověka zde) . Neuvádějí, že je postavena na základech odkazu Cyrila a Metoděje a ctí jejich každoroční oslavy v Mikulčicích. Neuvádějí, že se již nestaví na manipulaci, polopravdě, osobních animozitách,  na neprofesionálním jednání ani na sektářství a v chrámu se nepolitizuje (viz zde) Neuvádějí, že co církve bylo si přivlastnili a pokládají za své (a opět, si měli vzít příklad z nedávno zesnulého pr.A.Nováka). I v občanském právu jsou přírůstky pokládány za majetek patřící k původnímu základu. Spadlé jablko patří ke stromu. Neuvádějí, že zapomněli na celek, tedy na TĚLO církve. Neuvádějí, že činnost, za kterou jako kněží byli placeni a kterou prováděli pro církev, prezentovali pyšně jako svou zásluhu, stejně tak webové stránky ( také IČO, název, duchovní vlastnictví, dary, materiál.....) pravoslavné církve, olomoucko-brněnské eparchie, pokládali za zásluhy i majetek svůj. Jistěže se na tom podíleli, však jako zaměstnanci církve.  Nic na tom nemění, že je tvořili, byli za práci pro církev placeni! Šiřitelé těchto neoficiálních stránek se vzdálili pravdě natolik, že své stránky nazývají "Pravoslavná církevní obec Hodonín", jako kdyby byly hodonínské. Dvouletou oikonomii od starších ( tolerantnost, rozvážnost,  zdrženlivost ), která jim byla poskytnuta od OBE, oni nechápali a zavrhli ji. Pro svou mladickou nezkušenost, sobě tak potřebnou oikonomii, oni prezentovali neinformovaným věřícím jako nerozhodnost a slabost. Dle nich, bylo třeba jejich věci neodkladně, překotně a raději neprávně, než později, řešit. Tím mysleli své rychlé zvolení.....(co kdyby později neprošlo)   viz ono zbytečně upospíchané jednání svolané laickým výkladem závazných pravidel  samozvanců tedy těch, co neměli legitimní právo ji svolávat. A dnes opět titíž upospíchaně, nedospěle a svévolně odešel(-li) z lůna církve. Odešli bez potřebného svolení, bez požehnání. Odvrátili se od své církev a jejich tisíciletých zásad, od Cařihradu  jako Matky církve a dokonce od vlastní Olomoucko-brněnské eparchie. Zradili ty, kteří je v minulosti přijali  do svých řad, podporovali na studiích a z láskou vzali mezi sebe. Oni, pro své výhody, o sobě zamlčeli rozhodující skutečnosti potřebné pro to, aby jako kněží mohli být přijati a se ctí vykonávat nelehkou  a zodpovědnou službu. Odešli od těch, kteří je v minulosti učili, vysvětili a duchovně sytili. Ani přes onu, jim nabídnutou, dvouletou možnost odkladu k pochopení oné oikonomie ...ekonomie spásy ("zákon domu"), ani po nabádání mnohých kněží a bratří, v souvislostech nechápou smysl mnohých přikázání. Právě oni by měli tato přikázání svým vzorem a s  pokorou šířit mezi Boží lid. Hlavním  předpokladem pro takovou službu je pravdivost a láska, kterou však někteří  rozdělují na pravdu svou a těch druhých.Není pýchou, když bratřím z Mutěnic připomeneme  skutky duchovního milosrdenství. Povinností všech, tedy i naší  je : " Nevědomé poučovati,chybující napravovati, bezradným dobrou radu dávati, zarmoucené těšiti, za příkoří se nemstíti, urážky odpouštěti".  Proti Duchu svatému  hřeší , kdo : "K spasitelnému napomínání má srdce zatvrzelé,  kdo se protiví poznané pravdě, kdo v nekajícnosti servává..." ;   Jakýkoliv vůdce, či pastýř,  který vede své ovečky jiným směrem, učí svá pravidla,  nedbal na kánony, nedbá ani na slova Ježíše Krista,  nedbá na poučení z Bible a pokud  SVÝM VZOREM neučí správně,  Nový zákon o tom praví, že jejich vůdce ďábel bude uvržen do jezera ,,,..., správně je dle Zjevení 20:10 : "Jejich svůdce ďábel bude uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků". Abychom si uvědomili, že jsou důležité skutky ne plané řečnění ( zejména když je to kněz), poučuje nás  jk 2:14 "Co je platné, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra zachránit?" 1 list Petrův 2:20 "Neboť jaká to bude sláva,budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Tedy bratra (byť kněze) snáší-li trest za své špatné jednání netřeba oslavovat!
Kdo však zachovává Jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm.   Jak praví v NZ,  1L Jak 2,22  "Vidíš, že víra (působila spolu s jeho skutky) a že v těch skutcích se stala víra dokonalou. Tak se naplnilo Písmo", neboť  víra bez skutků je mrtva.
 

Na   www.pravoslavi-hodonin.cz  možno směřovat veškeré dotazy a podněty (stížnosti, diskuse) ke zlepšení webu i bratrských vztahů, protože tento web korespondenci technicky neumožňuje. Můžete využít tuto druhou možnost.

 

       V jednotě za účasti mnoha věřících a našich presbyterů proběhla dne 14.12. v Brně archijerejská liturgie. Této požehnané události se účastnili kněží i všichni  biskupové v činné službě. Opět bez mutěnických, kteří se tak holedbali svou vírou a věrností synodu. Co je platné, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho ta víra zachránit. (List Jk 2:14)

      S vladykou metropolitou v jednotě spolusloužili všichni členové Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a  i vyslanec Matky Církve – Ekumenického patriarchátu, zkušený athoský mnich a nyní vikární biskup ve Francii Přeosvícený vladyka Irinej. Vedle arcipastýřů sloužilo mnoho presbyterů, jmenovitě duchovní správce brněnského chrámu sv. Václava mitr. prot. Jozef Fejsak, dále mitr. prot. Ondřej Stehlík, mitr. prot. Jan Baudiš a další místní duchovní, ale také hosté ze Slovenské části naší církve – mitr. prot. Michal Švajko, mitr. prot. Milan Gerka a ostatní přítomní slovenští kněží a diákon. Z hostů také spolusloužil duchovní z Rumunska prot. Andrej Danciu.

A kdepak se nám opět schovávají ti utečení "věrní" z Mutěnic ? Nebo že by zlé jazyky měly pravdu, že jsou víry slabé  tělem a duší, však do rozkolu  vmanipulovatelní za všech režimů? Že se neumí podvolit ničemu a nikomu?  Ukázali v praxi, že víra je opravdu bez skutků mrtvá. Že  ta hlásaná věrnost synodu a metropolitovi Rostislavovi, není až tak dokonalá, byla  mrtvá. Byla jen na rozích vystavovaná, však fingovaná!  Byla to jen  věrnost své lidské, měnící se pravdě. Již příznačné pro tyto milé věrné moravské přátele, kteří by položili za "něj" i život je, že nějak dlouhodobě se jim vyhýbá  Duch svatý. Vždy chybí závěr, dokončení stavby. Již evangelista Lukáš v  14:27 praví. : "Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklady, má-li na dokončení stavy? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit, a říkali by : Ten člověk začal stavět, ale nemohl dokončit."

                 

                

                     

      Náš otec Konstantin 14.12.2016 v Brně na archijerejské liturgii usmíření  a oslavách požehnaných devadesátých  narozenin vladyky Simeona.

 

   

            

 

 

     

Stránky pravoslavné církevní obce Hodonín.

     Část II.

        

 

Pro kritiku slušné formulace (přišli jsme o duchovního ...tedy církev přišla ), která byla ve prospěch bývalého hodonínského kněze, uvádíme přesnější formulaci. Kněz vzal svých 30 stříbrných odstupného a jako Jidáš zradil a z církve, tedy i  s chrámu,  odešel.

 Kontakt na duchovního správce protojereje Konstantina, tel.:  734 597 890.

           Na neoficiálních stránkách  na  FB se nacházejí některé nepravdivé fotografie tohoto chrámu, lépe řečeno nesoučasné, neodpovídající skutečnosti. Mutěnické společenství se snaží prezentovat, jim nepatřící chrám v Hodoníně  jako kdyby byl jejich. Zveličovat "zásluhy" v dávné minulosti, které patří církvi a ne jim. Pro "davy" se dokonce před chrámem fotografují, přestože tam neslouží a vlastní zásluhou ani nemohou. Neuvádějí, že právě jejich zásluhou bylo zpočátku (v r.2015) v chrámu mnohem méně lidí. Nechtějí slyšet proč tato situace vznikla, ani kdo tuto situaci zapříčinil. Neuvádějí, že se vracejí čeští bratři, kteří v minulosti byli "zklamáni" z dřívějšího "vedení liturgií" a proto je přestali navštěvovat. Někteří byli z chrámu vyháněni!!! Neuvádějí, že v Hodoníně se v jimi  "vyprázdněném chrámu" pomalu obnovuje (vzniká), nová československá církev, založená na Češích a Slovácích, tedy založená na základech odkazu Cyrila a Metoděje a ne na polopravdě a osobních nevraživostech nebo na sektářském oddělování  (přiblížení problematiky viz zde ).  Neuvádějí, že za půl roku práce otce Alexandra chrám navštěvuje cca tolik, jako sám sebe se chválených  10 let otce Tomečka. Šiřitelé neoficiálních stránek mají tu nehoráznou odvahu, manipulativně a veřejně se chovat tak,  jako kdyby byli ta správná církev a dokonce lživě tvrdí, že  jsou hodonínská, přestože se scházejí v soukromí v Mutěnicích a NIKDO z nich nemá bydliště v Hodoníně! Resp., pokud tam chodí, tak jen jedna. Dokonce ani  na ŽL není  uvedeno bydliště podnikatele Hodonín. Takto příkladně žene své ovečky po široké cestě kněz! Dvouletou oikonomii (tolerantnost, rozvážnou zdrženlivost) danou jim OBE nechápali a ku podivu NEROZUMNĚ, zavrhli. Pro svou mladickou zbrklost a nezkušenost, právě jim potřebnou oikonomii prezentovali věřícím jako nerozhodnost a slabost. Odešli z lůna církve a odešli dokonce bez potřebného svolení. Hanebně se odvrátili od církevních tisíciletých zásad, od Cařihradu  jako své Matky církve, dokonce od vlastní Olomoucko-brněnské eparchie. Proradně utekli a zradili ty, kteří je v minulosti podporovali na studiích a z láskou podporovali a přijali do svých řad a při tom, pro své výhody, jim o sobě zamlčeli rozhodné skutečnosti. Odešli od těch, kteří je v minulosti učili, vysvětili a duchovně sytili. Ani přes onu dvouletou možnost k pochopení a nabádání bratří zřejmě nechápou smysl mnohých přikázání, která právě oni by měli s pokorou šířit mezi Boží lid a hlavním  předpokladem pro takovou práci je pravdivost a láska.  
 

 

         

                                                                         "Vyprázdněný chrám"

         

         

 

         Ty, co "vyprázdnili" tento chrám, nezajímá to co vědí všichni ti, kteří na církev a tento chrám nemálo let přispívali a dnes, ne jejich zásluhou, navštěvují  "vyprázdněný chrám". Chrám v kterém chybí to co do něj přinesli, je bez toho na čem se spolupodíleli! Nezapomněli sektáři náhodou na to, že  Duch Svatý se z chrámu odnést nedá? Bůh není modlou, kterou si jako zlaté tele na Chorébu mohou odnést a klanět se líté modle v soukromí. To země se otevřela a pohltila Dátana a přikryla spolek Abí ramův proti jejich spolku vzplanul oheň, plamen spálil ničemy. Ž 106:17

            Rozdíl mezi věřícím křesťanem a sektářským člověkem je možno nalézt zde .

Pojem sekta označuje náboženskou nebo politickou skupinu, která se odpojila od větší, zavedené skupiny. Takové sekty mohou mít s původní skupinou společné části zásad, víry a praktik, ale odlišují se doktrínou, která vedla k jejich oddělení. Volněji o sektě zde.  Možno také si vyhledat učivo theologie olomoucké fakulty, kterou tam měli kněží vystudovat a které bylo na mnohých serverech, jen kvůli tomuto současnému stavu a nebezpečí, záměrně  zveřejňováno. Také, snad lépe, to jako velké "dnešní" nebezpečí rozvíjí Klára Samková =  přerostlá sekta je vlastně Islám Zde-

Jak je možno vidět i výše, mnozí z těch co dříve navštěvovali tento chrám, nehledají spásu, nemají vědomost o tom, co se v naší církvi stalo a co dnes se v ní děje. Možná také proto, že někteří dokonce ani nerozuměli řádně Česky a věří jen tomu, co někde slyší. Přes veškerou lásku a úctu k duchovním otcům víme, že do chrámů se nechodí za knězem nebo kvůli kněžím, ale pro spáse své Duše.

             

-----------------------------------------------------------------------------------

 

                      Níže, některé snímky ze současných liturgií v církevní obci v Hodoníně, s požehnáním OBE.               

               

                  Vracejí se sem i někteří věřící, dojíždějící sem ze vzdálenosti větší než 100 km ( ze Slovenska).

 

 

                  

                    Obětavý kněz, protojerej Konstantin, dojíždí za námi do Hodonína až z Brna.

                             

                  

 

                   

                           Věřící, přijíždějící sem až z více než 100 km vzdáleností ( ze Slovenska i místní z Moravy).

            Chrám, jako všechny,  je přístupný všem lidem i všem národnostem a nejsou upřednostňovány žádné, je to chrám boží.

                  

 

               

                     Záběr na nově se rozbíhající liturgie (tři zdejší Moravané a Slovák ze 100 km vzdáleného bydliště).

 

 

                   

                       Otec Konstantin v Hodoníně.

 

 

                    

                                Otec Konstantin v Dolních Kounicích.

 

 

                     

                                                                      Děvčata zpívající písně české 

 

 

                        

                                                                                                     i písně Srbské.

 

 

                     

                  Dětská radost se nedá slovy vyjádřit, třeba ji vidět, zažít, cítit. Nedá se odnést ani přinést, nedá se odcizit.

                        Nadšení se nedá změřit množstvím ani vyvážit zlatem, nedá se nikomu nařídit. Lásce nelze poručit.

 

 

                       

                                                                      Opět protojerej Konstantin Ryška.

                        

 

                        

 

                      

 

 

         

 
                                    
Společná svatá liturgie vladyků Simeona, Michala a Izaiáše
                

                         Nečekaná radost

                        

                                Liturgie všech českých pravoslavných biskupů, kteří zastávají funkci v církevní správě

              

Dne 22. prosince 2015 Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, metropolitní správce Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, sloužil Svatou Liturgii v monastýru Sv. Václava a Ludmily v Loděnici u příležitosti svátku Ikony „Neočekávaná radost“. Spolu s metropolitním správcem sloužili Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, a Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský – pomocný biskup Olomoucko-brněnské eparchie.

Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon ve svém proslovu dojatě zdůraznil požehnanou jednotu naší autokefální Církve, která bude zcela naplněna díky sněmu kněží a laiků, jenž zvolí nového metropolitu, po třech letech od rezignace posledního metropolity – Jeho Blaženosti Kryštofa. Jeho Vysokopřeosvícenost Michal vyjádřil Přesvaté Bohorodici svůj hluboký vděk za obnovenou jednotu v lásce a modlitbách. Oba vladykové zmínili symbolický význam, že se tomu tak stalo o svátku ikony Přesvaté Bohorodice „Neočekávaná radost“.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

    "Objasňující" oběžník (kopie originálu str.1., str.2., str.3.,  str.4.,) arcibiskupa Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, Michala.

   Byť byly výzvy vl. Simeona i tento oběžník  psány v nedaleké minulosti a mnohé se od té doby již změnilo, jsou platné. Dávné snahy o spolupráci jsou i zde opětovně jasně deklarovány. Ale, zdá se, že hlasy nebyly vyslyšeny a veškeré ustupování ze strany české delegace, mělo pramalý význam. V budoucnu se mohou právě těm "neústupčivým" vrátit jako bumerang již na tomto světě. Nikdy již nebudou moci změnit, to co se rozhodli učinit. Nehledě k zamlčování důležitých skutečností na tamních www stránkách. Ku příkladu oběžník, přestože je určen duchovním a věřícím Pražské pravoslavné eparchie, měli by ho znát i dál,  zejména na Slovensku. Právě poslední dobou se odtud ozývají hlasy, z kterých je zřejmé, že nemají v úmyslu podporovat společnou ČS církev, ba naopak. Snad ti, co vedou duchovní i boží lid uváží, že budoucnost společné církve závisí vlastně jen na jedné straně a na tom, kdo je vede. A může to být tentokráte ta druhá strana, která ztratí trpělivost ustupovat. 

  K zamyšlení nad celkovou situací pak stojí článek  zde (výklad=1108)

     

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                Viz též webové stránky Pravoslavné církevní obce ve Znojmě
                                                       Příspěvek (pozvánka) byl publikován  | Rubrika: Život eparchie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                      

 

               

         Svatá liturgie posvátného synodu, vladyky Simeona, Michala a Izaiáše.  (nečekaná radost)

          Pozvánka na 14.2. na archijerejskou pouť do Brna, v čele s arcibiskupem Rostislavem.

          Rozcestník pravoslavných stránek na internetu.  

          Olomoucko-brněnská eparchie.         

          Pravoslavná církevní obec při chrámu svatého Václava v Brně.            

          Pravoslavný web log   Ambon

          Návštěva   svatého Dionýsiose olympského.  Olymp-brána do nebe.   Video ČT.

          

 

                   

    Průčelí  hřbitova v Hodoníně. V pozadí (ve stínu stromů, několik málo metrů za vchodem)  kaple svatého Metoděje.

 

 

 

                       

                                                 Kaple na hřbitově v Hodoníně  - (chrám svatého Metoděje).

 

                    

                     

                   Nedávno opravené obvodové zdivo městského hřbitova v okresním městě Hodonín.

                    

 

                    

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

  KOPIE ORIGINÁLU  11.2.2016

  Usnesení Posvátného synodu PCČZS:

 

 

      Pro mnohé  polemiky na všemožných webech, přikládáme několik originálů. Snad se zmírní nejasnosti v tom,  že je velký rozdíl mezi tím co kdo řekne a co lze očekávat od Protokolu a co od tiskové zprávy, nazvané komuniké.  V tomto případě je to jen malá rozdílnost obsahu, která při rychlém uspěchaném čtení některým může uniknout.  Tak může vzniknout velmi podstatný názorový rozdíl, zda byl či nebyl uznán. Však podstata je stejná.

      Originál je však vždy originálem a ten je jen jeden. Stejně tak jako Synod a nebo jedna Matka církev.  


 

       Protokol (Praktikon).  Originál  dohodnutého protokolu podepsaného kompetentními ze slovenské a české strany. 

 

        Protokol v českém jazyce. (Překlad Protokolu (Praktikonu) i s uvedením kdo za koho podepsal, viz originál).

      

         Překlad originálu

 

        Tisková zpráva (kommunique) z 13.1. k jednání v Istambulu zde : Zpráva k situaci   

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                 

                  Vladykové Michal a Izaiáš s Ekumenickým patriarchou Jeho Všesvatostí Bartolomějem v jeho pracovně. 

     

          PRAVOSLAVNÁ  CÍRKEV  V  ČESKÝCH  ZEMÍCH  A  NA  SLOVENSKU  - POSVÁTNÝ  SYNOD.

                                         Šárecká 36. 160 00 Praha 6, Czech Republic.

                                          Posvátný synod  uvádí zde  zápis ze svého zasedání.  ze dne 17.12.2015.

           Pro některé, co nesledovali dění v PCČZAS nebo byli znejistěni klamnými neoficiálními, nepožehnanými servery, uvádíme ve zkratce a zjednodušeně. O závěrech tohoto zasedání Posvátný synod shledal důvodným obeznámit  Matku Církev a všechny Církve sesterské.  ( Posvátný synod byl a je jen jeden a je a byl uznaný celosvětově ( sesterskými církvemi), Min.Kultury ČR i v ČR (arcibiskupem pražským a českých zemí) a td., viz záznamy na Fanaru). Na minulosti se nedá již nic změnit a k poučení je zapotřebí i dobrá paměť, ta patří k těm stálým věcem jichž je a bude třeba. (K.Č.1938)

 Nic zásadního se zatím nemění ani zasedáním v Cařihradě, 12. a 13.ledna 2016. Pro lepší pochopení, zejména vzdálenějších eparchií, uvádíme výňatek objasňující to podstatné, co předcházelo podepsání onoho Protokolu : " Delegace z eparchií z ČR v čele s vladykou Michalem navrhovala přísně kanonický způsob řešení naší krize, tj. sněm a řádnou volbu primase (metropolity), avšak s ohledem na neochotu delegace z eparchií ze SR o tomto vůbec uvažovat, delegace z eparchií ČR z úcty k Matce Církvi a - v souladu s přáním Jeho Všesvatosti Bartoloměje, Ekumenického Patriarchy, a s Jeho požehnáním - po jednání přistoupila na návrh řešení krize, který předložila Matka Církev - Ekumenický Patriarchát, tj. oikonomii (shovívavost). Tento návrh Ekumenického Patriarchátu, obsahující dohromady 5 závažných bodů, delegace z eparchií ze SR před podpisem doplnila o další bod a bez jeho přijetí odmítala dohodu podepsat. Pro záchranu jednoty a autokefality naší církve delegace z eparchií z ČR přijala i tento bod. Delegace z eparchií ČR z lásky a důvěry k Matce Církvi tuto dohodu přijímá s pokorou".          zde Zdroj z Ekumenickho patriarchtu.

  

    15.01.2016

Řecký originál (PRAKTIKON) i s podpisy zde (kliknutím na odkaz).

Český překlad verze v PDF zde. 

  Protokol z jednání v Ekumenickém patriarchátu ve dnech 12.-13. ledna 2016 v Istanbulu  s podpisy zde ..

 12. a 13. ledna 2016 na Patriarchátu pod předsednictvím Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity pergamského Jana a za účasti Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity silivrijského Maxima a archimandrity Bartoloměje (Samarase), generálního tajemníka Posvátného Synodu, probíhala zasedání zvláštní komise, jež se na pokyn Synodu setkala nejprve s každou zvlášť a následně s oběma zmocněnými delegacemi protiřečících si stran Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vedenými Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou pražským Michalem (pozn. překladatele zde a všude dále: co se titulu „metropolita“ týče, jedná se o řeckou terminologii),  zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity olomoucko-brněnského Simeona, a Jeho Vysokopřeosvíceností metropolitou michalovsko-košickým Jiřím, zástupcem Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava. Cílem zasedání bylo hledání řešení trápícího tuto církev problému uznání kdysi proběhlého zvolení Jeho Vysokopřeosvícenosti Rastislava jejím primasem (pozn. překladatele: tj. metropolitou ve smyslu terminologie naší Ústavy), které ze známých kanonických důvodů nebylo uznáno Ekumenickým Patriarchátem a dalšími Pravoslavnými Církvemi, jakož ani první ze jmenovaných protiřečících si stran, která o tom zpravila Ekumenický Patriarchát. 

Po výměně názorů mezi Patriarší komisí a výše jmenovanými delegacemi bylo přijato řešení, že na základě oikonomie (pozn. překladatele: tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů) je uznání volby Jeho Vysokopřeosvícenosti metropolity prešovského Rastislava primasem této církve možné pouze v případě splnění níže uvedených podmínek:

1) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita prešovský Rastislav veřejně požádá o odpuštění za nepřístojné a urážlivé výroky, které pronesl rovněž veřejně, proti Ekumenickému Patriarchátu – Matce Církvi Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, od které získala křesťanskou víru, a proti ctihodné osobě Ekumenického Patriarchy a řecky mluvícím Pravoslavným církvím.

2) Obě protiřečící si strany Církve v českých zemích a na Slovensku považují za platný pouze Patriarší a Synodální Tomos vydaný v roce 1998 Ekumenickým Patriarchátem, týkající se vyhlášení a požehnání autokefality této církve (protokol. číslo 1058 ze dne 27. srpna 1998). 

3) Bude vytvořena smíšená komise z delegací Ekumenického Patriarchátu a Církve v českých zemích a na Slovensku (za účasti zástupců obou dosud rozdělených skupin), úkolem které bude harmonizace článků její Ústavy s předpisy výše zmíněného Patriaršího a Synodálního Tomosu, vydaného v roce 1998, a implementace do Ústavy Tomosu jakožto zakládající listiny Autokefální Církve v českých zemích a na Slovensku, jakož i obecné přezkoumání Ústavy na základě posvátných kánonů, aby se zabezpečily jednota a normální církevní život v této Církvi.

4) Jeho Vysokopřeosvícenost metropolita olomoucko-brněnský Simeon bude uznáván právoplatně činným a kanonickým metropolitou Církve v českých zemích a na Slovensku, nerušeně vykonávajícím všechna práva v jeho eparchii a v Posvátném Synodu Církve v českých zemích a na Slovensku, která vyplývají z Posvátných kánonů a Ústavy této církve.

5) Na základě oikonomie (pozn. překladatele tj. shovívavosti namísto striktní aplikace posvátných kánonů), bez vytváření kanonického precedentu, budou uznáni jakožto kanoničtí hierarchové Církve v českých zemích a na Slovensku.

a) jeromonach Michal Dandár metropolitou pražským

b) archimandrita Izaiáš Slaninka pomocným biskupem metropolity olomoucko-brněnského, s titulem biskupa šumperského

 6) Obě skupiny přijímají povinnost před Bohem a Matkou Církví respektovat a dodržovat výše uvedené bez odchylek, respektovat pozici a službu v Církvi všech duchovních a mnichů patřících do obou zmíněných stran, aniž by podnikly jakékoliv kroky, které by mohly dále narušovat jednotu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, a obnovit duchovenstvo a mnichy propuštěné v období trvání konfliktu v jejich předchozích pozicích.


Jménem Ekumenického patriarchátu:

archimandritou Bartolomějem (Samarasem)
Generálním tajemníkem Posvátného Synodu

Jménem Církve v českých zemích a na Slovensku:

Metropolitou pražským Michalem  (zástupcem strany, v jejímž čele stojí metropolita olomoucko-brněnský Simeon)

 

Metropolitou michalovsko-košickým 

 

 

                                    -------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                           KONEC webu.